การวิจัย  ภาษาอังกฤษว่า Research ซึ่งมาจาก RE+Search

Re คือ  การทำซ้ำ หลายครั้ง  ตามที่ต้องการ

SEARCH คือ การค้นคว้า ให้ได้มาซึ่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์