ฝันให้ไกล แล้วไปทีละน้อย

Think globally,Act locally

            เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา หลังจากตรวจคนไข้นอกเสร็จ ผมก็ได้พาน้องๆแพทย์และนักศึกษาแพทย์ แพทย์แผนตะวันออก เภสัช และน้องเทคนิคการแพทย์กับกายภาพบำบัดไปทานก๊วยเตี๋ยวที่ร้านป๋อง ซึ่งเป็นร้านอร่อยของบ้านตาก บรรยากาศดีติดริมน้ำ เพื่อจะได้เป็นการสรางความสัมพันะคุ้นเคยกันและถือโอกาสปฐมนิเทศ(แบบไม่เป็นทางการ)ไปด้วย การรับนักศึกษาฝึกงานถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ทางรพ.บ้านตากได้ตั้งไว้ เพราะการมีนักศึกษามาฝึกงานจะทำให้เจ้าหน้าที่ร.พ.มีการตื่นตัวในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้มากขึ้น

            เป้าหมายสูงสุดของ รพ.บ้านตากที่ถือเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของเราก็คือประชาชน(C)มีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่(E)มีความสุขและโรงพยาบาล(O)อยู่รอด โดยในการที่จะบรรลุทั้ง 3 ประการนี้ บทบาทที่ควรจะเปป็นของโรงพยาบาลบ้านตาก จึงไม่ควรเป็นแค่โรงซ่อมสุขภาพเท่านั้น โดยเราได้กำหนดบทบาทของร.พ.บ้านตาก ออกเป็น 3 ด้านคือ

1.  เป็นศูนย์บริการสุขภาพครบวงจร

2.  เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ

3.  เป็นศูนย์ประสานงานเครื่อข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

             ทั้งนี้ ในการทำให้ได้ดังกล่าว เราจะค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อย ค่อยๆก้าวไปตามที่ทรัพยากรและศักยภาพจะมีอยู่

              ในเรื่องการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ เราก็มีการจัดให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน จัดวิทยากรและทีมงานช่วยสนับสนุนหน่วยงานต่างๆและในอนาคตเราจะร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สามารถลงทะเบียนและนำไปเบิกค่าใช้จ่ายคืนได้ เพราะมูลนิธิถือเป็นนิติบุคคล และอาจมีการจัดทำหนังสือหรือเอกสารเผยแพร่ด้วย

              ในด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านสุขภาพนั้น ในแต่ละปีโรงพยาบาลจะเป็นแหล่งฝึกงานวิชาชุมชนของนักศึกษาทันตาภิบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และในปีนี้เรามีรังสีเทคนิค(มน.) แพทย์แผนตะวันออก(รังสิต) และอาจจะมีนักกายภาพบำบัดมาฝึกด้วย หากทางคณะสหเวชศาสตร์ มน.ส่งมาซึ่งทางเราก็ยินดีที่จะรับเป็นแหล่งฝึกให้ โดยตอนนี้เรามีนักกายภาพบำบัดอยู่ 3 คน

               นอกจากการฝึกงานแล้ว ยังได้ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งนิสิตแพทย์ปี4-5ของ มน.มาเรียนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนด้วย

                ในปีการศึกษานี้ ทางเราก็จะร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตาก เปิดหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาคพิเศษ เพื่อเอื้อโอกาสให้คนที่ทำงานแล้วได้มีช่องทางในการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้และในอนาคตอาจจะมีการฝึกอบรมระยยะสัน้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย การพยาบาลเบื้องต้น ผู้ช่วยเภสัชกรหรืออื่นๆได้

                ในเรื่องการแพทย์แผนไทยนั้น ทางร.พ.บ้านตากก็ได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นแหล่งฝึกอบรมทางการแพทย์แผนไทยและออกใบรับรองให้แก่ผู้อบรมการนวดตามหลักสูตรของกรมพัฒนาการแพทย์ฯได้

                สิ่งที่ผม ฝันไว้ประการหนึ่งก็คือ ถ้าเราสามารถเป็นแหล่งฝึกวิชาชุมชนให้แก่นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช กายภาพ เทคนิคการแพทย์หรือพยาบาลได้ และถ้ามาฝึกพร้อมๆกัน เราก็อยากให้เขาได้เรียนรุ้การทำงานชุมชนเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพได้ตั้งแต่ตอนฝึกงานเลย แต่ปัญหาที่พบก็คือนักศึกษามักมาไม่ตรงกัน ทำให้ทำโครงการร่วมกันยาก

                 ปีนี้ เรามีปัญหาเรื่องที่พัก ที่น้องๆนักศึกษาอาจจะอยู่เบียดเสียดกันไปบ้าง แต่ในปีหน้าน่าจะดีขึ้นเพราะเราได้มีการสร้างแฟลตขึ้นอีก 1 หลัง โดยจัดเตรียมไว้ 2 ยูนิตเพื่อนักศึกษาฝึกงานโดยเฉพาะ กับเรื่องของห้องสมุดที่เราจะต้องมีการพัฒนาเรื่องหนังสือที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้นักศึกษามาค้นคว้าได้มากขึ้น

                 สำหรับสถานศึกษาที่สนใจจะส่งนักศึกษามาฝึกงาน หากเห็นว่าโรงพยาบาลบ้านตาก จะสามารถให้ความรู้และปรพสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา ก็สามารถติดต่อมาที่โรงพยาบาลได้ครับ ไม่จำกัดเฉพาะด้านสุขภาพ(แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์) จะเป็นด้านงานธุรการ สารบรรณ บริการอาหาร โรงครัว หรือด้านสารสนเทศก็ได้

                 สำหรับท่านที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านสุขภาพ การเรียนรุ้ทางด้านสุขภาพ จะสนใจบริจาคเงินหรือหนังสือหรือคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้ทางด้านสุขภาพให้แก่โรงพยาบาลบ้านตากก็ยินดีอย่างยิ่งครับ และมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ท่านให้มาจะไม่สูญเปล่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)