ระบำอาภรณ์พิไลไทยมุสลิม

 

          วันนี้ยังคงเสนอ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้เพื่อที่จะได้ต่อเนื่องกับลิเกฮูลูเนื่องจากการแสดงทั้งสองชุดมีความเกี่ยวข้องกัน ด้วยว่าเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม คือระบำอาภรณ์พิไลไทยมุสลิม

 

ระบำอาภรณ์พิไลไทยมุสลิมเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ชุดใหม่ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลงานประดิษฐ์ใหม่ ประจำปี 2547 เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 โดยนำลักษณะการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบต่าง ๆ ที่ใช้แต่งในชีวิตประจำวัน งานพิธีการ ตลอดจนวันสำคัญทางศาสนาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่จำนวน 5 ชุด ได้แก่ ชุดบานง ชุดกุรง ชุดกบายอ ชุดตือโละบลางอ และชุดบันดงแมแด นอกจากความงามของท่ารำตามแบบนาฏศิลปพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมภาคใต้

 

การแสดงชุดนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านอันเลื่องชื่อ คือ การนำทำนองเพลงลิเกฮูลู มาประกอบการแสดงและประพันธ์บทร้อง ตามทำนองเพลงเพื่อบรรยายลักษณะการแต่งกายของแต่ละชุด ทั้งนี้ยังได้สอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีบางประการไว้ด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงได้นำไปแสดงเป็นครั้งแรกเนื่องในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาสังกัดกรมศิลปากร ประจำปี 2547 ณ โรงละครแห่งชาติ