KA : ชุมชนสำนักงานเลขานุการ (งานบริการการศึกษา)

เรื่องเด่นของวงนี้จะมีลักษณะคล้ายกับงานการเงิน คือ การทำงานบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ

    เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 เป็นวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ มีการแบ่งวงสนทนาออกเป็น 5 วง ตามลักษณะงานของสำนักงานเลขานุการ คือ

 • วงงานธุรการ (link)
 • วงงานการเงินและพัสดุ (link)
 • วงงานนโยบายและแผน (link)
 • วงงานบริการการศึกษา
 • วงงานประกันคุณภาพ

     บันทึกนี้ขอนำวงสนทนาของงานบริการการศึกษา มาเล่าสู่กันฟังก่อนครับ วงนี้มีคุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน (เลขานุการคณะมนุษยฯ) ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย บันทึกนี้ผมนำมาจากคุณลิขิต(คุณเสาวณีย์ จากวิทยาลัยนานาชาติ) ของวงซึ่งบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานบริการการศึกษา

   

 วงงานบริการการศึกษา

 คุณเสาวณีย์เล่าเรื่องเด่นของวง

     สนง.เกษตรฯ
     - งานที่ภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จ คือ มีการวางแผนในการจัดทำตารางสอน และได้
     ทำเป็นตุ๊กตา (กำหนดเวลาสอน) ให้ผู้สอนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ หากตารางสอนซ้ำซ้อนจะได้
     แก้ไขก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ไม่ต้องมีการแก้ไขและซ้ำซ้อนมาก

     สนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
     - ภาคภูมิใจจากการดำเนินงานต่าง ๆ ของงานวิชาการเป็นหน่วยสนับสนุนให้ข้อมูลในการ
     จัดทำ QA ของคณะฯ เกิดผลสำเร็จ

     สนง.สหเวชศาสตร์
     - ความภาคภูมิใจ การบริการในส่วนของงานวิชาการเป็นที่พอใจของผู้รับบริการทุกฝ่าย ไม่ว่า
     จะเป็นนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์

     สนง.พยาบาลศาสตร์
     - สิ่งที่ภาคภูมิใจ คือ บริการทุกฝ่ายให้เป็นที่พอใจ

     สนง.วิทยาลัยนานาชาติ
     - ความภาคภูมิใจในการทำงาน การให้บริการ การแก้ปัญหาให้นิสิต ผู้สอนลุล่วงด้วยดี และ
     ช่วยเหลือผลักดันนิสิตให้ศึกษาจนสำเร็จ ในรุ่นแรก ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ด้วยมิตรไมตรี
     และได้รับความร่วมมือด้วยดี

     สนง.สังคมศาสตร์
     - ความภาคภูมิใจ บุคลากรมีความสามัคคีช่วยเหลือกันในการทำงานให้ลุล่วงด้วยดีทุก ๆ เรื่อง
     และทุกโครงการ แม้ว่าจะมีบุคลากรน้อยงานมากก็ตาม

     สนง.มนุษยศาสตร์
     - ความภาคภูมิใจ สามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่ต้องบริการนิสิตทุก
     คณะให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้รับความร่วมมือจากทุกคณะเป็นอย่างดี และจากการที่ได้มี
     การวางแผนการทำงาน มีการสำรวจผลการเรียนนิสิต ทำให้ช่วยเหลือนิสิตที่เรียนอ่อนได้ทัน
     ก่อนที่จะถูกสั่งให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต

     สนง.วิทยาศาสตร์
     - ความภาคภูมิใจ เนื่องจากขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุด มีโครงการ
     ใหญ่ ๆ มาก มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบ แต่ว่างานใดเร่งด่วน และเป็นโครงการใหญ่ก็จะช่วย
     กันทำงานโดยไม่แบ่งแยกและได้ช่วยเหลือนิสิตมิให้พ้นสภาพ   โดยการแก้ปัญหาทางการเงิน
     โดยช่วยออกเงินเสียค่าปรับให้ก่อน นิสิตก็สามารถเรียนได้ตามปกติจนจบการศึกษา

    เกณฑ์การตัดสินในการประกันคุณภาพของงานบริการการศึกษา จากกลุ่ม Office KM  มีดังนี้
    ครับ 

 • มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา (*) ระดับคุณภาพ 1 ดาว
 • มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร  การสอน  และผลการเรียนนิสิต ร่วมกับภาควิชาอย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด (**) ระดับคุณภาพ 2 ดาว
 • มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ (***) ระดับคุณภาพ 3 ดาว
 • มีการประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (****)
  ระดับคุณภาพ 4 ดาว
 • นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ (*****)
  ระดับคุณภาพ 5 ดาว

  วงนี้ลักษณะงานเป็นการให้บริการแก่นิสิตในงานวิชาการ หลายหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในการให้บริการแก่นิสิต แต่ไม่ได้โยงในเรื่องของการประกันคุณภาพในงานเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง เรื่องเด่นของวงนี้จะมีลักษณะคล้ายกับงานการเงิน คือ การทำงานบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่า
 • มีการวางแผนในการทำงาน โดยมีปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทาง
 • การประสานงาน
 • มีขั้นตอนในการทำงาน
 • ควรมีการจัดทำคู่มือขั้นตอนการทำงาน เช่น ขณะนี้คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการจัดทำคู่มือการทำงาน
 • มีการติดตาม ประเมินผลการทำงาน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น


                                                                                                                บอย
                                                                               ชุมชนสำนักงานเลขานุการ 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)