งานนำเสนอกลุ่ม CAI

สไปซเดย์ ทีนโซน ถูกใจ วัยมัน
สไปซเดย์ ทีนโซน ถูกใจ วัยมัน
ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๒)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วัตถุประสงค์
•       เพื่อแก้ปัญหาการเรียนเรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์ที่มีผลต่อสุขภาพ ระหว่างครูกับนักเรียน
•       เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง
เนื้อหา
         องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
         ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ                 ของอนามัยเจริญพันธุ์ต่อสุขภาพ
จิตวิทยาวัยรุ่น
วัยรุ่นตอนต้น
          จะเริ่มตั้งแต่ระยะใกล้แตกเนื้อ
หนุ่มแตกเนื้อสาวซึ่งมีการเจริญเติบโต
ของร่างกายอย่างรวดเร็ว  อันเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาและเป็นการเริ่มต้นของวัยแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว
แต่วัยนี้จะยังไม่รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก  วัยรุ่นยังมี
ลักษณะหลายอย่างของวัยเด็ก  เช่น ยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนเพศ
เดียวกันและยังมีบ้านเป็นศูนย์กลางของชีวิต
ทฤษฎีจิตวิทยาวัยรุ่น
•          ซิกมันด์ ฟรอยด์
              ให้แนวคิดว่า พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นเด็กจากแรงกระตุ้น 3 แหล่งคือ
                     1. มีสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น

                    2.  เกิดความตึงเครียดทางสรีระ

                     3. เกิดความตึงเครียดทางจิต
•            อีริคสัน
              มีแนวคิดที่ว่า เด็กวัยรุ่นจะอยู่
ในพัฒนาการมีความเป็นเอกลักษณ์กับ
ความรู้สึกสับสนมีลักษณะเด่นคือ
                        1. รักใคร่ชอบพอเพศตรงข้ามเช่นเดียวกับความรักของผู้ใหญ่ ซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาและความรู้สึกเป็นคู่ชีวิต
                        2. เด็กวัยรุ่นเริ่มเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในสังคมมุ่งหมายกับการทำงาน
•          แบนดูรา
              มีแนวคิดที่ว่า เด็กวัยรุ่นเรียนรู้
จากการสังเกตตัวแบบโดยสังเกตว่า
   ตัวแบบทำอะไร  ได้ผลกรรมอะไร 
เมื่อสังเกตแล้วผู้สังเกตจะเกิดความคิดว่าตนสามารถทำ
พฤติกรรมใหม่ได้อย่างไร และในวันข้างหน้าผู้สังเกตก็จะ
ระลึกแบบแผนพฤติกรรมออกมากระทำได้
สรุปจากการที่ศึกษามา
นำแนวคิดของนักจิตวิทยาดังกล่าวมา
ข้างต้น มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
วัยของผู้เรียน   โดยสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
สไปซเดย์ ทีนโซน ถูกใจ วัยมัน
  ซึ่งเป็น แบบผู้ช่วยสอน (Tutorials)”

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัทระพล คนชมความเห็น (0)