คลินิกอายุรกรรม  หน่วยผู้ป่วยนอก3 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้บริการผู้ป่วยทางด้านอายุกรรมที่ซับซ้อนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ   อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย  สะดวก  รวดเร็ว   ค่ารักษาเป็นธรรม เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและค้นคว้าวิจัย

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง  ที่มีอายุตั้งแต่  15  ปี  ขึ้นไป  ครอบคลุม  5  โรคแรก เช่น  ความดันโลหิตสูง , เบาหวาน ,  โรคกระเพาะอาหาร  ,ไขมันในเลือดสูง,  ตับอักเสบ   ประเมินและประมวลข้อมูลผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากทีมสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม    ประเมินปัญหาผู้ใช้บริการที่มีอาการฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ เช่น Cardiac arrest   ,  hypoglycemia  ,  GI  bleeding  ,  ชัก เป็นต้น  สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ  การเปิดเส้นเลือดดำ เพื่อให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เตรียมความพร้อมของผู้ใช้บริการ เพื่อรับการทำหัตถการ เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหาร  ,  การส่องกล้องทางเดินหายใจ   บูรณาการความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ใช้บริการที่มารับการตรวจรักษาโรคทางอายุรศาสตร์ สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น    เช่น การนำหลักฐานเชิงประจักษ์และผลงานวิจัยมาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงแนวทางการพยาบาลผู้ใช้บริการที่มารับการตรวจรักษาโรคอายุรศาสตร์  ร่วมกับทำวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ใช้บริการที่มารับการตรวจรักษาโรคทางอายุรศาสตร์

 

 ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน

1. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป  เปิดให้บริการทุกวันราชการเวลา  7.15  -  16.30  น.มีจำนวนผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไปเฉลี่ยวันละ  300-400  คนต่อวันเป็นผู้ป่วยนัด  250 350   คนต่อวัน เป็นผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้เฉลี่ย 20- 50 คน ต่อวันเปิดรับตั้งแต่ 7.15 -12.00 น. ยกเว้น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รับถึง 15.00 น.   รับผู้ป่วยปรึกษาจากคลินิกต่างๆ  ตั้งแต่  7.15-12.00  น.

2. มีคลินิกเฉพาะโรค     มี  12  คลินิกดังตาราง

 

วันทำการ

คลินิกเฉพาะโรค

วันจันทร์

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคมะเร็ง

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคหัวใจ

13.00-16.00 น. คลินิกโรคติดเชื้อ

วันอังคาร

 

 

 

วันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคไต

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคหัวใจ

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคข้อ

13.00-16.00 น. คลินิกโรคระบบประสาท

9.00-12.00 น.  คลินิกโรคพาร์คินสัน

วันพุธ

9.00-12.00 น .  คลินิกโรคปอด

9.00-16.00 น.    คลินิกโรคเลือด

9.00-12.00 น.   คลินิกต่อมไร้ท่อ

13.00-16.00 น. คลินิกโรคทางเดินอาหาร

วันพฤหัส

9.00-12.00 น.   คลินิกโรคกระดูกพรุน

วันศุกร์

9.00-12.00 น.   คลินิกต่อมไร้ท่อ  คลินิกโรคลมชัก

 

ตารางแพทย์ตรวจคลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

หมายเลขโทรศัพท์              :-             074-451754 , 074-451757

วันจันทร์               เวลา 08.30-12.00น.            

                นพ. คณิตพงษ์    ปราบพาล

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

                นพ. สุเทพ    จารุรัตนศิริกุล

วันจันทร์               เวลา 09.00-12.00น.            

                พญ. ดาวลดา    คงกับพันธ์

                พญ. บุญจริง    ศิริไพฑูรย์

                พญ. ปดิพร    ลิ้มอัมพรเพชร

                นพ. พงษ์เทพ    วิบูลย์จันทร์

                พญ. วิไลวรรณ    วิริยะไชโย

                นพ. ศิริบูรณ์    อัตศรัณย์

                พญ. อุษณีย์    บุญศรีรัตน์

วันจันทร์               เวลา 17.00-20.00น.            

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

                วันอังคาร              เวลา 08.30-12.00น.           

                นพ. กรีฑา    ธรรมคำภีร์

                พญ. ไปรยา    รุจิโรจน์จินดากุล

                พญ. รัตนา    ลีลาวัฒนา

                พญ. วัจนา    ปรีชาไว

                นพ. อุทัย    เก้าเอี้ยน

วันอังคาร              เวลา 09.00-12.00น.            

                นพ. นพดล    ชำนาญผล

                นพ. อานุภาพ    เลขะกุล

วันอังคาร              เวลา 17.00-20.00น.            

                พญ. ดาวลดา    คงกับพันธ์

                นพ. บดินทร์    ขวัญนิมิตร

วันพุธ    เวลา 08.30-12.00น.            

                พญ. พรเพ็ญ    แสงถวัลย์

                นพ. วรวุฒิ    จินตภากร

วันพุธ    เวลา 09.00-12.00น.            

                นพ. ถวาย    เงินศรีตระกูล

                นพ. พิสุทธิ์    ศิริไพฑูรย์

                พญ. ภัทรพิมพ์    สรรพวีรวงศ์

                นพ. รังสรรค์    ภูรยานนทชัย

                พญ. สุวรรณา    เศรษฐวัชราวนิช

วันพุธ    เวลา 17.00-20.00น.            

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

                นพ. สุเทพ    จารุรัตนศิริกุล

วันพฤหัสบดี        เวลา 08.30-12.00น.            

                นพ. วรวงษ์    เสตสุบรรณ

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

                นพ. ศรัณยู    สุวรรณอักษร

                นพ. สุภมัย    สุนทรพันธ์

วันพฤหัสบดี        เวลา 09.00-12.00น.            

                นพ. ขจรศักดิ์    ศิลปโภชากุล

                นพ. ธีระ    พิรัชวิสุทธิ์

                นพ. บัญชา    โอวาทฬารพร

                นพ. พงศ์ศักดิ์    ด่านเดชา

                นพ. สิริชัย    ชีวธนากรณ์กุล

วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00-20.00น.            

                นพ. บดินทร์    ขวัญนิมิตร

วันศุกร์   เวลา 08.30-12.00น.            

                นพ. ธีระพงษ์    สุขไพศาล

                นพ. บดินทร์    ขวัญนิมิตร

                นพ. พรชัย    สถิรปัญญา

                พญ. พรรณทิพย์    ฉายากุล

                นพ. ศิวศักดิ์    จุทอง

วันศุกร์   เวลา 09.00-12.00น.            

                พญ. ตรีชฎา    วิสารทพงศ์

                นพ. อดิศร    วังศิริไพศาล

วันศุกร์   เวลา 17.00-20.00น.            

                นพ. รังสรรค์    ภูรยานนทชัย

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00น.            

                พญ. บุญจริง    ศิริไพฑูรย์

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

                นพ. สุเทพ    จารุรัตนศิริกุล

วันอาทิตย์              เวลา 09.00-12.00น.            

                พญ. พรเพ็ญ    แสงถวัลย์

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์