ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         

              ในปีการศึกษา  2551 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกำหนดกิจกรรมหลักดังนี้

          1.สัปดาห์ ศธ.เยี่ยมบ้านนักเรียน  7-15 มิถุนายน  2551

          2.สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1  4-8  สิงหาคม  2551

          3.สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2  5-9 มกราคม  2552

Studen2

         

        ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่า  นักเรียนทุกคนมีครูอย่างน้อย 1 คน ที่จะดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  อันจะส่งผลระยะยาว  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขวิกฤตสังคม

“ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยใจ  เพื่อเยาวชนไทยเข้มแข็ง”