วันนี้เอา"ค่าวก้อม"(กลอนสั้น)มาฝาก เป็นค่าวที่เขียนไว้เตือนใจโดย อิงความหมายเดียวกันกับ สุภาษิต ของไทย.........

 

                              " ซะป๊ะกำอู้    ซะป๊ะกำจ๋า         

                                 ซะป๊ะก๋ำปา  ซะป๊ะกำกึ๊ด.."  

                                         ความหมายของค่าวอันนี้คือ"ซะป๊ะู้"(สารพัด)"กำอู้-กำจ๋า"(คำพูดคำจา) "ซะป๊ะก๋ำปา"(สารพัดกรรมหนุนนำพา) ก็สารพัด"กำกึ๊ด"(ความคิด) ในที่นี่ก็คือ "ร้อยพ่อพันแม่" ก็หลากหลายความคิด .....

                            o-----------------------------------o

                            " หันจ๊างขี้  ก้อนใหญ่เต้าไห     

                              บ่ดีกึ๊ดไป   ขี้เฮียนอย่างจ๊าง "

   อันนี้ก็มีความหมายเดียวกันกับ " หันจ๊างขี้ อย่าี้ขี้ต๋ามจ๊าง "(เห็นช้างขี้ อย่าขี้ตามช้าง)   ก็ขี้ช้าง "ก้อนใหญ่เต้าไห"(ก้อนใหญ่เท่าไห) "บ่ดีกึ็ดไป ขี้เฮียนอย่างจ๊าง"(อย่าได้คิดไป ขี้เรียนแบบช้าง).......เฮ้ออ  "ผอมก้องด้อง" (ผอมกะหร่อง) แน่ๆ........

                            o--------------------------------------------o

                                      " เฮียนฮู้แต้   ต้องเถิงแก่นสาร

                                       บ่ใจ่เฮียนฮาน   ปุดเกิ่งปุดก้อม "

การเรียนต้อง "เฮียนฮู้แต้" (เรียนรู้จริงๆ) ให้ "เถิง"(ถึง)แก่นแท้ ของเคล็ดวิชา "บ่ใจ่เฮียนฮาน"(ไม่ใช่เรียนแบบคาราคาซัง) "ปุดเกิ่งปุดก้อม" (ครึ่งๆกลางๆ)...

                             o-------------------------------------------o

            " หละอ่อนเหย ครูสั่งสอนสู    ได้ฮ่ำเฮียนฮู้ เมินนาน

              ขอฝากข้อคิด หื้อนึ่งผะก๋าร    อย่าฮับเงินมาร ซื้อสิทธิสูเสี้ยง

              กึ๊ดผิดแล้ว หัวใจ๋หมองเหมี้ยง  เลือกเข้าไปไร้ สาระ

                       กำอู้เนอ ดั่งตั๋วเป็นพระ   ปากเปียงฟ้า ใจ๋ดิน

                       ก้มขอเสียงสร้อย เลือกไปโกงกิ๋น   ได้แล้วโบกบิน บ่าหันหัวไห้

                        อันว่าผู้แทน แว่นแคว้น หนไหน     ปะคนดีได้......ส้า...ตุ๊  "

                                        ( ขอกราบขอบคุณ ลุงหนานพรหมมา ที่ได้ชี้แนะครับ )

        ครู สอนย้ำลูกศิษย์ลูกหาที่ได้  "ฮ่ำเฮียนฮู้เมินนาน" (ร่ำเรียนรู้มานาน)ก็ขอเน้นย้ำฝากข้อคิดไว้ "หื้อนึ่งผะก๋าร" (ให้หนึ่งประการ) ว่าอย่า"ฮับ "(รับ) เงินมาร ที่มาซื้อสิทธิซื้อเสียง  และการตัดสินใจเลือกใคร ก็ต้องศึกษาดูให้ดี อย่าฟังแค่ "กำอู้ " (คำพูด)ที่โน้มน้าวเพื่อขอเสียง ให้เขาได้เข้าไป "โกงกิ๋น" (โกงกิน)....แต่ถ้าท้องถิ่นไหน ได้ผู้แทนที่เป็นคนดีจริงๆ ก็อนุโมทนา "สาตุ๊" (สาธุ)......................