เตรียมพร้อมทีมนักวิจัย PAR อาหารปลอดภัย

ได้ผสมผสานหลายๆ กิจกรรมเข้ามาบูรณาการกัน เช่น การสอนงานและ ลปรร.การวิจัย(PAR),ให้แก่นักส่งเสริมฯ ทั้งมือเก่า และมือใหม่, การทำงานวิจัยควบคู่ไปกับงานประจำ และการสร้างทีมงานและการขยายเครือข่าย

          วันนี้ (14 มีนาคม 2549) ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการวิจัยประบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยแลได้มาตราฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีทีมงานและเครือข่ายเข้าร่วมฯ จำนวน 40 คน อาทิ

 • ทีมสำนักงานเกษตรจังหวัด   8 คน
 • คณะทำงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร 4 คน
 • จากเขตฯ 6 เชียงใหม่ 1 คน
 • ทีมนักวิจัยจากสำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ  26 คน
 • เครือข่ายจาก ม.ราชภัฎกำแพงเพชร 1 คน  

                                          ทีมนักส่งเสริมที่เข้าร่วม

          วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและนักส่งเสริมหน้างาน ได้เข้าใจถึงการนำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มาเป็นกระบวนการทำงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตราฐาน และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน  กิจกรรมต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้และได้ดำเนินการในวันนี้ ก็คือ

 1. เริ่มภาคเช้าด้วยการปรับแนวคิดและการสร้างความเข้าใจให้แก่ทีมงาน โดยใช้การพูดคุย และได้นำเสนอ วีซีดี เกี่ยวกับการวิจัยชุมชนของจังหวัดน่าน
 2. การนำเสนอข้อคิดเห็นถึงแนวคิดและการเรียนรู้ จากการดูวีซีดี สะท้อนการทำงานพัฒนา จากตัวแทนทั้งส่วนกลาง จังหวัด  อำเภอ และจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
 3. การนำเสนอกระบวนการและขั้นตอนการทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม     และการจูนคลื่นความเข้าใจในภาพรวมร่วมกัน ในประเด็นโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย   วิจัย PAR  และการจัดการความรู้
 4. (บ่าย) เริ่มด้วยกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนโดยการฉายวีซีดีของ สคส. "ปัญหามา ปัญญามี" ตอนไปดูชาวบ้านจัดการความรู้เรื่องดิน และสรุปบทเรียนโดยตัวแทนนักส่งเสริม 2 ท่าน
 5. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในที่ประชุมเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยเข้ามาสู่งานประจำ โดยผมเป็นคนนำเสนอแนวคิดการจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
 6. การแบ่งกลุ่มนักส่งเสริมการเกษตรออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อสรุปผลความเข้าใจ และแนวทางที่จะนำไปทำงานวิจัย PAR ในพื้นที่
 7. การสรุปภาพรวม และกำหนดกิจกรรมและนัดหมายการนำผลการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในครั้งต่อไป เลิกประชุมฯ เวลาประมาณ 16.30 น.

     ระดมสมองเพื่อหาแนวทางฯ     สรุป

          กิจกรรมการนำการวิจัย PAR มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยฯ กรมฯได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการนำร่อง  ทีมงานได้ปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเกษตรของเรา ดังนั้นจึงเชิญนักส่งเสริมการเกษตรที่อยู่หน้างาน ในฐานะคุณกิจ จำนวน 26 ท่าน เข้าร่วมเป็นตำบลนำร่อง(เกินเป้าหมาย)  และได้ผสมผสานหลายๆ กิจกรรมเข้ามาบูรณาการกัน เช่น การสอนงานและ ลปรร.การวิจัย(PAR) ให้แก่นักส่งเสริมฯ ทั้งมือเก่า และมือใหม่ และการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับงานประจำ การสร้างทีมงานและการขยายเครือข่าย เป็นต้น

บันทึกมาเพื่อ ลปรร. ยังมีตอนต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
แวะมาที่นี่แล้ว