"อยู่ดี กิ๋นลำ" ทำได้ไง : นวัตกรรมดีๆจากโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์

หากทำได้ และทำได้ดีเหมือนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผมจึงอยากให้ประเด็นนี้เป็น บทเรียนที่ดี(Best practice) และเป็น นวัตกรรม (Public health Innovation) ในงานสาธารณสุข สำหรับผู้ที่สนใจครับ

อยู่ดี กิ๋นลำ นิยามความสุขแบบง่ายๆของคนท้องถิ่นภาคเหนือ หากอยู่ดีหมายถึงการเป็นอยู่ ชีวิตไม่เจ็บป่วยไข้ หรือแม้จะป่วยก็สามารถรักษาให้หายได้ โดยการดูแลตนเอง (Self health care) หากอาการไม่ดีขึ้นก็มีบุคลากรสุขภาพคอยดูแลเยียวยา ทั้งหมดถือว่า เป็นชีวิตที่พึงพอใจแล้วสำหรับคนชนบทคำว่า กิ๋นลำ ก็คือ การรับประทานข้าวปลา อาหารที่เอร็ดอร่อย มีคุณค่า เสริมสร้างร่างกาย เป็นอาหารพื้นบ้านที่คุ้นเคย ถูกปาก แค่นี้นิยามความสุขก็เติมเต็ม

ตอนผมเรียนปริญญาตรี อาจารย์แพทย์ท่านหนึ่ง ที่ มช. ให้นิยามสุขภาพได้อย่างน่าสนใจ ท่านบอกว่า  Health is “ม่วน คำว่า ม่วน เป็นภาษาเหนือ แปลรวมๆได้ว่า มีความสุข สนุก รื่นเริง ความหมายของสุขภาพจึงแทนได้กับคำว่าม่วนของคนเหนือ ที่ครอบคลุมความหมาย ที่เป็นสภาวะแห่งความสุข คือ สุขสมบูรณ์ทั้งร่างกาย (Physical)จิตใจ (Mental)สังคม(Social) และจิตวิญญาณ (Spiritual)ครอบคลุมไปโน้นเลย

จะม่วนได้จะได??? (จะมีสุขภาพดีได้อย่างไร) นี่เป็นคำถามที่ท้าทายชาวสาธารณสุขทุกยุคสมัย หากเวลาเปลี่ยน วิถีการดูแลสุขภาพก็เปลี่ยนไปด้วย โรคอุบัติการณ์ใหม่ๆก็เกิดขึ้น อย่างไม่ซ้ำโรค  สิ่งคุกคามภาวะสุขภาพมากขึ้นด้วย เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเช่นนี้ การดูแลสุขภาพของคนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้รู้เท่าทัน และที่สำคัญ นักพัฒนาด้านสุขภาพจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการทำงานกับชุมชนและเข้าใจวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกัน ไม่ทำตามนโยบายสำเร็จรูปแต่เพียงอย่างเดียว หากแปลง เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย งานก็สำเร็จได้ไม่ยาก สุขภาพดีอยู่ที่ชุมชน และคนในชุมชน ให้เข้าใจในทุกมิติ นโยบายรัฐก็เพียงนำทาง

ที่เกริ่นมายืดยาวเพียงแต่อยากจะ นำเสนอ ผลงานดีๆของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ได้รับรางวัลโรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัย ถือว่าเป็นนวัตกรรม( Innovation) ที่สื่อสารไปในช่องทางที่เหมาะสม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมกับสร้างพลังชุมชน ในประเด็น การสร้างสุขภาพจากการกิน

งานที่ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่าย หากกระบวนการไม่ชัด ก็ทำแล้วจบตามปีงบประมาณ ไม่ได้สร้างพลังให้แก่ชุมชนให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เลย ตรงนั้นคือเครดิตที่ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ทำได้ และทำได้ดี จนได้รับรางวัล โรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัย

กระบวนการของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์สู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ อาหารปลอดภัย ทำอย่างไร?? น่าสนใจดีครับ เขาคิดจากงานประจำสู่การสื่อสารสุขภาพเข้าไปในชุมชนได้อย่างกลมกลืน

-        งานประจำ /นโยบายสาธารณสุข   Clean food good taste  อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ร้านอาหารตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข งานนี้ทำแบบละเอียดถึงขั้นตรวจความสะอาดมือผู้ปรุงอาหารกันเลยทีเดียว เป็นงานเชิงเทคนิคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทำในร้านอาหารทั้งหมด

-        วัตถุดิบที่ปรุงต้อง ปลอดภัย มาตรการนี้เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งอาหารปลอดภัย เช่น แหล่งผลิตผักอินทรีย์  ตลาดปลอดสารพิษ ฯลฯ

-        การเฝ้าระวังจุลินทรีย์และสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร  มาตรการนี้แม้จะเป็นงานเชิงเทคนิคแต่ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทำได้ดี โดยประสานงานร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

-        พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจ สื่อสารสุขภาพทุกช่องทาง

-        สร้างปัจจัยเอื้อให้เกิดการเลือกซื้อและการบริโภคอาหารปลอดภัย เช่น มีร้านตัวอย่าง,ตลาดสดอาหารปลอดภัย,OTOP คุณภาพ เรียกได้ว่าสร้างปัจจัยเอื้อให้ผู้บริโภคเต็มที่

-        ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ทำดีต้องขยาย ชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเชิงรุก ดังนั้นกระบวนการนี้จึงสำคัญ  ทางโรงพยาบาล ดำเนินการพัฒนาเชิงประเด็นนี้ ลงสู่โรงเรียน ,วัด,สถาบันการศึกษา,เครือข่ายผู้ผลิต,และที่สำคัญที่สุดคือ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้กับชุมชนเปิดพื้นที่เกิดพูดคุยเพื่อพัฒนา

 

ซุ้มนิทรรศการที่ออกแบบได้อย่างเรียบ หรู นำเสนอในประเด็น "อาหารปลอดภัย" โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ในงานนวัตกรรมสาธารณสุข ที่โรงแรมปางสวนแก้วเชียงใหม่ที่ผ่านมา ออกแบบและตกแต่งโดย น้องบอย ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ Blogger ที่เรารู้จักกัน


จากกระบวนการที่นำเสนอคร่าวๆ เราจะเห็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบ จากงานประจำ ขยายเครือข่ายไปยังชุมชน  งานดูเหมือนไม่ยาก แต่ไม่ง่ายเพราะทำเพื่อหวังผลการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่เรียกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายคนสาธารณสุขยิ่งนัก

คุณรุ่งเรือง สิทธิไชย นักโภชนาการ คนเก่งกับรางวัลที่ได้รับ


ผมสนใจกระบวนการทำงานนี้ครับ เพราะอดีตก็เคยทำงานประเด็นอาหารปลอดภัยมาก่อน เห็นว่าเป็นเรื่องที่ยาก หากเราไม่คิดใหม่ ทำใหม่ ทะลุกรอบของวิธีคิด ทำให้จบๆไปตามกรอบของปีงบประมาณไป ก็พอใจแล้ว แต่หากทำได้ และทำได้ดีเหมือนโรงพยาบาลศุนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ผมจึงอยากให้ประเด็นนี้เป็น บทเรียนที่ดี(Best practice) และเป็น นวัตกรรม (Public health Innovation) ในงานสาธารณสุข สำหรับผู้ที่สนใจครับ

ทีมงานของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ที่น่าภาคภูมิใจ

ขอปรบมือดังๆให้กับ ทีมงานโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ คุณรุ่งเรือง สิทธิไชย นักโภชนาการ พร้อมกับทีมงานผู้ดำเนินการที่เข้มแข็งทุกท่าน ผลสำเร็จนี้เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขเมืองไทยให้มีสุขภาพดี เมืองไทยแข็งแรง – Healthy Thailand     

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leader

คำสำคัญ (Tags)#นักโภชนาการ#healthy thailand#clean food good taste#โรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัย#public health innovation#รุ่งเรือง สิทธิไชย#โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์

หมายเลขบันทึก: 123977, เขียน: 01 Sep 2007 @ 11:12 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 37, อ่าน: คลิก


ความเห็น (37)

สวัสดีค่ะน้องเอก

อ่านแล้วรู้สึกมีความสุขมากค่ะ ดีใจกับทีมที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอแสดงความยินดีกับรางวัล
 • โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ได้รับรางวัลโรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัย
 • ด้วยครับ
 • ขอบใจน้องเอกที่สนับสนุนแล้วช่วยเผยแพร่คนทำความดี
โรงพยาบาลเชียงรายฯมีอะไรดีๆหลายอย่างครับ ผมไปมา 2 ครั้งแล้ว ยืนยันว่าที่พบมานั้น เจ๋งครับ

สวัสดีครับ

พี่ อ.สร้อย

P

ผมคิดในใจนานแล้วครับว่า อยากจะเขียนเรื่อง นวัตกรรมสาธารณสุข เป็นงานเขียนที่ตรงกับสายงานตัวเองมากที่สุด (ที่เรียนมาทาง health sci)

และเรื่องราวของ รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ผมเองก็ได้เกี่ยวข้องในช่วงประสานงานจัดบูธ ผมรับเป็นออกาไนเซอร์เล็กๆ รับงานผ่านไปยัง น้องบอย ปริวิทย์ เรื่องการจัดทำบูธ ได้อ่านและทำความเข้าใจเอกสารแล้ว คิดว่าหากนำเผยแพร่แล้วน่าจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมครับ

ขอบคุณ อ.พี่สร้อย มากคับ ปรารถนาให้พี่สร้อย กิ๋นอิ่ม นอนอุ่น หุ่นบ่เกี่ยว ดีมั้ยครับ

สวัสดีครับ อ.ดร.ขจิต

P

ทำความดีแล้วต้องบอกต่อ ต้องขยายครับ ผมมองว่า บางครั้งการปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ยากนักจะมีคนเห็น เลยอยากนำเรื่องดีๆนำมาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง

หากท่านไหนสนใจรายละเอียดสามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ฝ่ายบริการวิชาการ-ฝ่ายโภชาการ พี่เจี๊ยบคนงาม (คุณรุ่งเรือง) คนเก่งยินดีตอบในทุกคำถามครับ

 

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

 

 

สวัสดีครับ อ.หมอธนพันธ์

P

นี่ก็เป็นเสียงชื่นชมจากแดนไกล เมืองลอดช่องครับ

ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอมากครับ ที่ให้กำลังใจ และเชื่อแน่ว่าทีมงานโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์มาอ่านพบเข้าคงได้กำลังใจอีกหลายกระบุง

ทำดีแล้วบอกต่อ ทำดีแล้วเรียนรู้กันในวงกว้าง

* * *ปล. รูปใหม่ดูเท่ห์ครับและเป็นธรรมชาติครับ

เขียนเมื่อ 

น้องเอกเจ้า 

มาร่วมชื่นชม  และเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการพัฒนาที่มองจากงานประจำ แล้วค่อยเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย

ดูเหมือนง่าย แต่ต้องอาศัยความเข้าใจในสิ่งที่ทำอย่างชัดเจน และทำอย่างต่อเนื่อง

ยินดีตวยเจ้า

สาวดอย
IP: xxx.157.71.247
เขียนเมื่อ 

     การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขปีนี้ ยอดเยี่ยมมากๆ มีการนำเสนอผลงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งสิ้น ผลงานหนึ่งที่ดิฉันประทับใจเหมือนกับหลายๆท่านก็คือ โครงการอาหารปลอดภัย ของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการ มีการประสานภาคีเครือข่าย  และสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อชุมชนเกิดการเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน และเป็นที่ปรึกษา แน่นอนว่าจะเกิดความยั่งยืนต่อไป

     ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้ทางโรงพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่านทำดีแล้วค่ะ  โอกาสหน้าหลายๆ แห่งคง จะได้หาโอกาสไปศึกษา ดูงานนะคะ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะคุณเอก เป็นโครงการที่น่าชื่นชมมาก สมกับที่ได้รับรางวัล น่าขยายผลวิธีคิดและกระบวนการให้แพร่หลายกว้างขวาง ต้องขอบคุณที่นำมาเล่าสู่กันจะได้ช่วยกันขยายความดีค่ะ

สวัสดีค่ะ น้องเอก

 • เห็นชาวสาธารณสุขมีความตั้งใจทุ่มเททำงานให้ประชาชนจนประสบความสำเร็จแล้วเป็นปลื้มค่ะ...กลุ่มคนเหล่านี้มักทำงานแบบปิดทองหลังพระค่ะ....ขอปรบมือดังๆให้ด้วยค่ะ
 • ขอบคุณคุณเอกที่ไม่มองข้าม...ช้างเผือกในป่าค่ะ

สวัสดีครับพี่อึ่งครับ

P

เรื่องราวดีๆจากคนหลากหลาย เราไม่ค่อยได้หยิบเอามาเขียนเพื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อยอด ผมมองว่า กิจกรรมเล็กๆมีคนอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่ตั้งใจอย่างยิ่งยวด เพื่อที่จะทำหน้าที่ของตนเองในสังคมนี้ให้ดีที่สุด...หากเราได้นำเสนอออกไปก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเขา

ทุกแห่งที่ผมไป ผมเห็น ผมได้เรียนรู้ อดไม่ได้ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง

ชีวิตนักพัฒนาอิสระ ประเด็นไหนที่ช่วยทำให้สังคมเราดีขึ้นผมก็จะทำ แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดี

พี่อึ่งคงได้เคยอ่านนิทานปลาดาวแล้วมั้งครับ ปลาดาวที่เกยหาดเมื่อเช้าตรู่ พระอาทิตย์กำลังจะแผดเผาปลาดาวเหล่านั้น หากเราได้หยิบปลาดาวบางส่วนที่เราสามารถช่วยได้โยนออกไปนอกทะเล อย่างน้อยเราก็ได้ช่วย โดยที่เราไม่ได้นิ่งดูดาย

เช่นเดียวกัน...

งานของพี่อึ่งในรูปแบบของ การสร้างคนเพื่อเป็นคนที่ดีของสังคม  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ดี พัฒนาเด็กทั้งสติปัญญาและอารมณ์ 

ผมตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสเดินชม "มงคลวิทยา" โรงเรียนเอกชนเล็กๆที่แทรกตัวกลางเมืองลำพูน เป็นสมัยก่อนผมเป็นเด็กยากจนคงไม่มีโอกาสได้เรียนในสถานที่พร้อมพรักขนาดนั้น และผมได้เห็นวิถีการเรียนการสอน เห็นชีวิต ที่มีชีวิตชีวา พร้อมกับการเรียนรู้ในสถานที่เรียกว่าโรงเรียน...พี่และคุณครูเหล่านั้นเป็นผู้ช่วยพัฒนาบ้านเมืองเราได้เป็นอย่างดี ศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ผ่านสถานที่แห่งนี้ไป เพื่อไปเป็นคนๆหนึ่งที่ดีของสังคม

ปัจเจคที่มีคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคุณภาพเช่นกัน

ขอให้กำลังใจพี่และคุณครู ทุกท่าน ที่โรงเรียนที่เป็นมงคลชีวิต โรงเรียนมงคลวิทยาลำพูน ครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณสาวดอย

ไม่มีรูป
สาวดอย

เห็นจากชื่อ ผมอนุมานได้ว่าคุณสาวดอยทำงานในแวดวงสาธารณสุขและคงอยู่ในภูมิศาสตร์ภูเขาแถบเหนือที่สวยงาม ตามสภาพแวดล้อม อากาศและสุนทรียภาพอื่นๆ

ถาคเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางด้านธรรมชาติความหลากหลาย อีกทั้งภูมิศาสตร์ที่เป็นป่าเขา ลำเนาไพร ทั้งหมดนี้เองเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน ชื่มชมทุนเหล่านี้

หารู้ไม่ว่า คนกลุ่มหนึ่ง ที่ชื่อ มดงานสาธารณสุข ทำงานเพื่อสุขภาพชุมชน ปัญหาก็หลากหลายตามสภาพพื้นที่ และบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ปฏิบัติที่ปิดทองหลังองค์พระปฏิมาทั้งสิ้น

ที่กล่าวแบบนี้ อดีตกระผมเคยทำงานในกระทรวงสาธารณสุข และได้ใช้ชีวิตตามอุดมการณ์ไปเพื่อพัฒนาสุขภาพพี่น้องบนภูเขาสูง ลำบากกายสมใจ แต่ใจสุขล้นเหลือ และวันหนึ่งชะตาผกผัน ก็ได้มาอยู่นอกวงการ ...ได้มองเข้าไปเห็นกระบวนการทำงานชาวสาธารณสุขอย่างเข้าใจครับ

เช่นเดียวกับ เดือนสุดท้ายแห่งปีงบประมาณ มักจะมีการอบรม สัมมนาประสาราชการ ปีนี้งานวิชาการสาธารณสุขเปิดตัวได้อย่างงดงาม นวัตกรรมต่างๆของคนสาธารณสุขถูกนำมาถ่ายทอด ให้สู่สาธารณชน เรียนรู้ในวงกว้าง

กระผมเองได้เกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลเชียงรายฯ ด้วยเป็นผู้ประสานงานในการจัดการนำเสนอรูปแบบบูธนิทรรศการ การติดต่อระยะเวลาสั้นๆ ผมเห็นภาพชีวิตคนทำงานชัดเจนทีเดียว ว่าพวกเขาภูมิใจขนาดไหนกับงานที่พวกเขารัก

ผมเป็นผู้สื่อสารออกไปเพื่อให้กำลังใจคนทำงานเหล่านั้น และให้กำลังใจทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เรื่องราวเล็กน้อย อาจมีส่วนจุดประกายในการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขได้ หากได้เรียนรู้ร่วมกัน

และขอบคุณมากๆครับ คุณ สาวดอย ที่มาเต็มเติมบันทึกนี้ครับ

 

 

 

สวัสดีครับ อาจารย์ ดร.ยุวนุช ครับ

P

พอดีครั้งนี้ได้มีส่วนรับรู้เรื่องราวดีๆจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  คิดว่า นวัตกรรม ที่เป็นงานพัฒนาเชิงมีส่วนร่วมทำได้ยาก และจะทำให้เกิดผลกับชุมชนก็ยิ่งยากกว่า ใช้เวลา และ ความสามารถ

การถ่ายทอดกระบวนการหวังเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง และสามารถนำรูปแบบไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้

และที่สำคัญผมเองอยากให้กำลังใจคนทำงานครับ เป็นตัวอย่างที่ดีในวงการสาธารณสุขต่อๆไป

ท่านอาจารย์สบายดีนะครับ ผมได้อ่านเรื่องราวปฏิบัติธรรมแล้ว ชอบมากมีโอกาสผมคงได้ไปเรียนรู้จากอาจารย์บ้าง

ขอบคุณมากครับ

 

พี่ติ๋ว 

P

ขยายผล คนทำดี ผมดีใจที่ได้ทำครับ เพราะอย่างน้อยพื้นที่ gotoknow ก็มีวัตถุประสงค์แบบนี้ แม้ว่าผมจะอยู่นอกวงการสาธารณสุข แต่ก็ยังผูกพัน เข้าใจชีวิตคนทำงานเพื่อสุขภาพชุมชนดีครับ ว่าเหนื่อยและใช้ความสามารถอย่างไรบ้าง

พี่ติ๋วครับ ในงานของพี่เองก็เป็นงานบริการที่ต้องอดทน ทุ่มเท ผมก็ขอให้กำลังใจด้วยครับ

ขอบคุณครับ

 

 

สวัสดีตอนเย็นๆค่ะ..คุณเอก P จตุพร

 • ขอบคุณนะคะ..กับเรื่องราวดีๆ..สามารถนำมาขยายผลต่อได้เป็นอย่างดี....สมแล้วค่ะ..ที่
 • เป็นบทเรียนที่ดี(Best practice) และเป็น นวัตกรรม (Public health Innovation)

สวัสดีครับคุณแหวว

P

ปกติคิดว่าอ่านบันทึกผมเฉพาะก่อนนอน จนผมแอบคิดว่าบันทึกผมเป็นยานอนหลับขนานดีเสียแล้ว อิอิ

วันนี้อ่านตอนค่ำนะครับ!!!

เรียนรู้เรื่องราวดีๆร่วมกันนะครับ...ประเด็นไหนที่จะต่อเติมเสริมยอดเชิญได้เลย และอยากจะสอบถามเชิงลึกก็เชิญโทรคุยกับ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้เลยครับ

 

ขอบคุณครับผม

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเอก

พี่มาขอบคุณที่เขียนบันทึกนี้ให้พี่เจี๊ยบและคณะทำงานอาหารปลอดภัยทุกๆคน รวมทั้งจัดการเรื่องติดต่อน้องบอย ( ปริวิทย์ ) ให้นะจ๊ะ เพราะช่วยได้มากเลยในเรื่องการจัดบูธ ( มีคนชอบไอเดียเยอะเลยจ้ะ )  และน้องบอย ( ใหญ่ ; ปริวิทย์ )  น้องเอก ( กลม ) น้องบอย ( เล็ก ) ก็น่ารักสุดๆ ^ ^

โครงการนี้เป็นสิ่งที่ทุกๆคนตั้งใจทำกันด้วยใจที่เกินร้อยเลยล่ะจ้ะ เพราะเราถือว่า " อาหารคือความรัก " ..และถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำความเ้ข้าใจ ในหลายๆมิติของอาหาร..เบื้องต้นธรรมชาติให้อาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเรา  เบื้องลึกเราจึงเกิดสำนึกขอบคุณต่ออาหาร และเมื่อเกิดวิกฤตที่เราทำลายธรรมชาติ จึงทำให้เราได้ย้อนคิด เกิดการเรียนรู้ใหม่ร่วมกัน และพบกับ " ความรัก ในการทำหน้าที่เพื่อเพื่อนมนุษย์ "...อาหารจึงเป็นพืชพันธุ์แห่งความหวังที่ออกดอกผลให้เราเก็บเกี่ยวได้ทุกวันและเป็นเรื่องใหญ่ปลายเปิดที่อย่างไรก็ต้องเกิดเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตน่ะจ้ะ..

 

ขอบใจนะจ๊ะที่เขียนถึงทีมหิ่งห้อยน้อยที่กระพริบแสงแห่งความหวังทีมนี้..ขอบใจมากๆจ้ะ ( พี่เจี๊ยบน้ำตาซึมเลย ^ ^ )

 

 

 

สวัสดีครับ พี่เบิร์ด และทีมงาน หิ่งห้อยน้อย

P

มีความตั้งใจอย่างมากครับ กับการเขียนบันทึกนี้เพื่อมอบเป็นรางวัลให้ พี่เจี๊ยบและทีมงานทุกท่าน ขอมีส่วนบ้างในการสนับสนุนกำลังใจ

งานนำเสนอโดยการ นำเสนอผ่ายบูธ จำเป็นต้องให้ผู้มีความสามารถและมีจิตสาธารณะ ทำด้วยใจใช่ค่าจ้าง ยอมรับว่า ช่วงแรกถูกคลื่นลมเล็กน้อย ทรงตัวแทบไม่ไหว แต่ในที่สุดก็เงียบสงบ เห็นแสงสีทองของความสำเร็จอยู่ไม่ไกลที่ขอบฟ้าโน้น...

ครั้งนี้ผมเองก็ได้เรียนรู้อย่างมากเลยครับพี่เบิร์ด ได้เรียนรู้คน เรียนรู้นิสัยใจคอกันจากคนทำงาน ...ใจปลอม ใจเทียม ใจแท้ และใจจริงเป็นอย่างไร ...แต่อย่างไรก็ตามสิ่งทีเกิดขึ้นดีเสมอ ...ผมดีใจ ภูมิใจทุกครั้งที่คนรอบข้างมีความสุขสิ่งที่ผมมอบให้

ขอบคุณทีมงานหิ่งห้อย พี่เจี๊ยบ และพี่เบิร์ด ทีมงานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่ผมใด้มีโอกาสในการเข้ามาร่วมนำเสนอสิ่งดีๆ

ผมชื่มชม และ ประทับใจ น้องปริวิทย์ หรือ น้องบอย มาก ผมนับถือน้ำใจที่กว้างขวางของน้อง พร้อมกับความสามารถที่อยู่ในตัวเองมากมาย โดยที่เขาไม่เคยโอ้อวดเลย...นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเขาตั้งใจทำ ผลงานจึงประจักษ์

ฝากคำขอบคุณผ่านบันทึกนี้ให้ น้องเอก ( กลม ) น้องบอย ( เล็ก ) ทีมงานที่น่ารักของ บอย ปริวิทย์ด้วยทั้งหมดทำให้งานครั้งนี้ สำเร็จโดยสมบูรณ์ และได้รับเสียงชื่นชมทั้งผู้ปฏิบัติและ ผู้ชม เป็นบรรยากาศที่ประกาศความสำเร็จที่งดงามครับ

ขอให้กำลังใจ และปรบมือดังๆให้กับทีมงานโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ พี่เจี๊ยบ รุ่งเรือง สิทธิใชย อยากบอกว่า "พี่ยอดเยี่ยมมาก"

เรื่องราวดีๆเหล่านี้จะเป็นบทเรียนให้กับวงการสาธารณสุขต่อไปครับ

///////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

"เราไม่ต้องยิ่งใหญ่มาก

เราเพียงทำอะไรก็ได้ที่ช่วยเหลือสังคม

ไม่ต้องทำเยอะแยะ

เพียงแต่ทำสิ่งเล็กน้อย

เพราะสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆ

มันจะกลายเป็นสิ่งใหญ่ที่งดงาม"

////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณคุณเอกมากๆค่ะ ที่ช่วยเก็บหิ่งห้อยน้อยๆมารวมกัน เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากๆเลยนะคะ แสงที่ส่องสว่างแบบหิ่งห้อยที่ไม่ร้อนแรงแต่สวยงาม ก็เปรียบเหมือนความดีเล็กๆน้อยๆที่เราช่วยกันทำเพื่อสังคมรอบๆตัวเรา เมื่อเอามารวมกัน น่าจะเปล่งพลังอย่างสวยงามแต่อบอุ่น

ขอร่วมปรบมือชื่นชมกับทีมงานโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ และพี่เจี๊ยบ รุ่งเรือง สิทธิใชย ด้วยคนค่ะ งานนี้เป็นงานที่ทุกที่มี การเผยแพร่ให้คนอื่นได้เอาไปปรับใช้ตามบริบทของตัวเองด้วยยิ่งจะเป็นประโยชน์นะคะ

เขียนเมื่อ 

ในที่สุดก็กลับมาสู่ความง่ายงามตามวิถีดั้งเดิมที่ไม่ต้องซับซ้อนอันใดเลย  แค่อยู่ดีกินดีเท่านั้นเอง 

หลายปีดีดักที่ผ่านมาเรามุ่งพัฒนาโน่นนี่ แต่คำตอบกลับอยู่ไกล้ๆตัวนี่เอง

 อย่างนี้แล้วเรายังจะวางความเชื่อถือลงบนอุ้งหัตถ์แห่งนวสมัยอย่างสนิทใจกระไรได้

 

เขียนเมื่อ 

น้องเอกเจ้า

กลับมาอีก  เพราะชอบที่บอกว่า เราไม่ต้องยิ่งใหญ่มาก..  เพียงทำสิ่งดีเล็กๆน้อยๆ ก็จะกลายเป็นส่งใหญ่ที่งดงาม

น้องเอกยังช่วยขยายความดีที่ผู้อื่นทำ ซึ่งน่าจะเป็นกำลังใจ และที่สำคัญก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำสิ่งนั้นต่อไป รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจของผู้ที่ได้รับรู้ได้อีก

พี่ประทับใจที่ อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ เคยบอกไว้ว่า " การกระทำความดีนั้น แม้ผลของมันจะเกิดช้าเพียงใดก็ตาม ผลของการทำความดีจะไม่มีวันสูญหายไปได้"

ผลความดีที่น้องเอก และ ทีมเชียงรายประชานุเคราะห์ก็เช่นกันค่ะ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ ทั้งผู้เล่าและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะ

จะคอยติดตามต่อไปค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

อยู่ดีกิ๋นลำ ม่วนแต้ ๆ นอ

เป็นโครงการที่ดีครับ และ ให้คงอยู่ตลอดไปนะครับ

เป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกัน

ขอหื้อม่วน หื้อนันกั๋นนัก ๆ โจ้กดีมีจัย เนอเจ้า

รักษาสุขภาพด้วยครับ

rainalone

 

 

P

ดีใจมากครับ ที่เห็นความคิดเห็นของพี่โอ๋ ช่วงนี้ก็คิดถึงคนทางใต้เช่นกันครับ blogger ทุกท่านเลย ...ใจจริงก็อยากแอบย่องไปทักทาย หมอเต็มสักครั้งไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่...???

สารัตถะต่างๆในการทำงานสาธารณสุขผมมองว่าเป็นงานที่ละเอียดและทำโดยตรงมีผลกับชีวิตคน ดังนั้นคนที่ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมี สมรรถนะทั้งร่างกายและจิตใจที่พร้อมกับงานบริการ ในลักษณธงานของพี่โอ๋เช่นเดียวกันครับ ถึงอยู่ใน Lab แต่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างแข็งขันและดีที่สุด ดังที่ผมเคยอ่านเรื่องราวของคนLAb ผ่านบันทึกบ่อยใน gotoknow

หิ่งห้อย แม้เทียบไม่ได้กับแสงแห่งตะวัน แต่หิ่งห้อยนั้นอิสระเสรี โบยบินตามฝันและมีแสงในตัวเอง ที่ละมุม เย็นตา ...เป็นสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ในคืนที่มืดมิด มีคุณค่ามากๆเลยครับ

ขอบคุณแทนโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายฯ และขอบคุณแทนพี่เจี๊ยบ รุ่งเรือง พร้อมทีมงาน ที่มีมิตรภาพและคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมวิชาชีพและร่วมประเทศ

บันทึกนี้เรียกน้ำตาที่ปีติของพี่เจี๊ยบ รุ่งเรืองเลยนะครับ

ขอบคุณมากๆครับพี่โอ๋ครับ

สวัสดีครับน้อง

P

ผมดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นข้อคิดเห็นของน้องที่เป็นชาวเมืองปายเหมือนกัน เหมือนญาติสนิทที่ผมไม่ได้รู้จักมาก่อน

ผมคิดฝันเสมอว่า มีโอกาสสักครั้ง เราจะรวมพลัง blogger ชาวเมืองปาย ทำกิจกรรมดีๆเพื่อบ้านของเรา เอาไว้เราเจอกันประชุมวงเล็กนะครับ ผมได้พูดคุยบ้างผ่าน คุณหมอสุพัฒน์ บ้างแล้ว ผมเชื่อแน่ว่าอีกไม่นานหรอกครับ

ตอนนี้ผมอยู่นอกบ้านก็พยายามจะหาความรู้ พัฒนาตนเอง สักวันหากมีทุนพอสมควร เราก็จะได้ทำงานร่วมกัน ในประเด็นต่างๆที่ผมเป็นห่วงอยู่ที่บ้านเรา

ขอบคุณครับที่มาทักทายและเต็มเต็ม

เทศบาลตำบลปายมีกิจกรรมดีๆอะไร นำมาบอกกล่าวเล่าความบ้างก็ดีนะครับ...

 

พี่เอก

ลืมไปอีกประเด็นครับ

เรื่องราวของ การทำงานประเด็น อาหารปลอดภัย ที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์นี้ น่าสนใจมาก หากทางเทศบาลตำบลปาย สนใจอยากเรียนรู้ (กองสาธารณสุข) สามารถติดต่อที่ ผู้รับผิดชอบงาน ของ รพ.เชียงรายฯได้ตลอดครับ ในเนื้อหา กระบวนการแบบละเอียด และผมคิดว่านำมาปรับใช้ได้ที่เมืองปายบ้านเราได้เป็นอย่างดีครับ

 

 

P

ผมคุยกับพี่ชายนายทหารท่านหนึ่งนานแล้ว ท่านบอกผมว่า "ความดี สวยงามเสมอ" ผมก็จดจำคำพูดประโยคนี้มาจนบัดนี้

สิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ คนละเล็กละน้อย ช่วยกัน สังคมน่าอยู่ สังคมดีงาม มีคุณธรรม...

ผมเป็นนักพัฒนาที่ชอบฝัน(หลายท่านบอก) และไม่นานผมก็ได้ลงมือทำตามฝัน ไม่ช้าก็เร็ว ความฝันนั้นทำให้โลกหมุนครับ ...

ขอให้กำลังใจพี่อึ่งและคณะคุณครูอีกครั้งในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ...ภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่

ขอบคุณครับผม

 

สวัสดีครับ 

P

มีความสุขทุกครั้งที่เห็นความเห็นท่าน เดียวดาย กลางสายฝน  rainalone ที่ฉ่ำเย็น

ความดีที่ทำทำยาก เห็นผลก็ยาก แต่หากใครทำได้ ทำดี เราจะนำมาบอกต่อ เพื่อให้กำลังใจคนดีๆ สร้างสรรค์เพื่อให้สังคมเราดีขึ้น

ต้องขอบคุณท่านครับ ที่ได้เขียนบันทึกแนว ความรู้เชิงพุทธ ที่มีคุณค่า และเพียบพร้อมด้วยสาระ น่าสนใจ

ขอหื้อโจกดี มีจัย เช่นเดียวกั๋นครับ

 

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

มาแวะปรบมือให้

ทีมงานของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ที่มีผลงานดีเด่น

และขอชื่นชมการนำเสนอด้วยมุทิตาจิตของน้องเอก ที่ทำให้เราเห็นภาพผลงานของผู้คนในสังคม ขอชื่นชมน้องบอย ที่ยังคงความมีฝีมืออย่างยอดเยี่ยมในเรื่องของการตกแต่งสไตล์ล้านนาอยู่เสมอ :)

หากมาวาสนา คงได้ทำงานร่วมกันอีกครับ :)

เขียนเมื่อ 

พี่เอกคงไม่รู้จักผมร้อก   แต่ผมรู้จักพี่นะ  ดังออกแบบนี้

จริงๆแล้วผมเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับติ๋มครับ  ฝากความคิดถึงด้วยครับ  ไม่เจอนานมากแล้ว

 

 

P

ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมด้วยครับ

อย่างที่ได้แจ้งไปในบันทึก เป็นเรื่องบังเอิญได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ในฐานะคนทำบูธ ครับ ก็ได้อ่านทำความเข้าใจเรื่องราวของนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล

ด้วยความเข้าใจเพราะอดีตผมเคยรับงานประมาณนี้ ก็รู้ว่าทำตามนโยบายนะทำได้ครับ หากขยายผลลงชุมชนค่อนข้างยาก หากไม่เข้าใจชุมชน

เป็นผลงานที่ผมชื่นชมและคิดว่านำมาเขียนนำเสนอ เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนโดยทั่วกันครับ

ส่วนน้องบอย น้องบอย ปริวิทย์ ไวทยาชีวะคนนี้ผมยกใจให้ทั้งดวง

น้องบอยและทีมงาน (บอยเล็ก-เอกกลม) น้องจากวิจิตรศิลป์ มช.กลุ่มนี้เคยทำงานใหญ่ที่ พืชสวนโลก ด้วย ผมชื่นชมพวกน้องๆมาก

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

 

P

เป็นเพื่อนน้องสาวผมนี่เอง ยินดีครับ ไม่ไกลกันเลย ตอนนี้กรรณิการ์ ไปทำงานสอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีครับ

ยินดีมากครับที่ได้รู้จัก และเราคงได้ทำงานร่วมกันต่อไปครับ

กิ๋นอิ่ม นอนอุ่น หุ่นบ่เกี่ยว

ฮา..ถูกใจมากค่ะ ขอยืมไปขยายใช้โตยเน้อเจ้า

 

สวัสดีครับ พี่ อ.สร้อย

 

P

ยินดีอย่างยิ่งครับ ที่จะนำไปขยายผลครับ 

- - -

ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ปัจจุบันเป็นโรคอ้วนกันเยอะ ถึงจะอยู่ดีกินดี แต่อาจดีไม่จรริงก็คือ บริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน และขาดการออกกำลังกาย เป็นต้นเหตุโรคอื่นๆด้วย

ขอให้พี่สร้อย สุขภาพเเข็งแรงครับ

เท่าที่สังเกตพี่สร้อยสุขภาพแข็งแรง ก็ รำมวยจีน ทุกเช้าใช่มั้ยครับ??

 

เขียนเมื่อ 
 • ชื่นชมในการทำงานเสมอจ้ะ
 • ตอนนี้พ่อกับแม่ก็ออกกำลังกายกันใหญ่เลย  (ยกเว้นลูกสาว) ท่านจะได้สุขภาพแข็งแรง 
 • เราบอกแล้ว เธอเหมาะกับงานอิสระมากกว่า
 • ค้นหาตัวตนเจอแล้ว  จะกลับไปถูกพันธนาการอีกทำไมกัน...

สวัสดีครับ อ.ลูกหว้า

P

มีเหตุผลตั้งหลายอย่างในการตัดสินใจ บางครั้งก็คิดถึงหลายๆคนที่รายล้อมรอบตัวผม การตัดสินใจต้องผันแปรตามบุคคลเหล่านั้น อีกอย่างครับ เป็นการหาประสบการณ์ชีวิตที่ผมพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอเช่นกัน - - -หมายถึงว่า "ลองดู" หากไม่เหมาะสมกับจริตตัวเอง ผมก็ไปแบบนี้ครับ

ค้นหาตัวตนเจอแล้ว แต่ยังอยากท้าทายอีก สักวันหากได้ลองนั่งคุยกันอีกจะบอกเหตุผลบางอย่างให้ครับ

วันนี้ทำดีที่สุด ตามเงื่อนไขที่มีอยู่

- - - - - - - -

ออกกำลังกายดีมากครับ - - -ให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ และที่สำคัญที่สุดคือ "อาหาร" ครับ อาหารเป็นทั้งยาและพลังงานที่ต่อเติมชีวิต เหมือนเชื้อเพลิงให้พาหนะขับเคลื่อน อาหารดีๆเทียบได้กับน้ำมันออกเทนสูง มีคุณภาพ

และอาหารดีๆไม่จำเป็นต้อง "แพง"

อาหารพื้นบ้านเรา หลากหลาย ราคาถูก แถมยังปลอดสารพิษ ผมว่าเราควรรณรงค์กินผักพื้นบ้านกันเถอะครับ

 

 

 

เขียนเมื่อ 

Health is “ม่วน” แล้วในภาษาภาคอื่นๆ นี้ จะแปลว่าอะไรดีครับ อยากจะรู้จักจังครับ

โรงพยาบาลนี้น่าเป็นแบบอย่างแก่โรงพยาบาลอื่นๆ นะครับ เราจะได้มีโรงพยาบาลที่น่าเข้ารักษาพยาบาล และก็อุ่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่ถ้าจะให้ดี เราอาจดูแลเขาก่อนที่เขาจะป่วยอาจจะดีกว่านะครับ

ขอบคุณกำลังใจที่เข้าไปเยี่ยมนะครับ

สวัสดีครับ อาจารย์

P

หากโลกยังมีดวงอาทิตย์ขึ้นลง ยังมีกำลังใจให้ทุกคนเสมอ...

ดูแลก่อนป่วย เป็นนโยบายสาธารณสุขอยู่แล้วครับ เราเรียกว่า "การส่งเสริมสุขภาพ" Health Promotion- -

เน้นสร้างก่อนซ่อม และโรงพยาบาลในประเทศไทยก็ก้าวเข้าสู่ โรงพยาบาลส่งเสรอมสุขภาพ รวมไปถึงทุกเซตติ้ง เช่น โรงเรียน วัด พัฒนาจนถึง "Healthy city" หรือ เมืองน่าอยู่ ครับ 

และการพัฒนาเชิงประเด็น "อาหารปลอดภัย" ก็ถือว่างานสุขภาพเชิงรุกอีกหนึ่งประเด็น เป็นการส่งเสริมสุขภาพเช่นเดียวกัน

ขอบคุณครับอาจารย์- -