เพลงแรกในชีวิตที่เล่นดนตรีไทยเป็นคือเพลงนางนาค 2 ชั้น

เริ่มเล่นสมัยเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

เครื่องดนตรีชิ้นแรก คือ ขลุ่ยเพียงออ....เป่าขลุ่ย..เหนื่อยๆ

โน๊ตเพลงที่ใช้มีดังนี้

                    เพลงนางนาค 2 ชั้น หน้าทับ ปรบไก่

 ท่อน 1              
----ช  -ชชช   ดรดล  -ช-ม  ชลชม  ชมรด  ชลทด  ทดรม
 รมฟช  ลชฟม  รดรม  รมฟช  ดรดล  ดลชฟ  ดรมฟ  มฟชล
 ---ล  -ลลล  ดลชฟ  มฟชล  ชลดร  ฟรดล  ดชลช  ดลชม
 ---ช  -ชชช  ลชดล  ชมชร  -มชร  มรดล  --รด  ลด-ร
 ท่อน 2              
 ---ช  -ชชช  ดรดล  -ช-ม  ชลชม  ชมรด  ชลทด  ทดรม
 ---ล  -ลลล  ชมชล  -ด-ร  ดลชม  ลชมร  ชมรด  มรดล
 -ดดด  -ร-ช  ลชมช  -ล-ด  -มชล  ดชลด  ชลดร  มดรม
 ---ช  -ชชช  ลชดล  ชมชร  -มชร  มรดล  --รด  ลด-ร


นี่เป็นเพลงแรกที่ผมเล่นนะครับ..หัดตั้งนานใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเป็น

โน๊ตเพลงทางจะเข้ http://gotoknow.org/file/nursing/nangnak.pdf ขอขอบคุณคุณนุ่มละมุ่นเป็นอย่างสูง