อาจารย์ ญาณภัทร ยอดแก้ว


ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคปรัชญาและศาสนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Username
dhammarit
สมาชิกเลขที่
40306
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

-ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา(ภาคปรัชญาและศาสนา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

-ผู้ดำเนินรายการ "ธรรมะจากข่าว" ทางสถานีโทรทัศน์ WBTV

-วิทยากรประจำสำนักปฏฺิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 6 วัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

-กรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครปฐม

วุฒิการศึกษาสายสามัญ

-ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ./เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม./พุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 8) ม.ธรรมศาสตร์

-กำลังศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) ม.เกษตรศาสตร์

วุฒิการศึกษาสายปริยัติธรรม

-เปรียญธรรม 9 ประโยค(ป.ธ.9) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.2547)

-นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2539)

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุ์ลาวครั่งตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม” การประชุมวิชาการระดับชาติ ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) “สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ” ในระหว่าง วันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง " การพัฒนานวัตกรรมการสอนธรรมศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม " ในการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิตอล จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงพุทธในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม" ในโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

พ.ศ.2555 งานวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารและความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร"

พ.ศ.2553 คู่มือการสอนธรรมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนตามระดับชั้น (ประธานคณะจัดทำ/สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

พ.ศ.2553 การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าแท้และคุณค่าเทียมของการบูชาพระพุทธรูปในสังคมไทย (นำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 7-8 ธันวาคม 2553

พ.ศ.2553 งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาโดยพระภิกษุ” (คณะทำงาน/กำลังดำเนินการ/สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

พ.ศ.2553 งานวิจัยเรื่อง“ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งเรียนรู้” (งานวิจัยกลุ่ม/ได้รับทุนวิจัยจาก สถาบันวิจัย ม.รภ.นครปฐม)

พ.ศ.2552 งานวิจัยเรื่อง " ทัศนคติที่มีต่อการบูชาพระพุทธรูปในสังคมไทย"

พ.ศ.2552 งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับทัศนคติที่มีต่อการศึกษาธรรมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม” (สนับสนุนโดยศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม)

พ.ศ.2551 วิทยานิพนธ์เรื่อง“การพัฒนาโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญ: กรณีศึกษาวัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา” ม.ธรรมศาสตร์

ผลงานบทความ

พ.ศ.2555 บทความเรื่อง "พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้: คุณค่าที่ชาวพุทธควรเข้าใจ" ญาณสาร (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555)

พ.ศ.2554 บทความเรื่อง "การพัฒนาเยาวชนแกนนำ 4 ดี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น" หนังสือรวมบทความแนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการชุมชน: การจัดการความรู้จากกรณีศึกษาโครงการราชภัฏรวมใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2551 บทความเรื่อง “บุญกับกุศลในพระพุทธศาสนา” วารสารกระแสวัฒนธรรม ม.สยาม (ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ.2551 )

พ.ศ.2551 บทความเรื่อง “ความแตกต่างกันของบุญกับกุศลในพระพุทธศาสนา” นำเสนอในโอกาสงานทศวรรษพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

พ.ศ.2549 บทความเรื่อง “อัตตาและท่าทีต่ออัตตาในทัศนะพุทธศาสนา” วารสารศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2549 )

พ.ศ.2548 บทความเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธ” เอกสารการสัมมนาค่ายปรัชญาและศาสนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 25-26 พฤจิกายน พ.ศ.2548)

พ.ศ.2543 บทความเรื่อง “ชีวิตพอเพียงตามแนวพุทธ” นิตยสารพุทธจักร ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ.2544)

งานวิทยากร 

พ.ศ.2556 วิทยากรอบรมพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) หลักสูตร "จิตสงบเมื่อพบธรรม"

พ.ศ.2556 วิทยากรอบรมนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วัดชลประทานฯ ปากเกร็ด

พ.ศ.2556 วิทยากรอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (27 ก.พ.-1 มี.ค.56)

พ.ศ.2556 วิทยากรอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ก.พ.56)

พ.ศ.2556 วิทยากรอบรมเยาวชนค่ายพุทธบุตร โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม คลอง 13 ปทุมธานี (ม.ค.56)

พ.ศ.2556 วิทยากรให้ความรู้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ม.ค.56)

พ.ศ.2555 วิทยากรอบรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง "เส้นทางแห่งความสำเร็จ" (พ.ย.55)

พ.ศ.2555 วิทยากรอบรมพนักงานบริษัทการบินไทย เรื่อง "จิตสงบเมื่อพบธรรม" ณ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ บ.การบินไทย กทม. (ส.ค.55)

พ.ศ.2555 วิทยากรบรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชีวิต: ครองตน ครองคน ครองงาน" โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ สพฐ. (22 มี.ค.55)

พ.ศ.2555 วิทยากรบรรยายเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมกับประสิทธิภาพการทำงาน" โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 14 มี.ค.55

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "การสอนพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ" ถวายความรู้ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช นครศรีธรรมราช

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "การสอนศีลธรรมอย่างมีความสุข" ถวายความรู้ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "การเสริมพลังใจสร้างพลังชีวิต" และ "ยุทธศาสตร์ชีวิต: ครองตน ครองคน ครองงาน" โครงการอบรมสร้างพลังชีวิตข้าราชการยุคใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7-9 ก.ย.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "AQ EQ MQ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โครงการอบรมบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.) (10 ส.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "โปรแกรมความคิด(Mindset) : พลังภายในสู่ความสำเร็จของชีวิตและงาน" โครงการอบรมผู้บริหารและพนักงานบริษัทดีอีพีเอ็นจีเนียริ่งจำกัด กรุงเทพมหานคร (6 ส.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรอบรมเยาวชนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดโดย อบต.ยายชา จ.นครปฐม จัด ณ วัดป่าเจริญราช อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (20-22 ก.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง"จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา" โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดคลองวาฬ (19 ก.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมปัจจุบัน" และ "วิธีคิดเพื่อชีวิตมีความสุข" ในโครงการผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จัดโดย อบต.ยายชา สามพราน นครปฐม ณ วัดเดชานุสรณ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม (15 ก.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมกับความสำเร็จของชีวิตวัยรุ่น" ณ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม กทม. (25 มิ.ย.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "สอนสังคมยุคใหม่ีอย่างไรให้สนุก" ในโครงการอบรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี (25 มิ.ย.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" และเรื่อง "ครองตน ครองคน ครองงาน" ในโครงการการอบรมข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนท์ สปา สมุทรสงคราม (15-17 มิ.ย.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง "เทคนิคการสอนศีลธรรมอย่างมีความสุข" ถวายความรู้พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมแกนด์เสาวลักษณ์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (23 พ.ค.54)

พ.ศ.2554 วิทยากรบรรยายเรื่อง ""คุณธรรมจริยธรรมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"ในโครงการการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิิชาการเกษตร ณ โรงแรมมารวยการ์เดน กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2553 วิทยากรบรรยายเรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษายุคใหม่" ณ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสอนศีลธรรมเยาวชนยุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ" ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแผนกอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2553

พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายเรื่อง “พระสงฆ์กับการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2553

พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายเรื่อง จิตวิทยาอุตสาหกรรม ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของตนตามแนวคิด 7 อุปนิสัย (7 Habits) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน" เพื่อเสริมสร้างมุมมองและวิธีคิดให้กับพนักงานในระดับหัวหน้าและผู้จัดการ จัดโดย บริษัท Brady Technologies (Thailand) Co., Ltd. ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553

บรรยายเรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา” หัวข้อ “พุทธศาสนากับงานจิตอาสา” และพิธีกรดำเนินรายการ ในการประชุมรวมพลังหน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพ

บรรยายเรื่อง“คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทุน” ในการปฐมนิเทศนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุน พสวท. จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553

บรรยายเรื่อง “เทคนิคการพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร” ในโครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 7 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2553

อบรมคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ใน"โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2553 จัดโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในโครงการค่ายพุทธบุตร ครั้งที่ 3 จัดโดย วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2553

บรรยายเรื่อง “การครองตน ครองคน ครองงาน” ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จัดโดย กรมวิชาการเกษตรร่วมกับศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2553

บรรยายเรื่อง “เทคนิคการพูดที่มีประสิทธิภาพ” ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเยาวชนสัมพันธ์ “โฆษกจิ๋ว ภ.7” จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 7 ในวันที่ 10 มีนาคม 2553

บรรยายเรื่อง“การสร้างนวัตกรรมการสอนธรรมศึกษา” ในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาโดยพระภิกษุ ดำเนินการโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2553 จำนวน 2 วัน

บรรยายเรื่อง “การนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการทำงานในสถานประกอบกิจการและการดำรงชีวิตประจำวัน” ในโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์อย่างยั่งยืนรุ่นที่ 1 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

บรรยายเรื่อง “เทคนิคการอบรมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว” ในโครงการอบรมสัมมนาตำรวจมวลชนสัมพันธ์ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 7 ในวันที่ 2 กันยายน 2552

บรรยายเรื่อง “หลักสูตรและการสอนศีลธรรมสำหรับนักเรียน” ในโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2552

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ” จัดโดย โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครปฐม ในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552

บรรยายเรื่อง “ธรรมะกับการปฏิบัติงาน” ในโครงการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันฯ จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

บรรยายเรื่อง “คุณค่าของการศึกษาธรรมศึกษา” ในโครงการอบรมธรรมศึกษาบุคลากรบริษัทเอไอเอส (AIS) จัดโดย ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคมร่วมกับบริษัทเอไอเอส ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในโครงการค่ายพุทธบุตร ครั้งที่ 2 จัดโดย วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2552

บรรยายและวิพากษ์การสาธิตเรื่อง “วิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” โครงการอบรมหลักสูตรการสอนศีลธรรมของครูและครูพระในสถานศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ 20 มีนาคม 2552

บรรยายและสาธิตเรื่อง“การฝึกปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น การไหว้พรสวดมนต์และการเจริญภาวนา” โครงการอบรมหลักสูตรการสอนศีลธรรมของครูและครูพระในสถานศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ 18 มีนาคม 2552

บรรยายเรื่อง “การสอนธรรมศึกษาของศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม” ในการประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาโดยพระภิกษุ ดำเนินการโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2552

อบรมนักศึกษา “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา” โครงการทวิภาคีกับเครือซีเมนต์ไทย จัดโดย บริษัทเอสซีจีเน็ตเวิร์คแมเนจเม้นจำกัด ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2551

บรรยายเรื่อง “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” โครงการฝึกอบรมพัฒนานิสิต จัดโดย กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2551

พ.ศ.2551 วิทยากรประจำโครงการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ โรงเรียนเทคโนโลยีนครนายก จัดโดย ศาลจังหวัดนครนายก

พ.ศ.2545-2551 วิทยากรประจำโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญ (ปีละ 4 ครั้ง) ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

พ.ศ.2547-2548 วิทยากรบรรยายธรรมและสอนธรรมศึกษาตามสถานศึกษาต่าง ๆ ได้แก่โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน, โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ, โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม,โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชยการ, โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์, โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค, โรงเรียนวัดเจ้ามูล, โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, โรงเรียนชาตศึกษา และโรงเรียนเสสะเวชวิทยา เป็นต้น

คุณวุฒิพิเศษ

พ.ศ.2551 วุฒิบัตรหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน “โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ” จัดโดย วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ.2550 วุฒิบัตรหลักสูตร “โครงการสมถะเพื่อวิปัสสนา” จัดโดย โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2550 วุฒิบัตรหลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา" จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ.2549 วุมิบัตรหลักสูตรโครงการรณรงค์เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน” จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2548 วุฒิบัตรหลักสูตร “BUSINESS ENGLINSH TRAINING” จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2547 วุฒิบัตรหลักสูตร “การสอนเด็กให้เป็นอัจฉริยะและมีความสุขตามแนวนีโอฮิวแมนนิส รุ่นที่ 38” จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2546 วุฒิบัตรหลักสูตร “พระวิทยากรเผยแผ่ธรรมศึกษายุคใหม่” จัดโดย ศูนย์พระพระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2545 วุฒิบัตรหลักสูตร “พระธรรมวิทยากรค่ายพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียน รุ่นที่ 1” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกรมการศาสนา

พ.ศ.2543 วุฒิบัตรหลักสูตร “โครงการอบรมหัวหน้าและพระวิทยากรประจำหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.2541 วุฒิบัตรหลักสูตร “วิชาการเทศนา รุ่นที่ 6” (หลักสูตร 3 เดือน) จัดโดย องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิพิเศษ

พ.ศ.2551 วุฒิบัตรหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน “โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ” จัดโดย วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ.2550 วุฒิบัตรหลักสูตร “โครงการสมถะเพื่อวิปัสสนา” จัดโดย โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2550 วุฒิบัตรหลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา" จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ.2549 วุมิบัตรหลักสูตรโครงการรณรงค์เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน” จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2548 วุฒิบัตรหลักสูตร “BUSINESS ENGLINSH TRAINING” จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2547 วุฒิบัตรหลักสูตร “การสอนเด็กให้เป็นอัจฉริยะและมีความสุขตามแนวนีโอฮิวแมนนิส รุ่นที่ 38” จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2546 วุฒิบัตรหลักสูตร “พระวิทยากรเผยแผ่ธรรมศึกษายุคใหม่” จัดโดย ศูนย์พระพระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2545 วุฒิบัตรหลักสูตร “พระธรรมวิทยากรค่ายพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียน รุ่นที่ 1” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกรมการศาสนา

พ.ศ.2543 วุฒิบัตรหลักสูตร “โครงการอบรมหัวหน้าและพระวิทยากรประจำหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท