บทความเรื่อง Peer Assist กลไกการเรียนรู้ก่อนลงมือทำ

ลดพฤติกรรมทำผิดซ้ำซาก (กรณีตัวอย่างเครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน)

ในคอลัมน์ รากแก้วแห่งปัญญา นสพ.ผู้จัดการ

http://www.manager.co.th/Home/ViewBrowse.aspx?Keyword=Peer+Assist&DayBackSearch=3