ชาตรี เพิ่มเยาว์

สุขบัญญัติ 10 ประการ

วัตถุประสงค์ที่จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

      1.เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัยเรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

      2.เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทเรียน

โดยใช้หลักทฤษฎีจิตวิทยามาช่วยในการออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักจิตวิทยาในวัยเด็กดังนี้

      1.ใช้หลักการเสริมแรงในทางบวก โดยการให้รางวัลหรือคำชมเชยแก่ผู้เรียน

      2.ใช้หลักการสร้างแรงจูงใจ โดยการสร้างแรงกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมซึ่งทำให้คนเรมแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้า โดยการสร้างแรงจูงใจทางด้านต่างๆดังนี้

             -แรงจูงใจทางกาย

             -แรงจูงใจทางสังคม

             -แรงจูงใจส่วนบุคคล

1.โดยใช้หลักการจิตวิทยาของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ของ Skinner

ที่เชื่อว่าตัวเสริมแรงเป็ฯตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.โดยใช้หลักการจิตวิทยาแนวปัญญานิยม

นักจิตวิทยาแนวปัญญานิยมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของมนุษย์ และได้แบ่งการรับรู้ออกเป็น 4 ประเภทคือ

           - การเรียนรู้โดยเรียนรู้อย่างมีความหมาย

           - การเรียนรู้โดยการท่องจำ

           - การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย

           - การเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจำ

หัวข้อเนื้อหาบทเรียนสุขบัญญัติ 10 ประการ

           1. ดูแลร่างการให้สะอาด

           2. ไม่ขาดแปรงฃฟันหมั่นหาหมอ

           3. ล้างมือก่อนกิน หลังถ่ายไม่มอซอ

           4. อาหารเพียงพอไม่ปนปลอม

           5. อย่าสำส่อน ยาเสพติด

           6. ครอบครัวใกล้ชิด จิตถนอม

           7. อุบัติเหตุอย่าประมาทพลาดเป็นตรอม

           8. ออกกำลังอย่าให้ผอม ไม่อ้วนเกิน

           9. ร่าเริงแจ่มใส ให้ใจคึก

          10. สร้างสำนึกต่อสังคม

โดยเนื้อหาแต่ละข้อจะแจกแจงรายละเอียด เนื้อหาการเรียนย่อยออกไป เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในแต่ละส่วน จากเนื้อหาที่ง่ายไปยังเนื้อหาที่ยาก และใช้หลักจิตวิทยาในวัยเด็กช่วยในการออกแบบบทเรียน

      

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาตรี เพิ่มเยาว์ความเห็น (0)