วันเลือกนายกฯ


ดิฉันจั่วหัวเรียกร้องความสนใจนิดหน่อยค่ะ  เพราะวันนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2549  9.00 - 15.00 น. เป็นวันที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเลือก นายกสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ เสนอชื่อ ณ คณะวิชาของตนเอง

ท่านสามารถเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกฯ ได้เพียง 1 ชื่อ

ท่านสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการฯ ได้ไม่เกิน 7  ชื่อ

แม้ว่า การเสนอชื่อ ในการเลือกสรรแบบนี้ จะไม่มีการนับคะแนน  แต่ก็มีความสำคัญมากนะค่ะ

หากท่านไม่ทราบว่า สำคัญอย่างไร?  มีวิธีการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่ออย่างไร? ดิฉันขอแนะนำให้ท่าน อ่าน ที่นี่ click  และ click

ดิฉัน ตั้งข้อสังเกตว่า การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป  ความสนใจของประชาคมน้อยเกินไป  บางท่านอาจคิดว่า เลือกไปก็เท่านั้น คนที่เราเลือกคงไม่ได้รับเลือกหรอก คงมีคนที่หมายตาอยู่แล้ว  ดิฉันเองก็คิดเช่นกันค่ะ แต่อย่างน้อย ถ้าทุกคนทุกท่านสนใจ  กระแสความสนใจ จะทำให้ผู้ที่ได้รับเลือก ตั้งใจทำหน้าที่  ตระหนักในความคาดหวังของผู้ที่เลือกให้มาทำหน้าที่  เท่านี้ก็คุ้มแล้ว

เพิ่มเติมบันทึกภาพ อนุกรรมการฯของคณะสหเวชศาสตร์ มน. ทำหน้าที่ช่วงหลัง 15.00 น.  

  

 

คำสำคัญ (Tags): #สภามหาวิทยาลัย
หมายเลขบันทึก: 20048เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2006 08:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:18 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

อันนี้อาจจะไม่ข้อคิดเห็นนะคะ  แต่จะขอนำรายชื่อคณะกรรมการสภา ชุดเดิมที่จะหมดวาระ และสาระสำคัญตาม พรบ.มาให้ทราบกันค่ะ

 คณะกรรมการมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย2.ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ                     อุปนายกสภาฯ
3.นายนคร   ศิลปอาชา                    กรรมการผู้ทรงคุณวุมิ
4.ร้อยตรี ดร.ประพาส  ลิมปะพันธุ์                "
5.นพ.วิชัย  เทียนถาวร                              "
6.พลเอก ดร.ศิริ   ทิวะพันธุ์                        "
7.ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว                             "
8.ศ.กิติคุณ ดร.อรุณ  ชัยเสรี                      "
9.ดร.เปรมฤดี   ชามพูนท            ประธานกรรมการส่งเสริมฯ
10.รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี   อธิการบดี
11.รศ.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์          กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร12.รศ.ดร.พรศักดิ์  พุทธพงษ์ศิริพร            "
13.รศ.ดร.สมบัติ   นพรัก                        "
14.รศ.เดช    วัฒนชัยยิ่งเริญ     กรรมการสภาประเภทอาจารย์15.รศ.ดร.มาฆะสิริ   เชาวกุล                   "
16.รศ.ดร.วิทยา   จันทร์ศิลา     ประธานสภาอาจารย์
17.รศ.กมล   การกุศล             กรรมการและเลขานุการสภา18.ดร.สำราญ   ทองแพง         ผู้ช่วยเลขานุการสภา
               พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ก.ค. พ.ศ. 2533 เป็นปีที่ 45 ในรัชการปัจจุบัน
มาตรา ๑๑
  ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย
 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผอ.การวิทยาลัย ผอ.การสถาบัน ผอ.การสำนัก ผอ.การศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒ คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 (๕) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๑ คนซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓  นายกสภาฯและกรรมการสภาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี อาจได้รับเลือกใหม่ได้
มาตรา ๑๔ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ (๑)วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (๒)วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบอำนาจให้ส่วนราชการใดใน ม. เป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆไปก็ได้
(๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัติ (๔) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนักและศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว (๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด (๗)พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภาฯ กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (๘)แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผอ.การวิทยาลัย ผอ.การสถาบัน ผอ.การสำนัก ผอ.การศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศ.เกียติคุณ รศ.พิเศษ และ ผศ.พิเศษ (๙)อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (๑๐)วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (๑๑)แต่งกตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ (๑๒)พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับ กิจการมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ก็ได้ (๑๓)พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

 

 

 

 

 

 

 

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
  • ขอขอบคุณอาจารย์ และทีมงาน NUQAKM ทุกท่าน...
  • เสื้อ และตำรา km ได้รับแล้ว
    ต่อไปคงจะเขียนสำนวน "SMS" ได้คล่องขึ้น เช่น F2F, ลปรร. ฯลฯ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท