คนแบบนี้ทำให้วงการครูบ้านเราเน่า!!! (ครูต้องไปรื้อจรรยาบรรณมาอ่านทบทวนใหม่)


ฟังข่าวนี้ทีไร เศร้าใจทุกที

เมื่อเช้าตอนขับรถไปวิทยาลัย ได้ฟังข่าวหนึ่งแล้วเศร้าสลดใจ วงการครูต้องหม่นหมองอีกครั้ง นี่เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วกับปูชนียบุคคลที่ทำตัวไร้จรรยาบรรณเช่นนี้

อาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง อายุ 31 ปี ถูกลูกศิษย์แจ้งความจับ ให้ลูกศิษย์อมนกเขาเพื่ออัพเกรด ลูกศิษย์ย้อนรอย หลักฐานมัดตัวจนมุม อ้างทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ วอนเห็นใจลูกยังเล็ก

ฟังข่าวนี้แล้วคนเป็นครูก็พลอยหม่นหมอง สะท้อนใจตามไปด้วย ในบันทึกนี้ครูมิมจึงจะนำ เรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครูมาพูด มาย้ำเตือน เพื่อให้ระลึกอยู่เสมอว่า อาชีพของเราเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีคุณค่า เปรียบปูชนียบุคคล เวลาจะทำสิ่งใดให้คิดจงหนัก อย่าคิดแม้แต่จะผิดจรรยาบรรณแม้สักข้อเดียว

ที่นี่มาว่าถึงเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูกันบ้าง

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุม ที่ถูกกำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  มาตราที่ 43 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุม จะประกอบวิชาชีพควบคุมได้ จะต้องได้รับใบอนุญาต เราเรียกว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ครู

2.ผู้บริหารสถานศึกษา

3. ผู้บริหารการศึกษา

4. บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศน.)

สำหรับมาตรฐานวิชาชีพครู (ตามข้อบังคับของคุรุสภา) ได้กำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนตาม 3 มาตรฐาน ดังนี้

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน

ในบันทึกนี้ครูมิมจะพูดถึงแค่มาตรฐานข้อที่ 3 เท่านั้น คือมาตรฐานการปฏิบัติตน เพราะมาตรฐานด้านนี้แหละค่ะที่เป็นจรรยาบรรณวิชาวิชาชีพครูที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีอยู่ด้วยกัน 5 ด้าน 9 ข้อ อย่างที่เราคนเป็นครูท่องจำกันอยู่เสมอๆ ว่าจรรยาบรรณครูมี 5 ด้านนะ 9 ข้อ แต่มาดูว่า 5 ด้าน 9 ข้อนั้นมีอะไรบ้าง

ด้านที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง

 1. ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

ด้านที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 2. ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

ด้านที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

3. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผุ้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า

4. ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทและหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

5. ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ

6. ต้องไม่กระทำตนเป็นปรปักษ์ต่อความเจริญทางกาย วาจาและจิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ

7. ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

ด้านที่ 4 จรรยาบรรณต่อผู่ร่วมประกอบวิชาชีพ

8. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ด้านที่ 5 จรรยาบรรณต่อสังคม

9. พึงปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมกากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เห็นไหมค่ะว่า แค่ 5 ด้าน 9 ข้อเท่านั้นเอง ไม่ได้มากมายอะไร ไม่อยากได้ยินข่าวเหมือนเมื่อเช้านี้เลย บอกตรงๆ ค่ะว่าคนเป็นครูเสียใจมากกับข่าวนี้  ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง อย่างคุณกวินทรากรว่าจริงๆ

เพราะฉะนั้น เราชาวครูต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อวงการครูของเราจะได้มีคุณค่า ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมต่อไปค่ะ

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้

ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

ใช่อยู่ที่เรียกว่าครู-อาจารย์

ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

******

ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด

ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร

ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

*****

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์

ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์

มีดวงมาลย์เพื่อปวงชนใช่ตนเอง

*****

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง

สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง

สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง

ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

*****

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ (กวีซีไรท์/ประพันธ์)

หมายเลขบันทึก: 178468เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2008 11:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:59 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (82)

สวัสดีค่ะ..ครูมิม

ขอบคุณสำหรับข้อมูล...

น่าสงสาร..ลูกศิษย์ที่ตกเป็นเหยื่อนะ..

ให้คนอื่นสงสาร....

.....ลูกยังเล็ก.....

แต่พ่อน่ะโตจน.....ไม่ถึงแล้วยังทำตัวแบบนี้อีก...

พอได้ยินคำพูดที่ว่า...

......ครูไม่ดี.....

มันก็ทำให้เราน้อยใจเนาะ...

เพราะเขามักจะเหมาเข่งรวมครูหมด...

 

 • สวัสดีค่ะ คุณครูน้องมิม
 • ที่วิชาชีพต้องมีจรรยาบรรณ
 • แล้วคนในวิชาชีพก็ต้องทำให้เกิดคุณค่า ถูกต้องหมดเลยที่น้องบอกมา
 • ขอบคุณค่ะ
 • สวัสดีค่ะคุณครูมิม
 • ครูคือใคร ใครคือครู.....ในวันนี้..
 • คนที่ทำเรื่องแบบนี้..เขายังไม่มีจิตวิญญาณของคำว่า ครู
 • ไม่เฉพาะคนที่เป็นครู (อย่างแท้จริง) จะเสียใจ ในฐานะมนุษย์ธรรมดา..อ่านแล้วก็..สลดสังเวชใจค่ะ
 • แต่..อย่าโกรธเขาเลยนะ...สงสารเขาเถอะ...จิตวิญญาณของเขายังคงต้องได้รับการพัฒนาอีกมากเลย...นะคะ
 • อย่าโมโหเลยนะคะ...ยิ้มๆ หน่อย ๆ แค่น ๆ ก็ยังดีค่ะ...(:

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.ประจักษ์

 • เมื่อเช้านี้มิมได้ฟังข่าวแล้วยิ้มไม่ออกเลยค่ะ
 • แต่ตอนนี้ยิ้มออกแล้ว อิอิ

ขอบคุณ ผอ.ค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณแกนด์

 • คนแบบนี้ไม่น่าเห็นใจเลยนะคะ
 • เพราะฉะนั้นเค้าจึงพูดกันว่าคำพูดและการกระทำมันเป็นนายของเรา ถ้าเราทำเราพูดไม่ดี เราก็จะได้รับสิ่งไม่ดีตอบแทน
 • รู้สึกเสียใจเหมือนกันค่ะ แต่ก็ยังมีกำลังใจสู้อยู่ค่ะ
 • เป็นกำลังใจให้สู้ๆ เหมือนกันนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ป้าแดงคนสวย

 • อย่างพยาบาลก็ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นกันใช่ไหมค่ะ วันหลังนำมาเขียนบันทึกให้อ่านบ้างนะคะ
 • ขอบคุณป้าแดงค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจ

คิดถึงค่ะ

พี่โก๊ะคนดี

 • ครูคือใคร ใครคือครู เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีค่ะ
 • เสียใจค่ะ แต่ไม่โกรธ เพราะโกรธคือโง่ อิอิ
 • ขอบคุณพี่โก๊ค่ะ
 • ครูอ้อย ตั้ง ใจเข้ามาอ่านและจะแสดงความคิดเห็นตั้งหลายทีแล้ว  แต่เน็ตหลุดค่ะ เลยต้องปิดเครื่องแล้วมาใช้อีกเครื่องหนึ่งค่ะ
 • เมื่อเช้านี้ ก็ฟังข่าวด้วย
 • เห็นหน้าคนนี้ด้วย  แต่เห็นไม่ชัด  เขาเอากระเป๋าที่ถือมาปิดไว้ค่ะ  คิดหรือจะปิดมิด
 • ช้างตายทั้งตัว  เอาใบบัวมาปิดหรือ....เชอะ
 • แต่บางที  ต้องฟังหูไว้หูนะ  ครูอ้อยมาสะดุดตรงที่  ผู้ใหญ่บอกว่า  ทำงานดีมาโดยตลอด  เพิ่งจะบรรจุเมื่อต้นปีนี้เอง  บางที  สื่อก็อาจทำให้คนตายทั้งเป็นได้นะ....

แม่อ้อยค่ะ

 • ต้องคอยตามข่าวค่ะ ว่าเป็นอย่างไรกันแน่
 • แต่ก็เศร้านะคะ ไม่ว่าใครจะถูกจะผิดก็ตาม

คิดถึงค่ะ

ถูกให้ออก  แล้วสอบสวนทางวินัย  เสียชื่อคนเป็นครูเป็นอาจารย์

 • แน่นอนเลยค่ะ  ผิดแน่  ให้ออก  เสียชื่อเสียงตัวเอง แลเพื่อนอาชีพครู
 • ลูกมิมจ๋า...รื้นที่ชื่อบันทึก  คืออะไรคะ

สวัสดีค่ะ ผอ.ประจักษ์

 • ใช่ค่ะ ทั้งวินัยและก็อาญาค่ะ
 • คนทำผิดก็ต้องได้รับโทษ
 • คนดี ควรยกย่อง

ขอบคุณค่ะ

 

 

แม่อ้อยขา

 • พิมพ์ผิดตอนนี้แก้แล้วค่ะ แฮะๆๆ ช่างสังเกตนะคะ
 • เหมือนพี่เอื้องเลย ช่างสังเกตเพราะเป็น สว. อิอิ

ขอบคุณแม่อ้อยค่ะ

 • นกเขา  กรุ๊กกรู๊ๆๆ (เสียงนกเขา) เวลาคนเลี้ยงนกเขา มักจะชอบพ่นน้ำ ให้น้ำใส่นกเขาเพื่อให้มันขัน มั้ง 555
 • ถ้านก ได้น้ำ..แล้วไม่ขันก็เป็นเพราะมันเสื่อมสมรรถภาพ อะไรสักอย่าง
 • คนก็เลยเอานกเขาที่เขาให้น้ำแล้ว ไม่ยอมขัน มาอธิบาย...อากัปกิริยาของอวัยวะบางอย่าง คนไทยนี่ก็ชอบเปรียบเปรยจริงๆ น้อ
 • สุดท้าย นกเขาเลยกลายเป็สัญลักษณ์ทางเพศไป น่าสงสารนกเขามันนะเนี่ย
 • มาขอบคุณครูมิมค่ะที่ไปถ่ายรูปดอกคูณมาให้
 • ตามคุณกวินมาด้วย
 • อย่าลืมค่านายหน้านะคะ...อิ อิ อิ

สวัสดีค่ะ คุณกวิน

 • ช่างเปรียบเปรยนะคะ
 • ทำไมต้องเป็นนกเขาด้วย เป็นนกอย่างอื่นได้ไหมค่ะ
 • น่าคิดนะคะ
 • ครูมิมคะ
 • มีปัญหามาทายค่ะ
 • อะไรเอ่ย... นั่งหุบ..เสียห้า นั่งอ้า..เสียสิบ...
 • แล้วก่อนนอนคืนนี้จะเฉลยค่ะ ^_^

สวัสดีตอนเย็นค่ะ พี่โก๊ะคนดี

 • ได้ดอกคูนแล้วใช่ไหม ไม่ค่อยสวยเพราะถ่ายมาได้ 2-3 ภาพแบตกล้องก็หมด ชาร์จไฟไม่เข้าเลยไม่มีให้เลือก แถมเบลอด้วย
 • งั้นเอาอันนี้ไปนะคะ

ข่าวนี้ เล่นเอาผมสะเทือนเลย ...

ถือเป็นโรคจิตเภท ประเภทหนึ่งนะครับ ... ควรรับการบำบัด

กลัวเป็นข่าวมั้ง อิ อิ :)

 • ครูมิมคะ
 • ค่านายหน้านี้สวยหวานมากค่ะ กุหลาบสีชมพูเสียด้วยสิ..
 • ...ว่าแต่...ทานได้ไหมคะ...ฮา..ฮา..
 • อย่าลืมตอบคำถามนะคะ
 • จะเอาไปถามคุณสิทธิรักษ์กับคุณกวิน...ก็ไม่ค่อยกล้า...เดี๋ยวเจอดุ...ชัวร์...อิ อิ อิ

สวัสดีค่ะ อ.wasawat

 • สรุปอาจารย์ต้องไปบำบัดหรือค่ะ อิอิ ล้อเล่นค่ะ
 • แย่นะคะ คนเป็นครุไม่อยากได้ยินว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลย
 • เพื่ออุดมการณ์ต้องสู้ต่อไปค่ะ ท้อไม่ได้ อิอิ (จริงจังเนอะ)

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ

พี่โก๊ะคนดี

อะไรหนอ ... นั่งหุบ..เสียห้า นั่งอ้า..เสียสิบ...

มาแล้ว ตำรวจมาจับนกเขาเกเร  เอ้ย...!   อะไรกันเนี่ย

ถูกตามมาล่าคนเลว   เปิดดูกฏหมายตั้งหลายข้อ ไม่มีสักข้อที่อมนกเขาแล้วเป็นคนเลว   ถ้าจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อช่วยพวกพ้องคนดี  อิอิ

                                                   Kapook_32204

                                                                จิ๊กมา

สงสารภรรยากับลูกเขานะคะครูมิม

ทำแบบนี้ไม่ควรมามีอาชีพเป็นครูอาจารย์

พี่สิทธิรักษ์ค่ะ

 • แก้รัฐธรรนูญไปใช้ของปี 2540 หรือเปล่า (อ้าวคุกแล้วเรา)
 • มาจับนกเขาเหรอ ไหน ไม่เห็นมีตรงมาด้วย อิอิ
 • จิ๊กมาเฉยๆ ได้อย่างไรค่ะ ก็บอกแล้วให้หยอดตังค์ที่กล่องหน้าบ้าน หยอดบ้างหรือเปล่า ไปจิ๊กมากี่รูปแล้วเนี๊ยะ อิอิ

ตามสะดวกเถอะค่ะพี่ท่าน ว่าแต่กลับไปดูบ้านบ้างเปล่า อิอิ

พี่สิทธิรักษ์ค่ะ

 • ขอแก้หน่อยค่ะ มาจับนกเขาเหรอ ไหน ไม่เห็นมีกรงมาด้วย

 

พี่แจ๋วค่ะ

 • มาแล้วเหรอ
 • เล่าให้ฟังหน่อยวันนี้ไปสัมนาเรื่องอะไร สนุกไหม

สัมนาเรื่อง "ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในญี่ปุ่น : จากในสู่นอก /จากนอกสู่ใน" ค่ะ ครูมิม

สนุกมั้ย เป็นสัมนาแนววิชาการค่ะ ก็ดีในระดับนึง ไปฟังเพื่อไม่ตกข่าวค่ะ จะได้รู้ว่าใครเขาทำอะไรไปถึงไหนกันบ้างแล้วค่ะ

 • มีทั้งความรู้ความสามรถ
 • รับไปเลย  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู

 

พี่แจ๋วค่ะ

 • เล่าหน่อยที่ว่าน่าเบื่อเป็นอย่างไร

พี่สิทธิรักษ์ค่ะ

อะไรเหรอค่ะมาแบบนี้งง 

ครูมิม --->สัมนาไม่เบื่อค่ะ เบื่อเรื่องอื่นค่ะ เรื่องมันยาว คุยเรื่องอื่นดีกว่าจ๊ะ

สวัสดีค่ะ ผอ.ประจักษ์

 • มีทั้งความรู้(น้อย)ความสามารถ (ก็น้อยอีกแหละคะ)
 • มิมมีใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาแล้ว อิอิ
 • รับจาก ผอ.อีกใบก็ได้ แหะๆๆ
 • ยิ้มอย่างไรไม่ลืมตาคะ แปลกๆๆ หลับมากกว่า อิอิ

ขอบคุณค่ะ

พี่แจ๋วค่ะ

 • เล่าเรื่องสัมนาซิคะ เค้าว่างัยบ้างให้มิมรู้ด้วย
 • หรือว่าเหนื่อยอยู่ค่ะ ไม่เป็นไรไว้นอกรอบก็ได้

อาจเขียนเป็นบันทึกค่ะ ถ้ามีเวลานะคะ

ก๊อกก๊อกก๊อก....มาอะไรมฝากค่ะ...นี่ไง

M22

ครูมิม วันนี้อ่านหนังสือหรือยังคะ

พี่แจ๋วค่ะ

 • เขียนเลยมิมรออ่านค่ะ
 • วันนี้อ่านตอนบ่ายๆ ถึงเย็นประมาณ 3 ชั่วโมงค่ะ
 • และที่เขียนบันทึกนี้ก็ได้มาจากการอ่านค่ะ

แม่อ้อยขา

 • มาเซอร์ไพร์สเหรอค่ะ
 • ชอบจัง อยากทำเป็นแม่อ้อยสอนบ้างซิค่ะ เอาหลายรูปมารวมกัน
 • ก๊อกก๊อกก๊อก....มาอะไรมฝากค่ะ...นี่ไง (มีอะไรมาฝาก อิอิ)

คิดถึงแม่จัง

สวัสดีค่ะ ครูมิม

 • ไม่อยากได้ยินข่าวแบบนี้เลย
 • ทำให้แม่พิมพ์ต้องมัวหมองไปหมด
 • เสียชื่อเสียงสถาบัน
 •  ลูกศิษย์เสื่อมศรัทธา
 •  คนไร้สมองแบบนี้ไม่สมควรเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะ
 •  ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อ.จุฑารัตน์

 • ดีใจมากค่ะที่เป็นคนกำแพงเพชรเหมือนกัน แถมเป็นครูด้วยค่ะ
 • โรงเรียนอยู่ตรงไหนของขาณุค่ะ คุ้นๆค่ะ
 • วันนี้มิมนั่งดูข่าวทั้งวัน มีแต่ข่าวนี้ เศร้าๆค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทายกัน
 • ดีใจมากๆๆค่ะ
 • โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร 
 • จากสี่แยกไฟแดงขาณุฯ ไปทางกิ่งอ.บึงสามัคคีค่ะ
 • แต่ที่พักอยู่นครสวรรค์ เขตคิดต่อกับอ.ขาณุฯ
 • ยินดีต้อนรับครูมิมทั้งที่ นว. และ ขาณุฯค่ะ

อ.จุฑารัตน์ค่ะ

มีอะเทคนิคอะไรดีๆ เอามาบอกกล่าวนะคะ

เพื่อลูกศิษย์ของเรา

ขอบคุณค่ะ

โอ้หนอ...คนเป็นครู

    ก๊อก..ก๊อก..ก๊อก  เจ้าของบ้านนี้นอนหรือยัง  แวะมาส่งความคิดถึงค่ะ

    อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะเดี๋ยวฟันผุ หุ..หุ..

อ่านแล้ว รู้แจ้งเห็นจริงเลย

เห็นด้วยทุกอย่างครับ

น่าเอาไปทำงานในกระทรวงศึกษาธิการ

จะได้ ช่วยคิดวิธี ดูแลกัน

ดูข่าว เมื่อเช้านี้  ดิ้นไม่หลุด  สงสัยไม่ได้ดิ้นเลยล่ะคะ

ตำรวจ เขาเก่งจริง

สวัสดีครับ

 • รมว. ศธ. กล่าวว่า อาจารย์ฉาว  เป็นเรื่องธรรมดาของบุคคล
 • มันธรรมดาของบุคคลอย่างไร อาจารย์ ซึ่งเป็นบูชนิยบุคคล
 • และกระทำกับลูกศิษย์ตัวเอง เพื่อการอัพเกรด
 • อย่างนี้ เรียกว่าเรื่องธรรมดาหรือครับ ผมอ่านแล้วสงสัยมาก
 • งง ขอบ่นตอนเช้า ก่อนลงพื้นที่ครับ
 • ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะครูตุ๊กแก

 • ขอบคุณที่มาเยี่ยมตอนดึกสงัด อิอิ
 • บ่นตามประสานะคะ ปกติก็ชอบบ่นอยู่แล้ว อิอิ

คิดถึงค่ะ รักษาสุขภาพนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณคนโรงงาน

 • เดินทางกลับโดยปลอยภัยนะคะ
 • อย่าลืมของฝาก อิอิ

รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

สวัสดีตอนเช้าค่ะ แม่อ้อย

 • คนทำชั่วก็ต้องได้รับผลกรรมค่ะแม่
 • เดี๋ยวนี้เวรกรรมติดจรวดนะแม่
 • เพราะฉะนั้น คิดดี พูดดี ทำดี เข้าไว้ อิอิ

รักแม่อ้อย คิดถึงด้วยนะคะ

สวัสดีคะ คุณครูข้างถนน

 • ตามแม่อ้อยมาเหรอค่ะ อิอิ
 • เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดค่ะ (เกี่ยวกันไหมค่ะ เอิ๊กๆ)
 • ถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา ครูน้อยๆอย่างเราก็คงไม่ต้องพูดถึงค่ะ สิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้น ความเสื่อมงัยค่ะ เริ่มต้นที่จิตใจคนที่เสื่อมเป็นอันดับแรก
 • แล้วคิดดูว่าอะไรจะเสื่อมอีก น่าคิดค่ะ

ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยม เป็นกำลังใจนะคะ

ครูมิมคะ

 • มีปัญหามาทายอีกแล้วค่ะ
 • ที่นี่ ค่ะ...^_^

แย่จังเลยนะครับ

หดหู่จริงๆ

คงต้องมีการอบรมเรื่องคุณธรรมอย่างมากเลยนะครับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะครับ

 • ครุมิมคะ
 • ไปดูภาพดอกไม้มาแล้วค่ะ...สวยสมกับที่ตั้งใจทำจริง ๆ
 • อยากให้ใส่ชื่อครูมิมด้วย..นะคะ...
 • คุณแจ๋วจะได้รู้ว่าเราสองคน...รักคุณแจ๋ว...นะจ้ะ..^_^

สวัสดีค่ะ คุณ  HeadOfArt

 • ครูทุกคนก่อนเข้ามาเป็นครูทุกคนรู้ค่ะว่าจรรยาบรรณวิชาชีพคืออะไร แต่บางคนก็แกล้งลืม
 • ขอบคุณค่ะที่เข้ามาเยี่ยม

รักษาสุขภาพนะคะ

พี่โก๊ะคนดี

 • มิมทำให้พี่โก๊ะค่ะ ต้องใส่ชื่อพี่โก๊ะคนเดียว
 • ของมิมก็ทำแล้วงัยค่ะ เป็นรูปหมา เพราะพี่แจ่วก็ชอบหมา
 • มิมรู้

รักพี่โก๊ะคนดี

หวัดดีค่ะ...ครูมิม

 • นั่นสิค่ะ...ฟังข่าวนี้ทีไร เศร้าใจทุกที
 • ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง

  สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง

  สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง

 • ไม่ใช่...ครูคือผู้ทำลายเหมือนครูบางคนในปัจจุบันนี้

สวัสดีค่ะ คุณอ้อยควั้น

 • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยม
 • รอฟังข่าววันนี้ว่าจะได้รับโทษอย่างไรบ้างค่ะ

รักษาสุขภาพกายใจนะคะ คิดถึงค่ะ

 • ครูมิมคะ
 • ลองไปอ่าน บันทึก นี้นะคะ
 • ฝากให้กำลังใจด้วยค่ะ .. ^_^
 • ตกลงพี่โก๊ะยอมแพ้ค่ะ นำภาพดอกไม้ที่ครูมิมทำให้ไปให้คุณแจ๋วแล้ว..ขอบคุณค่ะ...บาย..

ครูมิมคะ พี่ใบไม้ย้อนแสงนำภาพดอกซากุระมาฝาก ภาพนี้ถ่ายโดยคุณนุชนาฏ ศิริชยาพร ค่ะ

ขอมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้คุณครู อาจารย์ ที่แสนดีทุกท่านค่ะ

สวัสดีจ๊ะครูมิม

เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครูดี

และมาขอบคุณที่ไปส่งมอบกำลังใจให้พี่แจ๋วนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ใบไม้ย้อนแสง

 • ดอกไม้สวยมากๆค่ะ ขอบคุณพี่ใบไม้ย้อนแสงค่ะ
 • ว่าแต่ว่าหายไปไหนหลายวันเชียวค่ะ
 • คิดถึงๆๆ

สวัสดีค่ะพี่โก๊ะคนดี

 • จะตามไปฟังเพลงเพราะๆ นะคะ
 • คิดถึงเหมือนเดิม

สวัสดีค่ะพี่แจ๋วคนดี

 • จะส่งกำลังใจอย่างนี้ตลอดไปค่ะ อิอิ
 • ขอบคุณค่ะ
 • ขอบคุณพี่สิทธิรักษ์ค่ะ
 • ไปอ่านบันทึกการสนทนามาแล้วค่ะ
 • คนเลวย่อมได้รับผลกรรมนะคะ
 • แต่งานนี้ตำรวจจับ ไม่ใช่พี่ชายของเรา อิอิ
 • คุณพี่ สิทธิรักษ์ นี่น่ารักจริงๆ
 • อ่ะน่ะ คุณพี่ คนไม่มีรากก็มีของฝากกะเค้าด้วย อืม น่ารักไม่แพ้กัน ( อ่านย้อนศร เลยพึ่งเห็น)
 • จะว่ากันจริงๆ เปิดใจกว้างรับความจริงกัน จะพบครูที่หลงใหล เรื่องไม่ดีเยอะมาก แม้แต่ครูดีเด่น แต่..พูดแล้วเสียมากกว่าไม่พูด ...

สวัสดีค่ะ คุณmorisawa

 • ทุกอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดีค่ะ ไม่ว่าวงการไหน
 • เราต้องเลือกดูเฉพาะคนดีๆ มาเป็นแบบอย่างค่ะ คนไม่ดีอย่าไปดูให้รกลูกตาค่ะ เสียเวลาด้วย
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะครูมิม

ทุกวงการมีคนดีและคนชั่วอยู่ปะปนกันจริงๆ ค่ะ

ศิลธรรม-และจรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกสาขาอาชีพค่ะ

.......................................

เมื่อวานพี่ดูหนังสั้นของ Thai PBS เรื่อง Looking

เป็นเรื่องที่ว่าด้วยแนวคิดและมุมมองของการถ่ายภาพ

ช่างถ่ายภาพจะเลือกมองมุมที่สวย และเก็บภาพจากมุมที่สวย

เสมือนการมองโลกค่ะ อยู่ที่มุมมองของคน

โลกมีทั้งที่สวยงามและไมสวย แต่จะมองอย่างไร

........................................

ไม่รู้เกี่ยวกันมั้ย...แต่อ่านครูมิมบอกให้เลือกดูแบบอย่างดีๆ

พี่เลยนึกถึงหนังเรื่องนี้ค่ะ

เดินทางปลอดภัยนะคะครูมิม

ครูดีๆ กลับไม่ออกข่าวเน้อ เช่น ครูสมประสงค์ มั่งอะนะ เป็นต้น ครูดีที่ต้องสู้เพื่อเด็ก แต่ไร้การสนใจจากกระทรวง

สวัสดีค่ะ ครูมิม

คิดว่า ทุกอาชีพ ทุกอย่าง มีทั้งขาวและดำ มีทั้งคนดี และไม่ดี เพราะฉะนั้นคนดี ๆๆ ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ ต้องดูแลจัดการคนไม่ดี ไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นได้ค่ะ

ครูมิม พี่แจ๋วมาอีกแล้ว :)

ครูมิม เข้าไป ที่นี่ อีกทีนะคะ

น้องอี๋ของพี่มาตอบคอมเม้นท์ครูมิมแล้วค่ะ

สวัสดีครับครูมิมวันจันทร์งานยุ่งมั้ย สวัสดีคุณแจ๋วด้วย

สวัสดีค่ะพี่แจ๋ว

 • กลับมาแล้วค่ะเหนื่อยๆ ค่ะ
 • ฝนตกเลยต้องหลบฝนก่อน
 • คิดถึงพี่แจ๋วจังเลยค่ะ
 • วันนี้ไม่ได้ไปไหนเหรอค่ะถึงมีเวลาดูหนังได้ อิอิ อิจฉา

คิดถึงค่ะ

สวัสดีค่ะ ผอ.ประจักษ์

 • กำลังใจที่ส่งมาไม่ขาด อย่างนี้มิมก็มีกำลังใจมากมายค่ะ
 • ขอบคุณท่าน ผอ.ค่ะ
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ

สวัสดีคุณ สิ้นศึก

 • ครูสมประสงค์ มั่งอะนะ เป็นคนดีของอุ้มผางเลยค่ะ
 • ได้ดูรายการคนค้นคนค่ะ น่ายกย่อง มากๆ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสุวิมล

 • ขอบคุณคุณสุวิมลค่ะที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
 • เพราะฉะนั้นเป็นกำลังให้กันในการทำความดีต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

พี่แจ๋วคนดี

 • ไปดูตอบคอมเม้นส์มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะคุณกวิน

 • วันนี้มิมไปทำธุระมาค่ะไม่ได้ทำงาน
 • คุณกวินสบายดีนะคะ
 • งานยุ่งไหมค่ะ
 • คิดถึงค่ะ

คุณครูมิมจ๊ะ อันนี้นอกเรื่องนะคะอี๋อยากทราบว่าทำยังไงบล๊อคถึงน่ารักได้แบบนี้บ้างอ๊ะ..ไม่มีความรู้เลย

- สำหรับในเรื่องก็คือ เป็นคุณครู แท้นี่เสียสละมากเลยนะคะ

อย่างไรเป็นกำลังใจให้คณุมิมนะคะ...คุณพ่ออี๋ก็เป็นคุณครูพอได้ยินข่าวไม่ดีกับเรื่องครู ก็รู้สะเทือนใจทุกๆครั้ง

- แต่ท้อไม่ได้นะจ๊ะ..เดี๋ยวไม่มีใครสอนเด็กๆให้โตมาเป็นคนดี อิอิอิ

คุณครูจงเจริญ

คุณอี๋ค่ะ

เอาไว้กลับมาจากสัมนา จะมาสอนให้นะคะ

หรือปรึกษาพี่แจ๋วก็ได้ค่ะ

ตอนนี้มิมกำลังรอเดินทางไปประจวบค่ะ

กลับมาจะไปเยี่ยมนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ปีใหม่นี้ขออวยพรให้คุณครูผู้ที่มีอุดมการณ์มีความสุขและต่อสู้ต่อไปค่ะ สู้ๆๆๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท