สอนภาษาไทยอย่างไรให้โดนใจชาวต่างชาติ (ตอนที่ 2)

  เราต้องสร้างมาตรฐานร่วมกันเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้มีความเป็นศาสตร์มากขึ้น  

สรุปสาระการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสอนภาษาไทยแก่คนต่างชาติ"  18-19  สิงหาคม , มศว.ประสานมิตร

(ต่อจากตอนที่แล้ว)

              ผมค้างเอาไว้เมื่อตอนที่แล้ว วันนี้จะสรุปสาระให้จบครับ

การสอนหลักภาษาไทยเชิงบูรณาการ 

              1.การสอนหลักภาษาไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ เป็นสิ่งจำเป็นครับ แต่ต้องสอนเพื่อการใช้ภาษา คือ อธิบายว่าทำไมใช้ภาษาอย่างนั้น หรือเพื่อแก้ไขการใช้ภาษาที่ผิดๆ

              2. วิธีสอนหลักภาษาไทยแก่นักศึกษาต่างชาตินั้น ครูอย่าสอนหลักเกณฑ์ล้วนๆ แยกออกจากการใช้ภาษา  หรือใช้หลักภาษาเป็นตัวตั้ง แต่ควรนำการใช้ภาษาเป็นตัวตั้งโดยอาจนำความเรียงที่เป็นเรื่องราวต่างๆ หรือ บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ  มาเป็น เนื้อหาแล้วค่อยหาหลักภาษาในเนื้อหานั้น มาอธิบาย  ดังนั้น หลักภาษาจึงสอดแทรกอยู่ในการใช้ภาษาฟัง พูด อ่าน  เขียน 

             3. การสอนหลักภาษาไทยสามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลางจนถึงระดับสูง โดยเฉพาะในระดับสูงสามารถสอนแยกออกมาจากการใช้ภาษาก็ได้ ซึ่งต้องดูที่ตัวหลักสูตรเป็นหลักด้วยว่าผู้เรียนต้องการนำไปเป็นความรู้เฉพาะเพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพของเขาหรือไม่ เช่น หลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศซึ่งผู้เรียนต้องการนำไปใช้ช่วยสอนให้กับเด็กไทยจึงจำเป็นต้องรู้หลักภาษาไทย เป็นต้น

การใช้ภาษาอังกฤษในการสอนภาษาไทยแก่คนต่างชาติ

             ครูที่สอนภาษาไทยแก่คนต่างชาตินั้นจำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษในการสอนหรือไม่?

             คำตอบคือ ถ้ารู้ก็ดี  แต่ไม่จำเป็นครับ   การสอนภาษาไทยที่ดีที่สุดควรใช้ภาษาไทยล้วนๆ ในการสอน เพราะผู้เรียนจะได้คุ้นเคยกับภาษาไทยให้มากที่สุด  ถ้ามีภาษาที่ 3 - 4 เข้าไปแทรกอาจเกิดความสับสน จนพัฒนาการเรียนภาษาค่อนข้างช้าได้

             ถ้าเราจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้าง  เราควรใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องต่อไปนี้

             1. ใช้ถามสารทุกข์สุกดิบผู้เรียน เพราะคำถามจะยาว ผู้เรียนก็ตอบเป็นภาษาไทยได้ลำบากเนื่องจากยังพูดภาษาไทยยาวๆ ไม่ได้

             2. ใช้เป็นคำสั่งในห้องเรียน หรือในบทเรียน

             3.  ใช้สื่อสารในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับบทเรียน เช่น นัดหมายเวลา แนะนำการดำเนินชีวิตบางอย่าง

             4. ใช้ในการอธิบายศัพท์ยาวๆ หรือเป็นนามธรรมที่ยากจะอธิบายเป็นภาษาไทยยาวๆ ได้

             5. ใช้เป็นสัทอักษร (สัญลักษณ์แทนเสียงในภาษาไทย)

              การใช้ภาษาอังกฤษในการสอนภาษาไทยแก่คนต่างชาตินั้นใช้เท่าที่จำเป็น อย่าใช้เป็นหลักในการอธิบายเนื้อหาบทเรียน เพราะผู้เรียนจะเคยชินจนไม่ได้พูด คิด ภาษาไทย

              การใช้ภาษาอังกฤษ จะใช้ได้ต่อเมื่อผู้เรียนทั้งหมดรู้ภาษาอังกฤษด้วย ถ้าผู้เรียนบางคนหรือหลายคนไม่รู้ ครูไม่ควรใช้ครับเพราะจะมีบางส่วนเข้าใจ บางส่วนกลับไม่เข้าใจ ทำให้ผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเกิดความไม่อยากเรียน

 การสอนวรรณคดี วรรณกรรมไทยแก่คนต่างชาติ

       การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยแก่คนต่างชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลักสูตรกำหนด โดยเฉพาะในระดับสูงเช่นหลักสูตรระดับปริญญาตรีเอกภาษาไทย ซึ่งในหลายประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง  ครูที่ไปสอนก็ต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องวรรณคดี วรรณกรรมอย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถย่อยให้เหมาะสมกับคนต่างชาติได้เรียนรู้  เรื่องที่ครูต้องคำนึงมากๆ ในการสอนมีดังนี้

           1. การคัดเลือกวรรณคดี วรรณกรรมเรื่องใดให้คนต่างชาติเรียนขึ้นอยู่กับหลักสูตรกำหนด และความต้องการของผู้เรียน

           2. การจะสอนเรื่องใดและอย่างไร ต้องคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมของชนชาติ และพื้นฐานทางภาษาของผู้เรียนด้วย โดยมากแล้วผู้เรียนต้องการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมไทยก็เพื่อต้องการรู้ "วิธีการคิด และลักษณะเฉพาะของคนไทย" มากกว่าต้องการซาบซึ้งในอรรถรส ดังนั้นการสอนจึงต้องย่อยเนื้อหามุ่งเอาความ   พยายามละเว้นการแสดงวิธีอ่านทำนองเสนาะ  การเรียนรู้ฉันทลักษณ์และคำศัพท์เพราะเขาไม่ค่อยซาบซึ้งไปกับอรรถรสทางภาษามากนักเนื่องจากคนละวัฒนธรรม เช่นเขาเล่นร้องงิ้วเขาก็ว่าของเขาไพเราะแต่เรากลับไม่ซาบซึ้งไปกับเขาด้วย เพราะไม่รู้เรื่อง เช่นเดียวกับการอ่านฉันท์เป็นทำนองเสนาะเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเช่นกัน

           3. จงหลีกเลี่ยงสอนวรรณคดี วรรณกรรมที่อาจก่อความขัดแย้งทางลัทธิการปกครอง ศาสนา ประวัติศาสตร์ เช่น สอนลิลิตตะเลงพ่ายแก่นักศึกษาพม่า รับรองว่าเพียงแค่อธิบายชื่อเรื่องว่า มอญพม่าแพ้ นักศึกษาก็คงคิดแย้งและอาจไม่พึงพอใจง่ายๆ

          4. วิธีสอนวรรณคดี วรรณกรรม ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญเฉพาะของผู้สอนเองที่จะหาวิธีการให้ผู้เรียนเข้าถึงได้มากที่สุดตามหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

          บทสรุปแห่งการสัมมนา

               ในที่สุดแห่งการสัมมนาครั้งนี้ก็คงจะได้แนวคิดแนวทางการสอนภาษาไทยแก่คนต่างชาติในลักษณะมืออาชีพ คือต้องมีแนวทางที่ชัดเจนไม่ใช่นึกจะสอนอะไร อย่างไร ก็สอนไป เราต้องสร้างมาตรฐานร่วมกันเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้มีความเป็นศาสตร์มากขึ้น ท่ามกลางความสนใจใคร่เรียนของชาวต่างชาติที่นับวันจะขยายออกไปมาก ผมอยากให้ผู้สอนทั้งหลายที่กำลังสอนอยู่ในขณะนี้ได้พัฒนาการสอนภาษาไทยให้มีมาตรฐาน 

              ดังนั้น ท่านใดที่มีเคล็ดลับ เทคนิคดีๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอได้โปรดแนะนำ หรือจะแสดงความเห็นมาก็จะขอบคุณยิ่งครับ เพื่อวงการการสอนภาษาไทยแก่คนต่างชาติ   ในโอกาสต่อไปหลังจากผมกลับจากการไปพัฒนาหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยหงเหอ ประเทศจีน ราวเดือนกันยายน นี้แล้ว ผมคงจะได้นำเอาสาระเรื่องการสอนภาษาไทยแก่คนต่างชาติมาเล่าให้ฟังอีกครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายธารวรรณศิลป์

คำสำคัญ (Tags)#บูรณาการ#การสอน#มาตรฐาน#ภาษาไทย#วรรณกรรม#วรรณคดี#ต่างชาติ#การใช้ภาษา#หลักภาษา#km เชียงใหม่

หมายเลขบันทึก: 121612, เขียน: 23 Aug 2007 @ 22:35, แก้ไข, 24 Jun 2012 @ 01:56, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 27, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (27)

ศักราช
เขียนเมื่อ 23 Aug 2007 @ 22:46

เรื่องนี้ลุงปั๋นจนด้วยเกล้าครับ...แต่ถ้าจะสอนให้คนต่างชาติเขียนลายไทย ลายกระหนกพอจะไปได้ครับอาจารย์

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ 23 Aug 2007 @ 23:11

อาจารย์ศักราชครับ

          เรื่องที่ผมจนด้วยเกล้าคือการพัฒนาบล็อก ผมอยากเรียนปรึกษายามว่างหน่อยครับ ผมจะนัดหมายขอความรู้เชิงปฏิบัติกับอาจารย์ที่สาขาวิชาในวันสองวันนี้ครับ

Little Jazz
เขียนเมื่อ 23 Aug 2007 @ 23:54
หนูเคยสอนเพื่อนคนไทยที่ไปโตเมืองนอกมา พูดไทยได้แต่อ่านหนังสือไม่ออก ยากมากเลยค่ะ เช่น คำศัพท์ที่ต้องมีการันต์ เขาถามว่าถ้าไม่ออกเสียงก็ใส่พยัญชนะตัวไหนก็ได้สิ ไม่เห็นจะต่างกันเลยจะได้ไม่ต้องจำ หนูก็ตอบไม่ถูกรู้แต่ว่ามันต้องใส่ให้ถูกตัว ไม่งั้นก็ผิดค่ะ จะอธิบายยังไงดี ก็เลยบอกไปว่าใส่ๆ ให้ถูกไปเหอะ จะเรียนไหม?
ปอเป้
เขียนเมื่อ 23 Aug 2007 @ 23:56

อาจารย์กรเพชรค่ะ

       

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ 24 Aug 2007 @ 00:15

คุณ Little Jazz ครับ

       ถ้าผมเป็นเพื่อนคนนั้น เห็นทีจะค้อนคุณไปหลายควับแล้วครับ  ถ้าเราจะอธิบายตัวการันต์ ก็ต้องอธิบายว่า

     ตัวการันต์มีไว้เพื่อรักษารากศัพท์เดิม และใช้วางบนตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียง (ฆ่าเสียง)  ดังนั้นจึงวางสะเปะสะปะไม่ได้ ต้องวางให้ถูกตำแหน่งของตัวอักษร  เช่น

     สัปดาห์   อ่านว่า  สับ-ดา  (sab - da:)  ห์  ไม่ออกเสียง ถ้าวางไว้อักษรตัวอื่นจะออกเสียงคำไม่ได้

    เพื่อนของคุณน่าจะเข้าใจนะครับ ถ้าไม่เข้าใจส่งมาให้ผมสอนได้เลยครับ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ 24 Aug 2007 @ 00:16

น้องปอเป้

       เข้ามาทักทายแล้วทำไมไม่พูดอะไรเลยหรือครับ

       ไม่เป็นไรผมจะเข้าไปเยี่ยมในบันทึกนะครับ

Little Jazz
เขียนเมื่อ 24 Aug 2007 @ 01:28
คนสอนสอนเก่งค่ะ ถึงจะเผด็จการไปหน่อย ตอนนี้เขาก็อ่านหนังสือพิมพ์ได้แล้ว แรกๆ ให้หัดอ่านการ์ตูนที่มีตัวหนังสือประกอบ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ ช่วงก่อนที่จะอ่านหนังสือได้ ไม่กล้าให้ขับรถไปไหนเพราะไม่รู้จักทาง แถมอ่านหนังสือได้แย่กว่าเด็กป.1 ถ้าจะอ่านป้ายให้รู้เรื่องต้องจอดรถสักสองสามนาทีเพื่อสะกด ^ ^ น่าให้ไปเกิดยุคจอมพลป. จะได้เรียนง่ายขึ้นหน่อย ยุคนั้นตัดคำซะเรียบวุธ

ภาษาไทยนี่ยากมากนะคะในสายตาคนต่างชาติหรือคนไทยที่โตเมืองนอกอย่างเพื่อนหนู เขาบอกว่าเขียนอ่านอย่างหนึ่ง เวลาพูดกลับเป็นอีกอย่าง

รูปประโยคบางอย่างที่อยู่ในหนังสือสอนภาษาอ่านแล้วตลกแทบแย่ ใครพูดตามหนังสือสงสัยจะคุยกันไม่รู้เรื่อง ข้อยกเว้นก็เยอะด้วย ตอนที่หนูเรียนภาษาฝรั่งเศสใหม่ๆ ก็ได้เข้าใจถึงหัวอกเพื่อนว่า อ้อ ที่ปวดหัวมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
paew
เขียนเมื่อ 24 Aug 2007 @ 01:50

สวัสดีค่ะอาจารย์

เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย แต่เขาก็ค่อยอธิบาย ยกตัวอย่างง่ายๆประกอบการสอน บางครั้งก็มีภาพให้ดูค่ะ บางทีครูก็ทำท่าให้ดู เรียนๆไปยังไงก็ไม่ทราบค่ะ แต่เข้าใจ และเข้าใจจริงๆว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรโดยไม่ต้องแปลเป็นไทยค่ะ

แอมแปร์
เขียนเมื่อ 25 Aug 2007 @ 01:06

สวัสดีค่ะพี่กรเพชร

ตามมาบันทึกนี้แล้วเดี๋ยวจะตามไปบันทึกโน้นอีกค่ะ  พี่เขียนสนุกน่าตอบไปทุกบันทึกเลย  เรื่องที่พี่เขียนก็ยังไม่มีท่านใดเขียนออกมาชัดๆอย่างนี้นะคะ 

การสอนภาษาไทยให้เพื่อนต่างชาตินี้  เป็นความสนุกสนานบนความระทมของเพื่อนอยู่หลายหน  คือเราคิดว่าเขาเข้าใจ  แต่เขากลับไม่เข้าใจ

สอนคนที่พูดฝรั่ง ให้พูดไทยได้นี้ หากเราพูดฝรั่งได้ก็น่าจะดีนะคะ  จะได้อธิบายตั้งแต่พื้นฐานได้  ติดขัดอะไรก็ถามกันได้    ของแอมแปร์ยกหนังสือจำพวก "เรียนภาษาไทย"  ให้ไปตั้งนึงเลย เพราะพูดฝรั่งไม่เก่ง  ใช้จิ้มๆในหนังสือให้เขาอ่านเอง 

ฝรั่งจะมีปัญหากับเสียงวรรณยุกต์มากทีเดียว  เขาจะรู้สึกว่า"ฟังไม่รู้เรื่อง จับเสียงไม่ได้ เลยไม่เข้าใจความหมาย"  บอกได้แต่ปัญหานะคะ  แต่บอกวิธีแก้ไม่ถูกค่ะ เลยให้เขาไปฟังเพลงเอาเอง

ปรากฏว่าเขาฟังออกมากขึ้นตั้งหลายคำ  แถมพูดตามได้ด้วย    เก่งชะมัด  คนสอนยังงงๆอยู่เลยอะค่ะ....

อ.ดุษฎี กองสมบัติ
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 25 Aug 2007 @ 22:45

เรียน อาจารย์กรเพชรที่เคารพ

ดิฉันชื่อ ดุษฎี กองสมบัติ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2550 ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการดังกล่าวที่ มศว.ประสานมิตร ด้วยค่ะ และรู้สึกประทับใจในการขึ้นบรรยายของอาจารย์ (เกี่ยวกับเรื่องวิธีการสอนหลักภาษาไทยแบบบูรณาการ) มากเลยค่ะ อาจารย์พูดได้น่าฟังมาก ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าได้รับความรู้มากขึ้นด้วยค่ะ

หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นลง ดิฉันจึงได้พยายามหาข่าวหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับการอบรมดังกล่าว จนได้มาพบ blog ของอาจารย์ พอคลิกเข้ามาแล้ว ดิฉันเห็นว่า นอกจากเรื่องการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแล้ว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยอีกหลายๆ เรื่องที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ดิฉันจึงคิดว่า ต่อไปนี้ ดิฉันจะติดตามอ่านบล็อคของอาจารย์ตลอดไปค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับสาระความรู้ดี ๆ ที่ท่านนำเสนอสู่สาธารณะ

ด้วยความเคารพ...

อ.ดุษฎี กองสมบัติ

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ 26 Aug 2007 @ 12:57

ท่านอาจารย์ดุษฎีครับ

ดีใจมากและขอบคุณมากครับที่อาจารย์กรุณาแวะเข้ามาทักทายและชื่นชมผม  ที่ดีใจเพราะอาจารย์ได้เข้าสัมมนาพร้อมกับผมและเข้ามาในบล็อกของผม ทำให้การเขียนเรื่องนี้เป็นประโยชน์กว้างขวางขึ้น

ผมจะพยายามถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้ต่อไปอีกและคิดว่าจะจัดสัมมนาเรืองนี้ที่เชียงใหม่ รับรองว่าจะไม่ผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับ สถานที่สัมมนา เนื้อหาสาระที่เข้มข้นและถูกต้อง วิทยากรที่มีประสบการณ์เหมือนท่านอาจารย์โกชัยครับ ตลอดจนกิจกรรมประกอบการสัมมนาที่น่าสนใจ เอกสารที่มีคุณค่า เอาไว้ได้รายละเอียดเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปเรียนให้อาจารย์ทราบในบล็อกของอาจารย์เลยครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับ

อ.ดุษฎี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 28 Aug 2007 @ 16:10

เรียน อ.กรเพชรที่เคารพ

ขอบพระคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ สำหรับข้อมูลในการสัมมนาครั้งต่อ ๆ  ไปที่อาจารย์จะส่งมาให้ดิฉันทราบ หากมีการจัดสัมมนาขึ้นจริง ๆ ดิฉันจะไปเข้าร่วมด้วยอย่างแน่นอนค่ะ

 

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ 04 Sep 2007 @ 23:15

อาจารย์ดุษฎีครับ

            กำหนดการคร่าวๆ คือ คาดว่าจะจัดในช่วงวันที่ 28-30 พ.ย. นี้ครับที่ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และในงานสัมมนาครั้งนี้จะมีการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างประเทศด้วยครับ  นักศึกษาต่างประเทศนั้นจะต้องเรียนในระดับอุดมศึกษา(ในมหาวิทยาลัยไทย ) ปีการศึกษา 2550 อาจเป็นหลักสูตร 1 เทอมหรือ 1 ปี วิชาเอกอะไรก็ได้ รับสมัครทั่วประเทศครับ สถาบันละ 2 คน  ถ้าอาจารย์มีลูกศิษย์ก็เรียนเชิญเตรียมตัวสม้ครได้เลยครับ

Little Jazz
เขียนเมื่อ 04 Sep 2007 @ 23:16
หนูฝากคำถามไว้ในส่วนสอบถามนะคะ อย่าลืมไปดู : )
อ.ดุษฎี กองสมบัติ
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 08 Sep 2007 @ 01:49

เรียน อ.กรเพชร ที่เคารพ

ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลเรื่องการจัดสัมมนา ดิฉันว่าการประกวดพูดสุนทรพจน์ของนิสิตชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยนี่คงสนุกน่าดูเลยค่ะ และคงจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตอีกด้วย ดิฉันจะเตรียมนิสิตไว้ประกวดตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ ....ตื่นเต้นค่ะ.. :)

 

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ 09 Sep 2007 @ 09:26

อาจารย์ดุษฎีครับ

            ดีครับ อาจารย์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารเรื่องนี้ด้วย ผมกำลังวางแผนดำเนินงานอยู่ครับ

ดุษฎี
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 10 Sep 2007 @ 20:56

เรียน อ.กรเพชร ที่เคารพ

พอทราบข่าวจากอาจารย์ ดิฉันก็ปรึกษากับอาจารย์อีกท่านทันทีเลยล่ะค่ะ แล้วก็เตรียมนิสิตไว้แล้ว 2-3 คน ที่มีแววว่าพูดได้ค่อนข้างดี จากนั้นจะได้ฝึกการพูดสุนทรพจน์ให้กับพวกเขา ดิฉันจะประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ให้เพื่อน ๆ ของดิฉันที่สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ สำหรับโครงการดีๆ แบบนี้

นายกรเพชร
เขียนเมื่อ 11 Sep 2007 @ 23:35

อาจารย์ดุษฎี ครับ

        ขณะนี้เรากำลังเตรียมงาน จะส่งข่าวทันที่ที่มีความชัดเจนทั้งหมดครับ เรียนเชิญนะครับ ผมคิดว่าคงสนุกแน่ๆ ครับ

ฌิชา
IP: xxx.25.168.9
เขียนเมื่อ 21 Jul 2009 @ 13:11

สวัสดีค่ะ อาจารย์กรเพชร

อ่านบทความของอาจารย์แล้วได้ความรู้ดีมากค่ะ ขณะนีัดิฉันศึกษาอยู่รามคำแหง วิทยบริการต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย ตอนนี้ต้องทำรายงาน การจัดทำสื่อเกี่ยวกับการสอนวรรณคดีไทย ดิฉันนำเรื่อง พระอภัยมณี มาเป็นเรื่องที่จะใช้สอนเด็กประถมญี่ปุ่นค่ะ อาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะ ว่าควรสร้างสื่อแบบไหนดีคะ สำหรับนักเรียนญี่ปุ่น รบกวนถามอาจารย์ค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ

ฌิชา ดันโจ

พิมพิไล
IP: xxx.164.34.224
เขียนเมื่อ 23 Sep 2009 @ 21:29

ขอบคุณ อ.กรเพชร

ครั้งแรกค่ะ ที่เข้ามาดู

พอดี ดิฉันก็ทุกข์ใจ มาก ดิฉัน กำลังสอน ภาษาไทยให้กับชาวเกาหลีคนหนึ่ง

ดูเหมือน โลกใบนี้ หนูแบกอยู่คนเดียว

อาจารย์มีวิธีสอนแบบง่ายๆบ้างไหมคะ สำหรับชาวเกาหลีโดยตรงค่ะ

ขอแนะนำดิฉันหน่อยค่ะ

ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

นุวดี หลักแหลม
IP: xxx.128.209.3
เขียนเมื่อ 12 Feb 2010 @ 21:57

สวัสดีค่ะอ.กรเพชร

ตอนนี้ดิฉันต้องสอนภาษาไทยให้กับอาสาสมัครที่ทำงาน สัปดาห์ละสองวันละสองชั่วโมง ดิฉันได้สอนไปช่วงหนึ่งแล้วแต่รู้สึกว่าดิฉันยังขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการและทักษะในการสอนต่างชาติให้เข้าใจภาษาไทย จึงอยากได้คำแนะนำรวมถึงหนังสือหรือคู่มือต่าง ๆ เพื่อนำมาศึกษาและปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นค่ะ ขอบพระคุณในความกรุณาค่ะ

กานต์
IP: xxx.157.178.87
เขียนเมื่อ 17 Jul 2010 @ 09:27

อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมล์มานะครับ ผมมีประสบการณ์ด้านสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติพอสมควร อยากแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนกัน

ตอนนี้กำลังเขียนหนังสือ สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ แต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนต้องทำอย่างไรบ้างเลยอยากให้เพื่อนๆ ในบอร์ดแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน

ขอรับคำชี้แนะครับ

[email protected]

น.ส รพีพรรณ ต๊ะหนั่นต่า
IP: xxx.127.99.97
เขียนเมื่อ 02 Dec 2010 @ 14:43

สวัดดีค่ะ อาจารย์กรเพรช หนูพึ่งเข้ามาอ่านบทความของอาจารย์เป็นครั้งเเรกค่ะ

ตอนนี้หนูกำลังหางานพิเศษสอนภาษาไทยในญี่ปุ่นอยู่ ถ้ายังไงขอคำเเนะนำจากอาจารย์ดว้ยนะคะ

เเล้วจะเข้ามาอ่านบทความของอาจารย์บ่อยๆค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ

พัสตา
IP: xxx.8.131.6
เขียนเมื่อ 12 Jan 2011 @ 12:14

สวัสดีค่ะ อาจารย์ อยากทราบว่าจะหาอ่านตอนที่ 1 ได้ที่ไหนคะ แล้วมีตอนที่ 3 รึยังคะ แล้วอาจารย์ยังเข้ามาตอบในนี้อยู่รึป่าวคะ

สนใจงานด้านนี้มากเลยค่ะ แต่ไม่มีประสบการณ์ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ภัทรภร
IP: xxx.24.108.152
เขียนเมื่อ 05 Feb 2012 @ 01:25

สวัสดีค่ะ

กำลังจะเริ่มสอนค่ะ. แต่ไม่ทราบว่าต้องสอนอย่างไร มีที่ไหนเปิดสอนเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติรึเปล่าคะ

หรือมีอาจารย์ท่านใดสอนมานานแล้ว. สนใจเปิดสอนให้ตัวต่อตัวก็ได้นะคะ. คิดราคาชั่วโมงเท่าไหร่ก็ลองว่ามาเลยค่ะ

หรือส่งเมลล์แจ้งราคามาได้นะคะที่ [email protected]

[email protected]อนค่ะ ไม่เคยสอนต่างชาติค่ะ. อยากเผยแพร่วัฒนธรรมอันสวยงามของไทยด้วยค่ะ

ปล.บทความตอนที่๑ดูได้จากไหนคะ

ขอบพระคุณค่ะ

ภัทรภร

tonlogic
IP: xxx.107.217.33
เขียนเมื่อ 18 May 2012 @ 13:19

ผมตั้งใจจะสอนเพื่อนชาวจีน ควรเริ่มจากตรงไหนดีครับ

thiti rakchat
IP: xxx.24.135.37
เขียนเมื่อ 22 Feb 2013 @ 18:12

อาจารย์กรเพชร 

      เรากำลังทำวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติอยู่ เห็นข้อมูลบางส่วนของอาจารย์น่าสนใจโดยเฉพราะข้อมูลการสัมมนา อาจารย์มีเอกสารหรืองานวิจัยใหม่ๆบ้างไหมแนะนำด้วย

                                                                                                 ธิติ  รักชาติ