โครงการการจัดการความรู้เครือข่ายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  จากโครงการการจัดการความรู้เครือข่ายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาได้จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติของเครือข่ายบุคคล ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ICT จำนวน 31 คน เป็นผู้รับผิดชอบด้าน ICT ขององค์กรทั้งสิ้น โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินการด้าน ICT ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายด้วยกัน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชาติ (Knowledge Center) และโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)