AAR สัมมนานักส่งเสริมการเกษตร สาย 2 ที่อำเภอคลองลาน (17 มี.ค 49)

เวลามา..มาช้า ขาดความพร้อมเพรียง จังหวัดต้องให้ความสำคัญ

          AAR ของการศึกษาดูงานในวันนี้  ผมและคุณสายัณห์ ได้หารือและได้ตกลงให้เพื่อนนักส่งเสริมการเกษตรทั้งมือเก่า และมือใหม่เป็นคนดำเนินการ  โดยผมได้นัดแนะในกระบวนการและประเด็นคำถาม กับคุณปรารภ  คันธวัน นักส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา (มือเก่า) และ คุณภูมิรพี  ขัดเกลา นักส่งเสริมมือใหม่จากกิ่งอำเภอบึงสามัคคี ผลของการทำ AAR สรุปได้ดังนี้ครับ

 

                                          ปรารภ คันธวัน

          คำถามที่ 1 ในการศึกษาดูงานในวันนี้ ท่านได้บทเรียนอะไรบ้าง?

 • การบริหารจัดการกลุ่ม เช่น การจัดตั้งกลุ่มการ บริหารทุน และการประสานงาน เป็นต้น
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสร้างเครือข่าย
 • เห็นช่องทางเพื่อหางบประมาณมาสนับสนุนเครือข่าย
 • การเรียนรู้และองค์ความรู้ของกลุ่ม
 • ความเข้มแข็งของกลุ่ม ซึ่งเกิดจากสมาชิกที่มีความจริงใจต่อกัน
 • กลุ่มที่จะเข้มแข็งได้ ต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งและจริงใจ
 • ทุกคนต้องมาด้วยตัวและหัวใจ
 • เรียนรู้วิธีการทำแผนของกลุ่ม
 • งานจะสำเร็จจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ
 • กลุ่มที่ดีต้องมีกฎ ระเบียบ
 • การทำงานต้องเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเข้าร่วมฯ
 • เรียนรู้การรวมกลุ่มและวิธีการหาเครือข่าย
 • การทำงานของกลุ่มมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันหมด

                                          AAR ที่อำเภอคลองลาน

          คำถามที่ 2 ประเด็นใดบ้างที่ท่านจะนำไปปรับใช้ในการทำงาน

 • การสร้างเครือข่าย
 • การจัดทำแผนของกลุ่ม
 • การบริหารจัดการกลุ่ม
 • จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • จัดตั้งกองทุน การระดมหุ้น

           คำถามที่ 3 ข้อเสนอแนะ

 • ช่วงเวลาในการนำเสนอในช่วงเช้าน้อยไป
 • อยากจะพูดบอกปัญหาอื่นๆ แต่ไม่ได้บอก
 • เวลามา..มาช้า ขาดความพร้อมเพรียง จังหวัดต้องให้ความสำคัญ
 • น่าจะ 2 เดือนต่อครั้ง
 • น่าจะมีการแจกวาระล่วงหน้า ให้อำเภอทราบก่อน

          การทำ AAR ของวันนี้ ใช้เวลาที่กระชับประมาณ 30 นาที คุณปรารภ  คันธวัน ได้ดำเนินกระบวนการ โดยการตั้งคำถาม กระตุ้นกลุ่มได้ดีมาก ทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และจากการสังเกตพบว่านักส่งเสริมการเกษตรของสายนี้อยู่ครบกระบวนการทุกคน  อาจเป็นเพราะ

 1. การชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเพื่อนนักส่งเสริมการเกษตร ก่อนการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
 2. สถานที่การทำ AAR ซึ่งใช้บริเวณที่ทำการกลุ่มฯ มีอากาศเย็นสบาย  สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีขึ้น
 3. กระบวนการดำเนินไปตามแผน ทำให้การศึกษาดูงานในพื้นที่ไม่ถูกเร่งรัดด้วยเวลา
 4. การดำเนินการได้ให้เพื่อนนักส่งเสริมฯ ได้มีส่วนร่วมโดยการฝึกทักษะ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการอธิบายถึงความจำเป็นในการการพัฒนาสมรรถนะของนักส่งเสริมฯ เพื่อพัฒนาและก้าวสู่ความเป็นสากลในวิธีการคิด และวิถีทางแห่งการทำงานที่มีมาตรฐานต่อไป

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
แวะมาดู