การอบรมการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน

     ผมได้มอบหมายให้อาจารย์วีระชัย จิวะชาติ และคณะประกอบด้วย อาจารย์อรุณ  ใบแก้ว, อาจารย์ณรงค์  ดาวเจริญ ไปเข้าร่วมสังเกตุการณ์วิธีการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมบางกอกพาเลช กทม. อาจารย์วีระชัยได้กรุณาสรุปการสังเกตุการณ์ ดังนี้ (1) การอบรมดังกล่าวเป็นการทำ workshop เพื่อการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (โรงเรียนสองภาษา) จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน โดยมีวิทยากรมาจากต่างประเทศ ใช้เวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2548 ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรมคนละ 3,000 บาท     (2) ลักษณะการอบรมแบ่งออกเป็น 8 ฐาน ประกอบด้วย 1) change mangement 2) student centred learning : making a difference 3) student engagement 4) storyline 5) action research in the classroom 6) project approach  7) practical activities : how to be successful in teaching english 8)reading education : the use of authentic materials แต่ละฐานใช้เวลา 3 ชั่วโมง ตลอดโครงการคนหนึ่ง ๆ จะเข้าได้ไม่เกิน 5 ฐาน ๆ ละ 25 คน ดังนั้นสมาคมจึงต้องถ่ายวิดีโอ และจัดทำเป็นแผ่น ซีดี แจกให้ผู้อบรมภายหลังด้วย หากมีความประสงค์ขอรับ ซีดี ได้ที่สมาคมดังกล่าว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)