เตวิชโช

เตวิชโช
สมาชิกกลุ่มพระธุดงค์รวมแห่งประเทศไทยพุทธบริษัท
Usernameprapiyatum
สมาชิกเลขที่48975
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นลูกชาวนา การศึกษาทางโลก จบ ม.๓ ทางธรรม

สอบได้นักธรรมโท ปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโลกุตตระ

วิชชาพุทธศาสตร์เพื่อการพ้นทุกข์  

 

 

 

  • อุดมคติ..พยายามศึกษาและปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ให้มากที่สุด..
ความคิด ความหวังแม้ยังห่างไกลความจริง แต่ก็ยังพยายามบนเส้นทางธรรม
หากทำใจให้เหนือกิเลส หลุดพ้นจากความเป็นทาสความโลภ ความโกรธ ความหลง
ได้มากเท่าไหร่เรายิ่งจะเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นได้มากเท่านั้น ประโยชน์ตนคือ
เราลดกิเลส ประโยชน์ท่านคือเราได้ขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นโดยธรรม
เพื่อสังคมแห่งความสุข ตามจุดหมายปลายทางที่ตั้งเจตนาไว้ คือ..

..เบิกบาน.. แจ่มใส ..มัธยัสถ์ ..สุภาพ.. สงบ.. หมดความ.. สิ้นความเสพ..
โดยยึดหลักธรรมมาปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อการ.. ลดละ กล้าจน ทนเสียดสี หนีสะสม

นิยมสร้างสรร สวรรค์นิพพาน...ซึ่งจะใช้เวลาอีกกี่ภพกี่ชาติก็จะไม่ท้อจะขอเพียรต่อ
จนกว่าจะหมดสิ้นกิเลสอาสวะทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์             ..พุทธโธ.. ธัมโม.. สังโฆ..พระรัตนตรัยคือที่พึ่งที่ระลึกถึงไปตลอดกาลนาน
  • โศลกธรรม ทนอด งดอยาก พรากโลกีย์ หนีสงสาร อ่านอารมณ์ติด กิจเสียสละ
  • จัดงานปฏิบัติธรรมกับกลุ่มพระธุดงค์รวม
  • ปฏิบัติธรรมตามหลักสัมมาอาริยมรรคมีองค์๘

 
  

 

 

 

พจนานุกรมประมวลธรรม

พจนานุกรมประมวลศัพท์

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

กฏหมาย-ศาลยุติธรรม

รัฐธรรมนูญไทยฉบับประชามติ ๕๐

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้จัดการออนไลน์

สถาบันบุญนิยม

เวบท่านเจ้าคุณพุทธทาส

เวบท่านเจ้าคุณปัญญานันทภิกขุ

เวบท่าน ป.อ.ปยุตโต

เวบวิกิพีเดีย

เนชั่นสุดสัปดาห์

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

เวบกัลยาณธรรม

เวบเผยแผ่อาริยธรรม

เวบคลังปัญญาไทย

เวบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

http://rakdhamma.multiply.com

 

 

http://twitter.com/namassakan

http://twitpic.com/photos/namassakan

http://www.new.facebook.com/siriariya.sahajari

http://www.pm.go.th/user