เพื่อนๆeldครับช่วยวิเคราะห์หัวข้อวิทยานิพนธ์  และขอข้อคิดเห็นด้วยครับ