มสช.กับประเด็นนโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการสังคม

น่าจะคุยกันในกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างการปฏิบัติจากพื้นที่

ผมเข้าร่วมเวทีนโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการสังคมจัดโดยมสช.หลายครั้งแล้ว เพราะเห็นว่าองค์กรการเงินชุมชนเป็นหน่วยจัดการมูลฐานตามแนวคิดการสร้างชุมชนสวัสดิการที่จะแบ่งเบางานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเช่น สปสช.ที่สนใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพโดยอยากทดลองให้ชุมชนแบ่งเงินรายจ่ายต่อหัวบางส่วนไปดำเนินการ (การทดลองที่สงขลา ครูชบบอกผมว่าจะขอแบ่งวันละ 1 บาท คือคนละ 365 บาทต่อปี)
สศค.(สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง)กำลังทำนโยบายการเงินฐานรากและโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ([email protected])
ประกันสังคมได้รับนโยบายให้ขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพอิสระและเกษตรกร(ข่าวว่าเพื่อลดรายจ่าย นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค)
กฏหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบังคับใช้แล้ว แต่กฏหมายลูกยังไม่คลอดดีนัก ทำให้บทบัญญัติของกฏหมายเป็นหมัน(งานวิจัยที่บอกว่าเพื่อเสนอแนะด้านนโยบาย กฏหมายควรสนใจเรื่องแบบนี้)
กองทุนสวัสดิการสังคมจำนวน 20 ล้านบาทที่พอช.ริเริ่มนำร่องสนับสนุนโดยการสมทบการจัดสวัสดิการของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของอปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เหล่านี้เป็นตัวอย่างซีกสวัสดิการสังคมที่องค์กรการเงินชุมชนสามารถเข้ามาแทนที่กลไกของรัฐและเอกชน(บริษัทประกัน)ได้เป็นอย่างดี

อีกกลุ่มหนึ่งคือ การเรียนรู้ด้านการเงิน การผลิต วิสาหกิจ บริการ ซึ่งมีนโยบายและกฏหมายรองรับเช่น วาระแห่งชาติเรื่องเกษตรอินทรีย์ กฏหมายวิสาหกิจชุมชน พรบ.กทบ. เป็นต้น
เหล่านี้เป็นตัวอย่างการพึ่งพาตนเองโดยการเรียนรู้จากกันและกันที่องค์กรการเงินชุมชนสามารถเป็นหน่วยจัดการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย(จัดการความรู้)ตามพรบ.การศึกษาได้เป็นอย่างดี

มสช.ใช้ประเด็นสวัสดิการสังคมเป็นตัวเดินเรื่อง ผมใช้หน่วยจัดการของชุมชนซึ่งสรุปว่าองค์กรการเงินชุมชนเป็นหน่วยที่สอดคล้องเหมาะสมมากที่สุดเป็นตัวเดินเรื่อง
น่าจะได้คุยเรื่องนี้ร่วมกันในกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างการปฏิบัติจากพื้นที่นะครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)