ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้รับเชิญสอนวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MPA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นรุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2551

                ในการนี้ จึงได้จัดทำblogนี้ให้นักศึกษาและผู้สนใจร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป