การผลิต CAI

ผลิต CAI ต้องคำนึงถึงจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้
 การผลิต CAI ต้องคำนึงถึงจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ด้วย เนื่องจากจะทำให้ CAI  มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับมากที่สุด จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงข้อจำกัดดังต่อไปนี้

              1. การเร่งเร้าความสนใจ เป็นการนำเสนอบทนำของเรื่อง ควรเริ่มด้วยการใช้แสง สี เสียง หรือสื่อประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและมีความน่าสนใจ

              2. การบอกวัตถุประสงค์ เป็นการทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความคาดหวังของบทเรียน รวมทั้งขอบเขตของเนื้อหาด้วย

              3. การทบทวนความรู้เดิม ควรมีการทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะนำเสนอเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ วิธีปฎิบัติสำหรับบทเรียน CAI ก็คือ การทดสอบก่อนเรียน

             4.  การนำเสนอเนื้อหาใหม่ ควรนำเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ประกอบคำอธิบายสั้นๆ ง่ายๆ แต่ได้ใจความ

             5. การชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ ผู้ออกแบบต้องยึดหลัก การจัดการเรียนรู้จากสิ่งที่มีประสบการณ์เดิมไปสู่เนื้อหาใหม่ จากสิ่งที่ยากไปสู่ที่ง่ายกว่า ให้เป็นไปตามลำดับขั้น

             6. การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน บทเรียน CAI ผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลักษณะ  เช่น การให้ผู้เรียนได้ตอบคำถาม  การแสดงความคิดเห็น การเลือกกิจกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ

             7.  การให้ข้อมูลย้อนกลับ บทเรียน CAI ต้องบอกเป้าหมายที่ชัดเจน โดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าขณะนั้นผู้เรียนอยู่ที่ส่วนใด อยู่ห่างจากเป้าหมายเท่าใด จึงจะทำให้บทเรียนนั้นท้าทาย และได้รับความสนใจ

             8.  การทดสอบความรู้ใหม่ หรือ การทดสอบหลังเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง และสามารถวัดผลัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร

             9.  การสรุปและนำไปใช้  เป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับเฉพาะประเด็นสำคัญๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชน์ได้ต่อไป

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขบัญญัติ10ประการความเห็น (0)