คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม  หน่วยผู้ป่วยนอก3 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้บริการผู้ป่วยทางด้านอายุกรรมที่ซับซ้อนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ   อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย  สะดวก  รวดเร็ว   ค่ารักษาเป็นธรรม เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและค้นคว้าวิจัย

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง  ที่มีอายุตั้งแต่  15  ปี  ขึ้นไป  ครอบคลุม  5  โรคแรก เช่น  ความดันโลหิตสูง , เบาหวาน ,  โรคกระเพาะอาหาร  ,ไขมันในเลือดสูง,  ตับอักเสบ   ประเมินและประมวลข้อมูลผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากทีมสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม    ประเมินปัญหาผู้ใช้บริการที่มีอาการฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ เช่น Cardiac arrest   ,  hypoglycemia  ,  GI  bleeding  ,  ชัก เป็นต้น  สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ  การเปิดเส้นเลือดดำ เพื่อให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เตรียมความพร้อมของผู้ใช้บริการ เพื่อรับการทำหัตถการ เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหาร  ,  การส่องกล้องทางเดินหายใจ   บูรณาการความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ใช้บริการที่มารับการตรวจรักษาโรคทางอายุรศาสตร์ สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น    เช่น การนำหลักฐานเชิงประจักษ์และผลงานวิจัยมาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงแนวทางการพยาบาลผู้ใช้บริการที่มารับการตรวจรักษาโรคอายุรศาสตร์  ร่วมกับทำวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ใช้บริการที่มารับการตรวจรักษาโรคทางอายุรศาสตร์

 

 ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน

1. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป  เปิดให้บริการทุกวันราชการเวลา  7.15  -  16.30  น.มีจำนวนผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไปเฉลี่ยวันละ  300-400  คนต่อวันเป็นผู้ป่วยนัด  250 350   คนต่อวัน เป็นผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้เฉลี่ย 20- 50 คน ต่อวันเปิดรับตั้งแต่ 7.15 -12.00 น. ยกเว้น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รับถึง 15.00 น.   รับผู้ป่วยปรึกษาจากคลินิกต่างๆ  ตั้งแต่  7.15-12.00  น.

2. มีคลินิกเฉพาะโรค     มี  12  คลินิกดังตาราง

 

วันทำการ

คลินิกเฉพาะโรค

วันจันทร์

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคมะเร็ง

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคหัวใจ

13.00-16.00 น. คลินิกโรคติดเชื้อ

วันอังคาร

 

 

 

วันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคไต

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคหัวใจ

9.00-16.00 น.  คลินิกโรคข้อ

13.00-16.00 น. คลินิกโรคระบบประสาท

9.00-12.00 น.  คลินิกโรคพาร์คินสัน

วันพุธ

9.00-12.00 น .  คลินิกโรคปอด

9.00-16.00 น.    คลินิกโรคเลือด

9.00-12.00 น.   คลินิกต่อมไร้ท่อ

13.00-16.00 น. คลินิกโรคทางเดินอาหาร

วันพฤหัส

9.00-12.00 น.   คลินิกโรคกระดูกพรุน

วันศุกร์

9.00-12.00 น.   คลินิกต่อมไร้ท่อ  คลินิกโรคลมชัก

 

ตารางแพทย์ตรวจคลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

หมายเลขโทรศัพท์              :-             074-451754 , 074-451757

วันจันทร์               เวลา 08.30-12.00น.            

                นพ. คณิตพงษ์    ปราบพาล

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

                นพ. สุเทพ    จารุรัตนศิริกุล

วันจันทร์               เวลา 09.00-12.00น.            

                พญ. ดาวลดา    คงกับพันธ์

                พญ. บุญจริง    ศิริไพฑูรย์

                พญ. ปดิพร    ลิ้มอัมพรเพชร

                นพ. พงษ์เทพ    วิบูลย์จันทร์

                พญ. วิไลวรรณ    วิริยะไชโย

                นพ. ศิริบูรณ์    อัตศรัณย์

                พญ. อุษณีย์    บุญศรีรัตน์

วันจันทร์               เวลา 17.00-20.00น.            

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

                วันอังคาร              เวลา 08.30-12.00น.           

                นพ. กรีฑา    ธรรมคำภีร์

                พญ. ไปรยา    รุจิโรจน์จินดากุล

                พญ. รัตนา    ลีลาวัฒนา

                พญ. วัจนา    ปรีชาไว

                นพ. อุทัย    เก้าเอี้ยน

วันอังคาร              เวลา 09.00-12.00น.            

                นพ. นพดล    ชำนาญผล

                นพ. อานุภาพ    เลขะกุล

วันอังคาร              เวลา 17.00-20.00น.            

                พญ. ดาวลดา    คงกับพันธ์

                นพ. บดินทร์    ขวัญนิมิตร

วันพุธ    เวลา 08.30-12.00น.            

                พญ. พรเพ็ญ    แสงถวัลย์

                นพ. วรวุฒิ    จินตภากร

วันพุธ    เวลา 09.00-12.00น.            

                นพ. ถวาย    เงินศรีตระกูล

                นพ. พิสุทธิ์    ศิริไพฑูรย์

                พญ. ภัทรพิมพ์    สรรพวีรวงศ์

                นพ. รังสรรค์    ภูรยานนทชัย

                พญ. สุวรรณา    เศรษฐวัชราวนิช

วันพุธ    เวลา 17.00-20.00น.            

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

                นพ. สุเทพ    จารุรัตนศิริกุล

วันพฤหัสบดี        เวลา 08.30-12.00น.            

                นพ. วรวงษ์    เสตสุบรรณ

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

                นพ. ศรัณยู    สุวรรณอักษร

                นพ. สุภมัย    สุนทรพันธ์

วันพฤหัสบดี        เวลา 09.00-12.00น.            

                นพ. ขจรศักดิ์    ศิลปโภชากุล

                นพ. ธีระ    พิรัชวิสุทธิ์

                นพ. บัญชา    โอวาทฬารพร

                นพ. พงศ์ศักดิ์    ด่านเดชา

                นพ. สิริชัย    ชีวธนากรณ์กุล

วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00-20.00น.            

                นพ. บดินทร์    ขวัญนิมิตร

วันศุกร์   เวลา 08.30-12.00น.            

                นพ. ธีระพงษ์    สุขไพศาล

                นพ. บดินทร์    ขวัญนิมิตร

                นพ. พรชัย    สถิรปัญญา

                พญ. พรรณทิพย์    ฉายากุล

                นพ. ศิวศักดิ์    จุทอง

วันศุกร์   เวลา 09.00-12.00น.            

                พญ. ตรีชฎา    วิสารทพงศ์

                นพ. อดิศร    วังศิริไพศาล

วันศุกร์   เวลา 17.00-20.00น.            

                นพ. รังสรรค์    ภูรยานนทชัย

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00น.            

                พญ. บุญจริง    ศิริไพฑูรย์

                พญ. วรางคณา    ฤทธิรักษ์

                นพ. สุเทพ    จารุรัตนศิริกุล

วันอาทิตย์              เวลา 09.00-12.00น.            

                พญ. พรเพ็ญ    แสงถวัลย์

                นพ. ศรายุทธ    ลูเซียนกีเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OPD3

คำสำคัญ (Tags)#โรงพยาบาลสงขลานครินทร์#คลินิกอายุรกรรม#opd3

หมายเลขบันทึก: 188137, เขียน: 15 Jun 2008 @ 08:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 23, อ่าน: คลิก


ความเห็น (23)

ดารารัตน์
IP: xxx.47.22.26
เขียนเมื่อ 

ฝากข่าวได้มั๊ยค่ะ ถึงหมอติ๊ก กับบดินทร์ว่าคิดถึงมากกกกก

เพื่อนเก่าจร้า

เพื่อน ส.ก.น.ห้อง 3/1
IP: xxx.24.79.13
เขียนเมื่อ 

ขอฝากบอกอาจารย์หมอแอ้ (น.พ.พิสุทธิ์) เพื่อนสวนนนท์คิดถึงนะ อยู่ไกลเลยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกันเลย

รบกวนหน่อยคะ
IP: xxx.67.61.45
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า นายแพทย์ ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ รักษาดีไหมคะ

พอดีพาพ่อไปรักษามะเร็งปอด แต่คุณหมอไม่ค่อยพูดกับคนไข้เลย

เจอแต่คุยโทรศัพท์ไปด้วยรักษาไปด้วย เลยไม่มั่นใจคะ

รบกวนให้ข้อมูลหน่อยคะ ถ้าท่านใดพอจะรู้ เพราะบอกตรงๆ ว่ากังวลมากคะ

ขอบคุณมากๆ คะ

ปล

ต้องขอโทษด้วยนะคะ ถ้าเป็นการรบกวน แต่กังวลเรื่องอาการคุณพ่อจริงๆ คะ

เลยค้นชื่อคุณหมอทางเนต แล้วก็เจอเวบนี้ ถ้าท่านใดพอจะทราบรบกวนหน่อยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณคนที่ 3 นะคะ

เท่าที่ทราบมา นพ.ศรายุทธ กีเตอร์ เป็นหมอมะเร็งปอดที่เก่งและเป็นที่ยอมรับมากกค่ะ ญาติของดิชั้นหลายคนก็รักษากับคุณหมอ และก็ได้รับการดูแลอย่างดีค่ะ คุณหมอมักจะใช้เวลาในการตรวจคนไข้แต่ละรายไม่มากนัก เพราะจำนวนคนไข้ที่มารอคุณหมอในแต่ละวันนั้นมีเยอะมาก แอบทราบมาว่ามากกว่าหมอท่านอื่น 2-3 เท่า คุณหมอจึงมาทำงานแต่เช้าค่ะ และที่คุณเห็นคุณหมอคุยโทรศัพท์นั้น บางครั้งก็เป็นการให้คำปรึกษาแก่คุณหมอท่านอื่น หรือญาติคนไข้โทรมาปรึกษาค่ะ ดิชั้นเองยังเคยโทรไปปรึกษาคุณหมอนอกเวลางาน และคุณหมอก็ให้คำแนะนำอย่างดีค่ะ

ดิชั้นคิดว่าคุณพ่อของคุณโชคดีแล้วล่ะค่ะที่มีคุณหมอเป็นเจ้าของไข้

คนไข้
IP: xxx.173.32.63
เขียนเมื่อ 

ฝากบอกอาจารย์หมอปดิพรด้วนะครับ

คุณหมอปดิพรเป็นหมอที่เก่งมากเลยครับ

คุณหมอเป็นเหมือนผู้ไห้ชีวิตผมอีกครั้งผมนับถือคุณหมอมากเลยครับแต่ไม่ขอบอกว่าผมเป็นใครเดียวเวลาไปหาคุณหมอกลัวคุณหมอจับติดอิอิอิอิ

ได้ข่าวว่าตอนนี้ได้เจ้าหนูน้อยแล้วไม่ทราบว่าชายหรือหญิงผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

รักและนับถือ

คนไข้ (ผู้ชาย)อิอิอิอิ

เอื้อง
IP: xxx.53.15.3
เขียนเมื่อ 

คิดถึงหมอติ๊ก(วรางคณา)และหมอบดินทร์เหมือนกัน

ไม่เคยได้เจอหน้าหลานเลยนะ เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเนี่ย

ทั้งที่จริงก็อยู่ไม่ไกลกันเลย

เพื่อน ว.ช. 6/3

IP: xxx.173.42.161
เขียนเมื่อ 

อยากได้อีเมลคุณหมอปดิพรจัง

ชุตกาญจน์
IP: xxx.128.153.123
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณ คุณหมอนพดลมากที่ช่วยรักษาดิฉันจนหายดีจากอาการโรคหัวใจและดิฉันต้องขอโทษที่ทุกวันอังคารที่ดิฉันไปจ้องนั่งมองคุณหมออยู่อันที่จริงดิฉันไม่ได้คิดอะไรนอกจากจะขอคำปรึกษาจากคุณหมอเพราะว่าโรงพยาบาลที่คุณหมอส่งไปรักษาต่อนั้นเข้าให้ดิฉันกลับบ้านและก็ไม่นัดตรวจอีกเลยจนทำให้ดิฉันกังวงใจเลยอยากกลับไปตรวจกับคุณหมอนพดล.

NOK
IP: xxx.173.163.130
เขียนเมื่อ 

ท่านคุณหมอ( บางท่านครับ แรงมากไม่สนใจไคร เทวดาจุติมาเกิด )และพยาบาลที่เคารพ ช่วยกรุณาพูดกับคนไข้ด้วยถ้อยคำที่ดีกว่าที่ทำทุกวันนี้จะได้ไหม พูดเหมือนกับคนไข้และญาติโง่เหมือนลา มาแล้วท่านรักษาให้ฟรีโดยท่านไม่ได้เงินเดือนสักบาท ท่านหมอดอกเตอร์ ช่วยพูดจาภาษาดอกไม้ ดูบ้างเผื่อว่าโลกจะสร้างสรรค์ให้ท่านมีคู่ แล้วท่านจะรู้ว่าเวลาโดนเพื่อนพูดจา ว่าท่านไม่รู้เรื่องแล้วเป็นอย่างไร

รัตนา
IP: xxx.173.144.197
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีคุณพ่อเป็นคนไข้ของคุณหมอศรัณยู สุวรรณอักษรค่ะ เป็นโรคหัวใจโต และลิ้นหัวใจรั่ว

อยากทราบเบอร์โทรศัพท์ของคุณหมอค่ะ อยากปรึกษาคุณหมอ เพราะตอนนี้อาการของคุณพ่อไม่ค่อยดีเลยค่ะ

ไม่ทราบว่าพอจะมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณหมอไหมค่ะ

เบอร์ส่วนตัวไม่มีนะคะ

ติดต่อผ่านทางโรงพยาบาลตามบัตรนัดค่ะ

ไพชร พรชัย
IP: xxx.53.182.178
เขียนเมื่อ 

สามีดิฉันเป็นมะเร็งตับอักเสบ รักษากับคุณหมอธีระ พิรัชวิสุทธิ์ ท่านเป็นหมอที่เก่งมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยและติดอันดับท็อปเทนของภูมิภาคก็ว่าได้ ดิฉันรู้จักท่านจากการสืบค้นข้อมมูลหมดที่เก่งในการรักษาโรคของประเทศไทย โชคดีของเราที่มีหมอเก่ง ๆ อย่างท่าน รักษาจนโรคมะเร็งตับหาย ขอบคุณท่านและทีมงาน NKC ทุกท่านจริง ๆ แต่ตอนนี้สามีกำลังเข้ารับการรักษาโรคไตอีก เหนื่อยหน่อยแต่ก็กำลังใจดีอยู่ ขอฝากความหวังไว้ที่คุณหมอโรงพยาบาล มอ. อีกนะค่ะ

ขอบคุณแทนคุณหมอนะคะ จะนำเรียนคำชมให้ท่านทราบ

น้อง
IP: xxx.93.237.33
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าคุณหมอวรวุฒิ จินตภากร เปิดคลินิกส่วนตัวหรือเปล่าคะ ขอเบอร์โทรด้วยก็ดีค่ะ

คนเจ็บใจ
IP: xxx.93.237.33
เขียนเมื่อ 

ทำไมการตรวจรักษากับ มอ. ยากเหลือเกิน คนไข้เจ็บหน้าอกซ้าย ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับหัวใจ สืบทราบมาว่าคุณหมอที่รักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจที่เก่งๆ คือ คุณหมอที่ตรวจนอกเวลาวันเสาร์ คลินิกอายุรกรรม ก็เลยโทรไปจองตรวจล่วงหน้า เจ้าหน้าที่รับจองคิวเรียบร้อย พอถึงวันนัด ไปยื่นบัตรกลายเป็นว่าคุณหมอไม่ตรวจให้ เพราะคนไข้ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับหัวใจ หรือไม่มีใบส่งตัวจากทางโรงพยาบาล ทั้งๆที่ถามเจ้าหน้าที่รับจองคิวแล้ว ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้อง ให้มาแต่ตัว ไม่เข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้ตรวจรักษา

pk
IP: xxx.242.180.73
เขียนเมื่อ 

ท่านคุณหมอ( บางท่านครับ แรงมากไม่สนใจไคร เทวดาจุติมาเกิด )และพยาบาลที่เคารพ ช่วยกรุณาพูดกับคนไข้ด้วยถ้อยคำที่ดีกว่าที่ทำทุกวันนี้จะได้ไหม พูดเหมือนกับคนไข้และญาติโง่เหมือนลา มาแล้วท่านรักษาให้ฟรีโดยท่านไม่ได้เงินเดือนสักบาท ท่านหมอดอกเตอร์ ช่วยพูดจาภาษาดอกไม้ ดูบ้างเผื่อว่าโลกจะสร้างสรรค์ให้ท่านมีคู่ แล้วท่านจะรู้ว่าเวลาโดนเพื่อนพูดจา ว่าท่านไม่รู้เรื่องแล้วเป็นอย่างไร


ู^

^

comment นี้ถูกใจมาก  เพิ่งเจอกรณีนี้มาสดๆร้อนๆ  ถ้าอยู่ใน fb อยากกดไลค์ซักล้านครั้ง  รู้สึกเหมือนผู้คอมเมนต์ท่านนี้จริงๆ อันนี้ขอย้ำว่า "แค่บางคน" ที่เป็นแบบนี้  คุณหมอและพยาบาลส่วนใหญ่ 99.99 เปอร์เซ็นต์ น่ารักค่ะ 

thitiporn maleeyam
IP: xxx.207.149.115
เขียนเมื่อ 

พาพ่อไปตรวจครั้งแรกประทับใจมากคุณหมอวิภู เอาใจใส่คนไข้ดีมากๆ ถึงแม้อายุยังน้อยแต่ทำหน้าที่ได้เหมาะสม
กับอาชีพของหมออย่างแท้จริง

อรวรรณ
IP: xxx.207.177.124
เขียนเมื่อ 

อยากทราบชื่อคุณหมอที่เก่งในการรักษาเกี่ยวกับโรคไตนะค่ะ

a
IP: xxx.101.230.198
เขียนเมื่อ 

คุณหมอปดิพร มีเบอร์โทร์ส่วนตัว หรือมีคลินิคไหมค่ะ อยู่ที่ไหน บอกด้วยค่ะ จะปรึกษาเรื่องลูกเป็นไทยรอยด์หมอให้หยุดยาแล้ว นัดอีก 6 สัปดาห์ แต่ลูกมีอาการเหนื่อย หัวใจเต้นเร็วอีกแล้วค่ะ ทำไงดีช่วยหน่อยค่ะ อยากได้คำตอบเร็ว ๆ

Adam
IP: xxx.180.39.79
เขียนเมื่อ 

พอดีคุณพ่อหายใจไม่ออกแบบเฉียบพลัน นอนโรงพยาบาลเดือนนี้ 2 ครั้งแล้ว อยากทราบว่าคุณหมอศิวศักดิ์ลงเวรวันไหนครับ หรือไม่ก็อยากทราบว่าคุณหมอปิดคลีนิกข้างนอกรึเปล่า อยากพาพ่อมาหา บ้านอยู่ปัตตานี ยังไงรบกวนสอบถามด้วยครับ

Koy
IP: xxx.55.86.182
เขียนเมื่อ 

เจอมาเมื่อวานค่ะ พาแม่มาหาหมอไม่คุยกับคนไข้เลยไม่ถามอาการสักคำ เอาแต่พูดว่าอยากสบายมานอกเวลา อ้าววันก่อนถามพยาบาลบอกว่าได้มีหมอเฉพาะทางแล้วทางพยาบาลเค้านัดให้ แล้วพูดว่าคนไข้ทำไมมีหมอรักษาหลายคนจัง แล้วเราจะไปรู้หรือคะก็มานอนรพ. ตั้ง4คืืนทางรพ. มารักษาให้ เค้ามีข้อมูลอยู่แล้วมาถามคนไข้จะทราบไหมนี่ แล้วบอกว่าให้เราจิกหมอไว้ เราจะไปรู้จักหมอหรือคะน่าจะแนะนำให้หน่อยก็ยังดี ตรวจเลือดไปก็ไม่บอกผลสักคำว่าผลดีหรือไม่ดีไม่มองหน้าคนไข้ด้วยซ้ำ จะว่าอ่านผลไม่ออกก็ไม่น่าจะใช่เพราะเป็นถึงอ. หมอ น่าสงสารคนแก่ค่ะไม่อยากไปรพ. อยู่แล้วยิ่งไม่อยากไปหนักเข้าไปอีก ยังดีที่พยาบาลข้างหน้าเค้าเตอร์พูดจาให้คำปรึกษาดีอยู่

ศรายุทธ
IP: xxx.46.139.142
เขียนเมื่อ 

ธิดารัตน์
IP: xxx.68.106.44
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่านพ.นพดล ชำนาญผล เปิดคลีนิคหรือมีคลีนิครักษานอกเวลามั้ยค่ะ