วันเลือกนายกฯ

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดิฉันจั่วหัวเรียกร้องความสนใจนิดหน่อยค่ะ  เพราะวันนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2549  9.00 - 15.00 น. เป็นวันที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเลือก นายกสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ เสนอชื่อ ณ คณะวิชาของตนเอง

ท่านสามารถเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกฯ ได้เพียง 1 ชื่อ

ท่านสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการฯ ได้ไม่เกิน 7  ชื่อ

แม้ว่า การเสนอชื่อ ในการเลือกสรรแบบนี้ จะไม่มีการนับคะแนน  แต่ก็มีความสำคัญมากนะค่ะ

หากท่านไม่ทราบว่า สำคัญอย่างไร?  มีวิธีการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่ออย่างไร? ดิฉันขอแนะนำให้ท่าน อ่าน ที่นี่ click  และ click

ดิฉัน ตั้งข้อสังเกตว่า การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป  ความสนใจของประชาคมน้อยเกินไป  บางท่านอาจคิดว่า เลือกไปก็เท่านั้น คนที่เราเลือกคงไม่ได้รับเลือกหรอก คงมีคนที่หมายตาอยู่แล้ว  ดิฉันเองก็คิดเช่นกันค่ะ แต่อย่างน้อย ถ้าทุกคนทุกท่านสนใจ  กระแสความสนใจ จะทำให้ผู้ที่ได้รับเลือก ตั้งใจทำหน้าที่  ตระหนักในความคาดหวังของผู้ที่เลือกให้มาทำหน้าที่  เท่านี้ก็คุ้มแล้ว

เพิ่มเติมบันทึกภาพ อนุกรรมการฯของคณะสหเวชศาสตร์ มน. ทำหน้าที่ช่วงหลัง 15.00 น.  

  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (2)

นิตยา สหเวชฯ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

อันนี้อาจจะไม่ข้อคิดเห็นนะคะ  แต่จะขอนำรายชื่อคณะกรรมการสภา ชุดเดิมที่จะหมดวาระ และสาระสำคัญตาม พรบ.มาให้ทราบกันค่ะ

 คณะกรรมการมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย2.ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ                     อุปนายกสภาฯ
3.นายนคร   ศิลปอาชา                    กรรมการผู้ทรงคุณวุมิ
4.ร้อยตรี ดร.ประพาส  ลิมปะพันธุ์                "
5.นพ.วิชัย  เทียนถาวร                              "
6.พลเอก ดร.ศิริ   ทิวะพันธุ์                        "
7.ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว                             "
8.ศ.กิติคุณ ดร.อรุณ  ชัยเสรี                      "
9.ดร.เปรมฤดี   ชามพูนท            ประธานกรรมการส่งเสริมฯ
10.รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี   อธิการบดี
11.รศ.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์          กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร12.รศ.ดร.พรศักดิ์  พุทธพงษ์ศิริพร            "
13.รศ.ดร.สมบัติ   นพรัก                        "
14.รศ.เดช    วัฒนชัยยิ่งเริญ     กรรมการสภาประเภทอาจารย์15.รศ.ดร.มาฆะสิริ   เชาวกุล                   "
16.รศ.ดร.วิทยา   จันทร์ศิลา     ประธานสภาอาจารย์
17.รศ.กมล   การกุศล             กรรมการและเลขานุการสภา18.ดร.สำราญ   ทองแพง         ผู้ช่วยเลขานุการสภา
               พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ก.ค. พ.ศ. 2533 เป็นปีที่ 45 ในรัชการปัจจุบัน
มาตรา ๑๑
  ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย
 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผอ.การวิทยาลัย ผอ.การสถาบัน ผอ.การสำนัก ผอ.การศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒ คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 (๕) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๑ คนซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓  นายกสภาฯและกรรมการสภาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี อาจได้รับเลือกใหม่ได้
มาตรา ๑๔ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ (๑)วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (๒)วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบอำนาจให้ส่วนราชการใดใน ม. เป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆไปก็ได้
(๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัติ (๔) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนักและศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว (๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด (๗)พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภาฯ กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (๘)แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผอ.การวิทยาลัย ผอ.การสถาบัน ผอ.การสำนัก ผอ.การศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศ.เกียติคุณ รศ.พิเศษ และ ผศ.พิเศษ (๙)อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (๑๐)วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (๑๑)แต่งกตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ (๑๒)พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับ กิจการมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ก็ได้ (๑๓)พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

 

 

 

 

 

 

 

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.13
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ และทีมงาน NUQAKM ทุกท่าน...
  • เสื้อ และตำรา km ได้รับแล้ว
    ต่อไปคงจะเขียนสำนวน "SMS" ได้คล่องขึ้น เช่น F2F, ลปรร. ฯลฯ