ผมได้เข้าไปลงชื่อขับไล่ทักษิณ ในเว็บของมติชน ดังนี้   ที่จริงผมไม่ได้เกลียดคุณทักษิณ    แต่เห็นว่าหากยังเป็นนายกต่อไปก็จะทำความเสียหายให้บ้านเมืองย่อยยับ    เพราะผมเชื่อว่าคุณทักษิณมุ่งแสวงประโยชน์ใส่ตน ครอบครัว และพวกพ้อง เป็นเป้าหมายหลัก     นอกจากนั้นยังจะทำให้มาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมของสังคมตกต่ำ

วิจารณ์ พานิช

๔ กพ. ๔๙