การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

        เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการสร้างความรู้จากกระบวนการทำงานกลุ่ม  เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่มีความสำคัญต่อผู้เรียน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง สร้างองค์ความรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหา

       สิ่งสำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ  ปัญหา  เพราะปัญหาที่ดีจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่หาความรู้  ในการเลือกศึกษาปัญหาที่มีประสิทธิภาพ จะต้องคำนึงถึงพื้นฐานความรู้  ความสามารถของผู้ของผู้เรียน ประสบการณ์ความสนใจ  และภูมิหลังเพราะคนเรามีแนวโน้มที่   สนใจเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัว  สนใจสิ่งที่มีความหมาย มีความสำคัญต่อตนเองและเป็นเรื่องที่ตนเองใคร่รู้

      แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปํญหา

      1. พิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยดูจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เหมาะกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ทั้งด้านทักษะและกระบวนการ  เช่น  ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการค้นหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

      2. กำหนดแหล่งข้อมูล  เพื่อให้ผู้เรียนนำมาแก้ปัญหา  หรือค้นหาคำตอบได้ ได้แก่ ตัวผู้สอน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต  วีดิทัศน์ บุคลากรต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

      3.  กำหนดและเขียนขอบข่ายของปัญหาที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน  ต้องการศึกษา  ค้นหาคำตอบ

      4.  กำหนดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเห็นแนวทางในการค้นพบความรู้  หรือคำตอบได้ด้วยตนเอง

      5.  สร้างคำถาม  ที่มีลักษระกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจงานที่กำลังทำอยู่และมองเห็นทิศทางในการทำงานต่อไป

      6.  กำหนดวิธีการและประเมินผล ตามสภาพจริง ประเมินทั้งทางด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และการทำงานกลุ่ม

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

      ขั้นที่ 1   กำหนดปัญหา   จัดสถานการณ์ต่างๆกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา  สามารถกำหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้  อยากเรียนเกิดคามสนใจที่จะค้นหาคำตอบ

      เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ม.2   เรื่องจุลินทรีย์

     - แบ่งผู้เรียนเป็นกล่ม  ทุกคนศึกษาและพิจารณาภาพจากแผ่นโปร่งใส 2 ภาพ

      ภาพที่ 1 เป็นภาพขนมปังปกติ      ภาพที่ 2  เป็นภาพขนมปังมีราขึ้น

    -แล้วตั้งคำถามให้ผู้เรียนหาคำตอบว่า  "การทำขนมปังต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้าง"  และ "บนขนมปังภาพที่ 1 กับภาพที่ 2 มีอะไรที่แตกต่างกัน" 

       -ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์ อภิปรายและนำเสนอว่า  ขนมปังทั้ง 2 ภาพ มีจุลินทรีย์เจือปนอยู่หรือไม่  ถ้ามีคือจุลินทรีย์ประเภทใดบ้าง

       -ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการกำหนดปัญหา

      ขั้นที่ 2   ทำความเข้าใจกับปัญหา   ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้  ต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ เช่น

      -ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิด     อภิปรายเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในประเด็นต่างๆ และส่งตัวแทนกลุ่มออกมาเขียน  แผนผังมโนทัศน์แสดงประเด็นหรือหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับจุลินทรีย์ตามข้อเสนอของกลุ่ม

     - ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาและอภิปรายแผนผังมโนทัศน์ที่นำเสนอ  มีประเด็นหรือหัวข้ออะไรบ้างที่ต้องการศึกษาค้นคว้า  และจัดลำดับหมวดหมู่ถูกต้อง  เหมาะสมหรือไม่ เช่น ความหมายของจุลินทรีย์  ประเภทของจุลินทรีย์  ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์

      ขั้นที่ 3   ดำเนินการศึกษาค้นคว้า    ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย

      ขั้นที่ 4    สังเคราะห์ความรู้  ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

      ขั้นที่ 5    สรุปและประเมินค่าหาคำตอบ  ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม  สรุปผลงานของกลุ่มตนเอง  และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม  หรือไม่เพียงใด  โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ  ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้  ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง

      ขั้นที่ 6  นำเสนอและประเมินผลงาน    ผู้เรียนนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้  และนำเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  ผู้เรียนทุกกลุ่ม  ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงาน

 

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#การใช้ปัญหาเป็นฐาน

หมายเลขบันทึก: 191454, เขียน: 30 Jun 2008 @ 19:59 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

หนุ่ม
IP: xxx.19.95.120
เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างที่ยกมา เหมือนของ สมศ ถ้าจะให้ดี ระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาจะดีมากครับ

48d75ca445855

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณหนุ่มและคุณประจักษ์มากค่ะที่เข้ามาอ่าน

ที่มา เรียบเรียงมาจาก แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "การจัดการเรียนเรียน"ของสมศ.2550.

หรือเข้าไปดูทั้งหมดได้ที่

Web site:http//www.onec.go.th

ช่วงปิดภาคเรียนอาจจะนำบทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ได้ไปศึกษาทบทวนเอกสาร ไว้มาเผยแพร่

กับเรื่องการใช้สมองเป็นฐาน ที่กำลังเป็นที่นิยม