ครูตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง (3)

พรรณา
นางสาวพรรณา แสงนภาเพ็ญ

<p></p> <table border="0"><tbody><tr><td>                                                                                                                      </td></tr></tbody></table> <p align="center">   </p> <p align="justify">ดิฉันมีประสบการณ์และผลงานด้านการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวคือ  ในฐานะดิฉันเป็นพสกนิกรและรับราชการในตำแหน่งครู ตลอดระยะเวลา  30 ปีได้น้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาดังนี้  
           
ขั้นแรก   ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ดิฉันเริ่มให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการสืบค้นในเว็บไซด์ต่างๆโดยสืบค้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้คำอธิบายหรือบรรยาย อาทิเช่น ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ ซึ่งได้อธิบายถึง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  จากการบรรยายโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ในการสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2549 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550-2554 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2549  ฯลฯ และเก็บข้อมูลที่ศึกษาใน notebook  เพื่อสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ต่อไป  เพราะ ดิฉันถือว่าผู้ที่มีจิตวิญญาณครูเราต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทำความเข้าใจเรื่องนั้นให้กระจ่างก่อนที่เราจะนำไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป ซึ่งขั้นนี้ดิฉันวิเคราะห์ตนเองว่า ดิฉันเป็นคนรู้จักประมาณตนว่า ตนเองมีภูมิความรู้พอที่จะสอนนักเรียนให้เกิดความรู้ตนเองมีความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความกระจ่างชัดเจนเพียงใด  ซึ่งดิฉันทำเช่นนี้มาโดยตลอดของการเป็นครู ดังเช่น ช่วงแรกดิฉันสอนเกี่ยวกับกฎหมายดิฉันเกรงว่าจะสอนผิดให้ความรู้เด็กไม่ถูกต้อง  ดิฉันจึงตัดสินใจเรียนนิติศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จนดิฉันจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้มีภูมิความรู้สอนนักเรียนอย่างมั่นใจ และยังส่งผลให้ดิฉันได้องค์ความรู้การคิดวิเคราะห์มาสอนนักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดความสนุกสนานอีกด้วย หรือเมื่อดิฉันสอนเกี่ยวกับการบริหารจิต  ดิฉันจะทำความเข้าใจฝึกตนเองเกี่ยวกับการบริหารจิต สอบถามจากสำนักสงฆ์ต่างๆมากมาย เช่น วัดปากน้ำ  วัดมหาธาตุ  วัดธรรมกาย วัดสังฆทาน  วัดบวรนิเวศ วัดดอยแม่ปั๋ง  พุทธสมาคม  ยุวพุทธิกสมาคม บ้านเจ้ากรมเสริม ฯลฯ เป็นต้น จากพระภิกษุที่มีชื่อเสียงของประเทศเช่น ท่านพุทธทาส  ท่านปัญญานันทภิกขุ   หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  หลวงปู่หวาน  ครูบาพรหมจักร  ฯลฯ  เป็นต้น  ส่งผลทำให้เข้าใจการบริหารจิตดีขึ้น และยังมีส่วนช่วยฝึกอบรมจิตของตนเองให้พัฒนาขึ้นโดยลำดับ  จากกรณีตัวอย่างข้างต้น  ทำให้ดิฉันกลายเป็นผู้ใฝ่รู้ ชอบศึกษาค้นคว้าเรื่องราวใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพื่อหาเทคนิควิธีสอนใหม่ๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้  จนเป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนครูและนักเรียน โดยเฉพาะการฝึกคิด  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เป็น ทั้งนี้เพราะดิฉันตระหนักว่า ลูกศิษย์ของเราต้องสามารถอยู่ในสังคมได้รอดปลอดภัยจากสิ่งยั่วยุที่เป็นผลร้ายต่อชีวิตโดยรอบ  หรือกรณีสอนในรายวิชา ส41101  41102  และ ส 33101 ดิฉันจะดำเนินการศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นในการสร้างคุณภาพของผู้เรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  ของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ให้เข้าใจ เพื่อจะได้จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 โดยเฉพาะการสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ สาระเรียนรู้ทั้ง 5 สาระ  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาย้ำเตือนให้นักเรียนเกิดความตระหนักของการมีวิถีชีวิตพอเพียงอย่างแท้จริงจึงกล่าวได้ว่า  ดิฉันเป็นผู้รู้จักประมาณตน ไม่ประมาทในชีวิต เป็นคนมีเหตุผล ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำคัญของผู้ประกอบอาชีพครู จากกรณีตัวอย่างข้างต้นเพื่อนครูสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้  เพราะการศึกษาค้นคว้าจะทำให้เรารู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็น ตลอดเวลา ทำให้เรารู้เท่าทันคน และเข้าใจเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริง 
                  
ขั้นสอง   วางแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลังจากดิฉันศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพื้นฐาน  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นในการสร้างคุณภาพของผู้เรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  ของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10  แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว   สิ่งสำคัญดิฉันจะเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  สร้างหน่วยการเรียนรู้ ก่อน แล้วจึงเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ จริยธรรม หรือจัดสอนโดยตรง โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงาน มาเป็นกลยุทธในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรม รู้จักการวิเคราะห์ นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในโครงงานที่นักเรียนจัดทำขึ้น นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย  มีการผลิตสื่อ ประเภท power point เรื่องวิถีชีวิตที่พอเพียงของหมู่บ้านสามขา  และมีการจัดซื้อ  จัดหา  ให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะสอน  ให้เหมาะกับเนื้อหาวิชาและนักเรียน โดยดิฉันจะตรวจสอบสภาพสื่อการสอนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ก่อนทำการสอนทุกครั้ง เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีการจัดเตรียมเครื่องมือการวัดผลประเมินผลเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนการสอน เช่น แบบทดสอนก่อน-หลังเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม แบบสอบถาม เป็นต้น
                    
ขั้นสาม  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  .        การสอนของดิฉันสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์มากกว่าการบรรยาย มีตัวอย่างข่าวในชีวิตประจำวันให้นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์  เพื่อให้นักเรียนทันเหตุการณ์ของบ้านเมือง  มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหน่วยการเรียนรู้ และสอดแทรกจริยธรรมทุกแผน  มีการเสริมกิจกรรมรักการอ่านเพื่อเป็นพื้นฐานการสืบค้น  มีสมุดบันทึกส่วนตัว เพื่อจดบันทึกว่า ขณะสอนมีปัญหาเรื่องใดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการสอนครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น                  
                    
ขั้นสี่  ติดตาม รายงานประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียนมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ มีเกณฑ์การประเมินผลที่แน่นอน สามารถประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  โดยเฉพาะโครงงานมีการติดตามรายงานโครงงาน ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ หลังจากการประเมินผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้ว ดิฉันจะนำผลที่ได้มาพิจารณาว่า มีนักเรียนกี่คนที่ไม่ผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นๆ เพื่อจะได้จัดสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนเรียนอ่อน และจัดทำแบบฝึกการเรียนช่วยเสริมทักษะนักเรียน นำข้อสอบที่ใช้ประเมินผลนักเรียนมาวิเคราะห์และเลือกข้อสอบที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเก็บไว้เพื่อจัดทำคลังข้อสอบต่อไป             
          
ขั้นห้า  พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
                ทุกปีการศึกษา ดิฉันจะนำจุดอ่อนของแผนการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น </p>
<p>ผลที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้  ซึ่งเกิดแก่ครูและนักเรียนมีดังนี้
                
1.       ดิฉันมีความพร้อมและมั่นใจในการสอนทุกครั้ง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มความสามารถ  จัดได้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้และเหมาะสมกับเวลาในแต่ละคาบ จัดได้ว่าดิฉันเป็นผู้รู้จักประมาณตน</p><p>                 2.       จากการเตรียมการสอนและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทำให้ดิฉันได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง  มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชาเป็นอย่างดี </p><p>               3.       เกิดองค์ความรู้เทคนิคในการสอนแบบโครงงาน สามารถแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำและให้การนิเทศภายในแก่ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระอื่นๆ  </p><p>               4.       เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำตัวอย่างการจัดทำโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูในโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนบางพลี 1 นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาให้กับครูที่มีความประสงค์มีวิทยฐานะคศ.3</p><p>              5.       ได้นำความรู้จากการสอนมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการสอนโครงงานคุณธรรมใน http://gotoknow.org/blog/coin </p><p>             6.       นักเรียนมีความพึงพอใจในการสอนของครู  พร้อมที่จะเรียนด้วยความตั้งใจและร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน</p><p>              7.       นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ได้ประสบการณ์ตรงโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา</p><p>             8.       นักเรียนที่เรียนรู้การทำโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาด้านคุณธรรมพื้นฐาน  8 ประการไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย  มีน้ำใจ สุภาพ สะอาด สามัคคี ทั้งนี้เพราะดิฉันมีโอกาสได้ใกล้ชิดนักเรียนเห็นพฤติกรรมที่บกพร่องของนักเรียน ทำให้สามารถแนะนำ ตักเตือน แก้ไขได้ทันถ่วงที </p><p>            9.       นักเรียนเกิดองค์ความรู้การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  บูรณาการสาระที่เรียนให้เชื่อมโยงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเรียนรู้การประยุกต์ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน</p><p>           10.    ได้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ รู้จักแบ่งหน้าที่กัน รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รู้ว่าตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของโลก  ทำให้ได้โครงงานที่เห็นนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม รู้จักการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือพอประมาณกับศักยภาพของนักเรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้ง  ดังเช่น                 
                                                                -   
โครงงานดอกคาร์เนชั่นสวย   เสริมรายได้ ลดปัญหาขยะถุงพลาสติก  ม.3/11โครงงานนี้เกิดขึ้นเพราะมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มทำดอกคาร์เนชั่นจากถุงพลาสติกประดิษฐ์ได้สวย  ซึ่งได้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา   ดิฉันจึงกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มนี้สืบค้นปัญหาของขยะถุงพลาสติก ให้ใช้หลักเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงบูรณาการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจนำไปปฏิบัติจริงและนักเรียนได้รายได้เสริม  นักเรียนได้นำไปขายที่วัดบางโฉลงในและวัดบางพลีใหญ่กลาง
                                -  โครงงานขนมลูกชุบสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงม.3/12โครงงานนี้เกิดขึ้นเพราะสมาชิก.ในกลุ่มมีญาติทำลูกชุบได้ต้องการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยจึงได้คิดอยากทำโดยขอให้ญาติช่วยสอน
                    
-โครงงาน  พอเพียงเยี่ยงพ่อด้วยเปเปอร์มาเช่ ลดปัญหากระดาษห้อง ม.3/12เป็นโครงงานที่สมาชิกอยากแก้ปัญหาขยะในห้องเรียนที่มีจำนวนมาก
                   
-  โครงงาน  ชีวิตพอเพียงจากผลผลิตกล้วยในชุมชนวัดศรีวารีน้อยม.3/12เป็นโครงงานที่เกิดขึ้นเพราะมีสมาชิกในกลุ่มมีคุณแม่ทำข้าวต้มมัดได้และกล้วยบริเวณชุมชนวัดศรีวารีน้อยมีปลูกจำนวนมาก
                    
- โครงงาน  ดอกไม้ใยบัว   1  ทีม  1  ผลิตภัณฑ์ม.3/11เป็นโครงงานที่เกิดขึ้นเพราะมีสมาชิกในกลุ่มมีคุณแม่ประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัวได้
                   - 
โครงงาน  ลดขวดน้ำพลาสติก  พิชิตโลกสวยม.3/11 เป็นโครงงานที่สมาชิกเคยเรียนประดิษฐ์ขวดปลาจากขวดน้ำจากชั้นประถมแล้วนำมาต่อยอดอด    
                       
ฯลฯ
  เป็นต้น</p><p>                     11.  ผลการจัดทำโครงงานของนักเรียนทำให้เห็นว่านักเรียนมีสติในการเลือกรับข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามา และรู้จักต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ รู้จักการศึกษาค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ก้าวกระโดด ในการเลือกรับข้อมูลนั้น ต้องรู้จักพิจารณารับอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ประเมินความรู้และสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพ และผลจากการเปลี่ยนแปลงในมติต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง</p><p>         12.    การสอนโครงงานคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้นักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้นักเรียนและโรงเรียนโดยมีดิฉันเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้
                     
12.1     ปีการศึกษา  2549 ได้รับรางวัลโล่และเกียรติบัตรเหรียญทองในระดับสพท.สป.เขต 2 ใน ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับช่วงชั้น  4 ในโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติที่มีชื่อว่า  โครงงานเสียงเพลงเสียงธรรมตามรอยพระยุคลบาท
                    
12.2    ปีการศึกษา  2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ สพท.สป.เขต2 ในการตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ระดับช่วงชั้น 3 
                   
12.3     ปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานนิทัศน์ ราชวิตบางแก้ว ในการตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ระดับช่วงชั้น 3 
                  
12.4    ปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานนิทัศน์ ราชวิตบางแก้ว ในการตอบปัญหาภูมิปัญญาไทย ระดับช่วงชั้น 3 
                  
12.5    ปีการศึกษา  2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นม.3 ของโรงเรียน  โครงงานที่มีชื่อว่า  โครงงานกะลาประยุกต์เสริมรายได้
                   
12.6    ปีการศึกษา  2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ สพท.สป.เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับช่วงชั้น  3 ในโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อว่า  โครงงานดอกคาร์เนชั่นสวยเสริมรายได้  ลดปัญหาขยะถุงพลาสติก
                
12.7    ปีการศึกษา  2550 ได้รับรางวัลเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก   ระดับช่วงชั้น  3 ในโครงงานที่มีชื่อว่า  โครงงานดอกคาร์เนชั่นสวย  เสริมรายได้  ลดปัญหาขยะถุงพลาสติก
                
12.8           ปีการศึกษา  2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ สพท.สป.เขต2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช่วงชั้น 4 ในโครงงานละครคุณธรรมที่มีชื่อว่า โครงงานละครคุณธรรมเรื่องแพะระลึกชาติ
                 12.9    ปีการศึกษา  2550 ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก   ระดับช่วงชั้น  4 ในโครงงานละครคุณธรรมที่มีชื่อว่า  โครงงานละครคุณธรรมเรื่องแพะระลึกชาติ
                
12.10   ปีการศึกษา  2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ สพท.สป.เขต2   กลุ่มสาระการ          เรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช่วงชั้น 4 ในการเล่านิทาน          ธรรมะเรื่อง  อุบายเศรษฐี
                 
12.11   ปีการศึกษา  2550 ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก   ระดับช่วงชั้น  4 ในการเล่านิทานคุณธรรมที่มีชื่อว่า  อุบายเศรษฐี                                                  ฯลฯ  </p><p>              13.    นักเรียนกลุ่มสุจริตไตรทวารได้รับการเผยแพร่ผลงานเพลงทั่วประเทศทางเว็บไซด์        http://www.moralproject.net/downloads.php?cat_id=3 และยังติดต่อนักเรียนไปเล่นดนตรี สนับสนุนให้แต่งเพลงเพิ่มขึ้น</p><p>              ดิฉันจะเห็นได้ว่า  ดิฉันได้นำวิธีเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า สำคัญที่สุดครูต้องเข้าใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อน โดยเข้าใจถึงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดที่สามารถเริ่มต้นและปลูกฝังได้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน นำมาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จในการสอนเพราะได้ปฏิบัติจริง เห็นการพัฒนาการการคิดวิเคราะห์  การฝึกตนให้รอบรู้เรื่องที่กำลังศึกษาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รู้จักประมาณตน  มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันไม่ประมาท มีสติในการดำเนินชีวิต ใช้ปัญญาในการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อวางแผนรองรับ และรักษาสมดุลได้ สามารถส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีวินัย มีสัมมาคารวะ ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมไทย กล่าวคือ สอนให้นักเรียน ยึดมั่นในหลักศีลธรรม พัฒนาตน รู้จักประโยชน์ให้กับสังคมและช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการนำวิธีสอนแบบโครงงานมาประยุกต์ใช้ในการปลูกฝังให้นักเรียนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงย่อมเป็นวิธีปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคิดเองทำกิจกรรมเองและได้พัฒนาการรู้จักประมาณตน  เป็นคนมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้และการมีคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมาย ให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน   </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหรียญเล่า หนิงสร้าง เพื่อนแจม

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 152158, เขียน: 08 Dec 2007 @ 05:58 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนปัญญาให้กันจะดีไหมค่ะ

สมใจ ภัทรพงศานติ์
IP: xxx.121.110.81
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูพรรณามาก ๆ เลยค่ะที่ได้นำมารู้ที่มีและประสบการณ์ในการทำงานเรื่องโครงงานคุณธรรมทำความดีถวายในหลวง มาบอกเล่าและเป็นตัวอย่างให้ทราบโดยทั่วกัน และขออนุญาตที่จะเรียกคุณครูพรรณาว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ได้มอบความรู้ให้แก่ดิฉัน และก็ต้องขอคารวะคุณครูในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ที่เรียนจบมาจากสถาบันเดียวกันคือ ปริญญาตรี มศว.ประสานมิตร เอกสังคมเหมือนกัน และดิฉันก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยเริ่มทำเป็นปีแรก หวังว่าคงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องโครงงานคุณธรรมในโอกาสต่อไป

พรรณา แสงนภาเพ็ญ
IP: xxx.113.36.13
เขียนเมื่อ 

ถึงน้องสมใจ 

       ยินดีเป็นกัลยามิตรกับน้องค่ะ เราคงมีโอกาสสนทนารู้จักกันอีกนะค่ะ

ชุมแพ
IP: xxx.113.17.148
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่เหรียญ พี่ตัวอย่างของน้อง จะหยิบจับอะไรก้ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยนะค่ะ อีกไม่นานคงได้ข่าวว่าพี่ผ่าน ครูเชี่ยวชาญนะจ๊ะ น้องจะได้เจริญรอยตามและขอคำปรึกษาค่ะ ขอให้เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของนักเรียนตลอดไปนะคะ

พรรณา แสงนภาเพ็ญ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณประจักษ์มากค่ะที่ให้กำลังใจ

แวะมาอ่านค่ะ

         ความพอเพียง  ทำให้ชีวิต  มีวามสุขอย่างเพียงพอ ค่ะ

                       สุขภาพแข็งแรง นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสายธารก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขเช่นกันนะค่ะ