10 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ (3.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร)

องค์กรแห่งการเรียนรู้จะพัฒนากลวิธีต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันการเรียนรู้ภายในองค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้จะพัฒนากลวิธีต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันการเรียนรู้ภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น บริษัท National Semiconductor ที่ได้จัดกิจกรรมแรลลี่การแบ่งปันความรู้ขึ้นในทุกๆ โรงงานของบริษัท เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรหรือทีมต่างๆ ได้แบ่งปันแนวทางในการทำงาน และความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งนอกจากนี้ก้ยังมีวิธีการอื่นๆ อีกเช่น

  • ทบทวนกลยุทธ์ โดยพิจารณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ในแง่ของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และสภาวะทางการตลาดของบริษัท
  • การตรวจสอบระบบต่างๆ เพื่อพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการสำคัญๆ และระบบการส่งมอบของบริษัท
  • การเทียบเคียงแข่งดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อเปรียยบเทียบ และค้นหาวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดภายในองค์กร
  • การประชุมสังสรรค์ ที่เชิญลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและกล่มต่างๆ ภายในองค์กรมาร่วมงาน เพื่อร่วมแบ่งปันความคิด และเรียนรู้จากกันและกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)