พรรณี หอมใจมั่น :G3

อ.น้อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จิตวิทยาการเรียนการสอนสำหรับผู้ใหญ่
สถาบันเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ได้สรุปประเด็นความรู้ที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ โดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ

หมวดที่ 1 การเรียนรู้และสิ่งจูงใจให้ผู้ใหญ่เรียนรู้

หมวดที่ 2 ลักษณะที่ดีของหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

หมวดที่ 3 บรรยากาศในชั้นเรียน

ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ หมวดที่ 1 เท่านั้น

หมวดที่ 1 การเรียนรู้และสิ่งจูงใจให้ผู้ใหญ่เรียนรู้

1. ผู้ใหญ่แสวงหาความรู้เพื่อที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตการณ์สำคัญที่กำลังประสบอยู่

2. จำนวนครั้งที่ผู้ใหญ่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิตจะมีแนวโน้มในการแสวงหาการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น

3. ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ผู้ใหญ่แสวงหามาโดยตนเองจะสัมพันธ์กันโดยตรงกับจำนวนครั้งของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

4. โดยทั่วไปผู้ใหญ่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ ก่อนหลัง หรือแม้แต่ขณะที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

5. ผู้ใหญ่ซึ่งถูกกระตุ้นให้แสวงหาความรู้จะลงมือศึกษาเพราะว่าเขามีปัญหาที่จะต้องนำความรู้หรือทักษะนั้นไปใช้

6. การเพิ่มพูนหรือรักษาระดับความภาคภูมิใจและความพึงพอใจเป็นแรงบันดาลใจที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองในการกระตุ้นให้ผู้ใหญ่แสวงหาความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรรณี หอมใจมั่น เทคโน ปี4 :G3ความเห็น (0)