ทฤษีการเรียนรู้   กาเย่ (Gagne)

1.   ขั้นแรงจูงใจ เร่งเร้าความสนใจ

2.  การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เปฃ้นความจำ

4.  ความสามารถในการจำ

5.     ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว

6.     การนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว

7.      การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้

8.    การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน  ผู้เรียนได้รับทราบผลเร็วจะทำให้มีผลดีประสิทธิภาพสูง

องค์ประกอบที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดนักการศึกษา กาเย่ ( Gagne) คือ

  • ผู้เรียน ( Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบประสาทในการรับรู้
  • สิ่งเร้า ( Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
  • การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
คือ