ในระยะนี้ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในบางจังหวัดของภาคกลาง ทางด่านกักกันสัตว์ชุมพรได้มีมาตรการเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกที่ผ่านด่านฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลงสู่ภาคใต้ของเรา โดยมีการตั้งจุดตรวจบนถนนเพชรเกษมขาล่องหน้าด่านฯ ซึ่งจะเน้นการตรวจสอบสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกที่ผ่านด่านฯ หากมีการเคลื่อนย้ายที่ไม่ได้รัอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง หรือไม้รู้แหล่งที่มาของสัตว์ และซากสัตว์นั้น ก็จะทำการจับกุมและนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนในเขตที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งทำลายทันทีเพื่อไม่ให่เกิดการแพร่กระจายเชื้อที่อาจติดมากับสัตว์และซากสัตว์นั้นได้ ซึ่ง ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 แก้ไข่เพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ผู้ใดกระทำผิดมาตรา 34 จักมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 49 ดังรายละเอียดดังนี้

                มาตรา 34 ผู้ใดนำช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านั้น หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือซากสัตว์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด ต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่

          ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง สัตวแพทย์จะกำหนดเงื่อนไขตามที่จำเป็นไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เส้นทางและยานพาหนะในการนำสัตว์ไปและสถานีข่นส่งสัตว์และการผ่านด่านกักกันสัตว์ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดได้ เว้นแต่เป็นการนำสัตว์ไปเลี่ยงหรือใช้งานชั่วครั้งชั่วคราว

           มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 34 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา 34 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ