การจัดรูปขบวนสวนสนาม ในระดับอำเภอ


โดยใช้ธงประจำกองลูกเสือโรงเรียน

1.        แบบหมู่แถวตอน

®®®®

®®®®

®®®®

 

 

O   O   O   O

P  P  P  P

 

²

 

¯¯¯¯­

 

 

W

 

O

 

­

 

¤

O      O      O      O 

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

¡       ¡       ¡       ¡

 

--ดุริยางค์--

30

ก้าว

 

--ธงลูกเสือ--

4ประเภท

5 ก้าว

--ผบ.ขบวน--

สวนสนาม

5 ก้าว

-กองบังคับการ-ผสม

10 ก้าว

--- ป้าย

5 ก้าว

-ธงประจำกอง-

5 ก้าว

--ผู้กำกับ—

5 ก้าว

-รองผู้กำกับ-

3 ก้าว

--นายหมู่--

--ลูกเสือ--

-

-

-

-

--รองนายหมู่

 

2. แบบหมู่แถวหน้ากระดาน

®®®®

®®®®

®®®®

 

 

O   O   O   O

P       P  P  P

 

²

 

¯¯¯¯­

 

 

W

 

O

 

­

 

¤

 

¡  £  £  £  £  £   £   £O

¡  £  £  £  £  £   £   £O

¡  £  £  £  £  £   £   £O

¡  £  £  £  £  £   £   £O

 

  วิธีใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 

                        การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จะใช้ในโอกาสที่จัดแถวลูกเสือในพิธีใด ๆ  ที่ลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือก็ต้องถือไม้ถือ  ซึ่งมีวิธีใช้ดังนี้

                        1.  วิธีถือไม้ในท่าปกติ   โดยปกติไม้ถือจะหนีบอยู่ที่แขนซ้ายท่อนบน  แนบขนานกับลำตัวหนีบไม้ไว้  แขนซ้ายท่อนล่างเหยียดตรงไปข้างหน้า   มือซ้ายกำไม้ให้ฝ่ามือหงายขึ้นห่างจากตัวไม้ประมาณ  1  ฝ่ามือ   ให้ไม้ขนานกับพื้น

                        2.  ท่าบ่าอาวุธ   ใช้มือขวาจับโคนไม้ถือให้ฝามือคว่ำลง  แล้วนำไม้มาแนบข้างตัวทางขวาในท่าตรง  ให้นิ้วทั้งสี่เรียงกันอยู่ด้านนอก  หัวแม่มืออยู่ด้านใดให้โคนไม้อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับหัวแม่มือ  ปลายไม้อยู่แนบ  ร่องไหล่ขวา  พร้อมกับปล่อยมือซ้ายลงข้างตัว

                        3.  ท่าทำการเคารพอยู่กับที่   เมื่อบอกแถวทำความเคารพ ขวา  (ซ้าย ตรงหน้า) ระวัง วันทยาวุธ  พร้อมกันนั้นผู้ควบคุมแถวต้องทำวันทยาวุธด้วยไม้ถือ  โดยใช้มือขวาถือไม้มาในท่าบ่าอาวุธ  แล้วยกไม้ขึ้นมา  ให้ปลายไม่ตั้งตรง  นิ้วหัวแม่มือหันเข้าหาตัว  ตั้งตรงขึ้นตามไม้  ปลายนิ้วหัวแม่มือเสมอปาก  ห่างจากปาก  1 ฝ่ามือแล้วฟาดปลายไม้  และแขนขวาลงอยู่ในท่าตรง  มือขวากำโคนไม้  ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างบน  และชี้ปลายนิ้วไปทางปลายไม้  ให้ปลายไม่ชี้ตรงไปข้างหน้า