ความเห็น 11878

ลงชื่อขับไล่ทักษิณ

chalard
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นของท่านอาจารย์ และภาคีร่วมแห่งสันติสุข นายกทักษิณ ชินวัต ควรลาออกเพื่อความโปร่งใสและจริยธรรมแห่งคุณความดีของชาติ และไม่ควรที่จะเอาเงินนำหน้าแต่เอาปัญญาตามหลัง ควรพัฒนาปัญญาของคนไทยให้เกิดศักยภาพที่รอบด้าน เกิดคุณค่าและมูลค่า มีความพอเพียงและสมานฉันท์ และส่งเสริมให้คนไทยได้แสวงหาความรักและเอื้ออาทรต่อกันให้เกิดรูปธรรมที่เป็นจริง  เช่น งบประมาณที่บริหารผ่านผู้ว่า CEO ได้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือจะนำเงินภาษีของประชาชนไปละลายทิ้ง