ความเห็น


อันนี้อาจจะไม่ข้อคิดเห็นนะคะ  แต่จะขอนำรายชื่อคณะกรรมการสภา ชุดเดิมที่จะหมดวาระ และสาระสำคัญตาม พรบ.มาให้ทราบกันค่ะ

 คณะกรรมการมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย2.ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ                     อุปนายกสภาฯ
3.นายนคร   ศิลปอาชา                    กรรมการผู้ทรงคุณวุมิ
4.ร้อยตรี ดร.ประพาส  ลิมปะพันธุ์                "
5.นพ.วิชัย  เทียนถาวร                              "
6.พลเอก ดร.ศิริ   ทิวะพันธุ์                        "
7.ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว                             "
8.ศ.กิติคุณ ดร.อรุณ  ชัยเสรี                      "
9.ดร.เปรมฤดี   ชามพูนท            ประธานกรรมการส่งเสริมฯ
10.รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี   อธิการบดี
11.รศ.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์          กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร12.รศ.ดร.พรศักดิ์  พุทธพงษ์ศิริพร            "
13.รศ.ดร.สมบัติ   นพรัก                        "
14.รศ.เดช    วัฒนชัยยิ่งเริญ     กรรมการสภาประเภทอาจารย์15.รศ.ดร.มาฆะสิริ   เชาวกุล                   "
16.รศ.ดร.วิทยา   จันทร์ศิลา     ประธานสภาอาจารย์
17.รศ.กมล   การกุศล             กรรมการและเลขานุการสภา18.ดร.สำราญ   ทองแพง         ผู้ช่วยเลขานุการสภา
               พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ก.ค. พ.ศ. 2533 เป็นปีที่ 45 ในรัชการปัจจุบัน
มาตรา ๑๑
  ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย
 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผอ.การวิทยาลัย ผอ.การสถาบัน ผอ.การสำนัก ผอ.การศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒ คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 (๕) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๑ คนซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓  นายกสภาฯและกรรมการสภาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี อาจได้รับเลือกใหม่ได้
มาตรา ๑๔ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ (๑)วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (๒)วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบอำนาจให้ส่วนราชการใดใน ม. เป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆไปก็ได้
(๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัติ (๔) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนักและศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว (๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด (๗)พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภาฯ กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (๘)แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผอ.การวิทยาลัย ผอ.การสถาบัน ผอ.การสำนัก ผอ.การศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศ.เกียติคุณ รศ.พิเศษ และ ผศ.พิเศษ (๙)อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (๑๐)วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (๑๑)แต่งกตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ (๑๒)พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับ กิจการมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ก็ได้ (๑๓)พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี