SAR ONLINE

ประกันคุณภาพทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงนี้เป็นเทศกาลแห่งการประกันคุณภาพ หลายหน่วยงานกำลังเตรียมความพร้อมกับการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผมเองเป็นส่วนหนึ่งในคณะฯ ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะ รวมถึงการช่วยเตรียมหลักฐานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบ แต่วันนี้การจัดเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ไม่ยุ่งเหมือนเมื่อก่อน เพียงแต่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กรรมการท่านละ 1 เครื่อง และหลักฐานอ้างอิงส่วนใหญ่จะอยู่ในเครื่อง เพียงแต่หน่วยงานที่ประเมินจะต้องจัดไฟล์ให้เป็นระเบียบ เรียกว่าทำ 5 ส.ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน QA  ตอนนี้ทราบว่ามีหลายหน่วยงานได้ทำ SAR ONLINE เช่น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะนิติศาสตร์ และน่าจะมีอีกหลายหน่วยงานที่มีการจัดทำ SAR ONLINE นอกจากหลักฐาน แล้วรูปเล่มรายงาน SAR/CAR ทางคณะสหเวชศาสตร์ยังมีการส่ง e-mail โดยแนบไฟล์ให้กรรมการประเมินฯ ได้ตรวจสอบอีกด้วย รวดเร็ว ฉับไว ครับ ทางสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ทันสมัยครับ มีการส่งข้อมูล SAR/CAR เป็นแผ่นดิสต์ในขนาดเล็ก แจกตามหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ก็ได้รับตั้งแต่เดือนที่แล้วครับ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งสำคัญ ที่นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน และลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างดี แต่ทุกอย่างแล้วคำตอบสุดท้ายในการทำประกันคุณภาพ คือ จิตสำนึกแห่งการประกันคุณภาพครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)