ครูศศิกานต์  สิรินพมณี  ขอขอบคุณผ่าน blog ที่มีผู้สนใจเปิดดูงาน  คณิตศิลป์ที่ผ่านมาแล้ว  ทั้ง  2 งาน  มาครั้งนี้เลยเสนองานการพับกระดาษชิ้นใหม่  เป็นคณิตศิลป์เหมือนเดิม เป็นการพับกระดาษรูป  สิบสองดาว เชิญผู้สนใจเปิดblog ดูสิค่ะ
วัสดุอุปกรณ์

1 กระดาษสีประเภทหนังช้าง
2 กาวUHU

ขั้นตอนการพับกระดาษ

 

 1) ตัดกระดาษสีรูปดาว  5 แฉก   
จำนวน  12  ชิ้น
 
2) ตัดกระดาษสีตามแบบที่  2 
                                                      

 

 

 3) พับตามรอยกระดาษสีรูป          ดาว  5 แฉกตามแบบที่กำหนด

4) กระดาษสีแบบที่  2  พับตามแบบแล้วทากาว UHU รอให้แห้ง

 

5) ทากาวตามรอยที่พับของกระดาษสีรูปดาว  5 แฉก

 

6) นำกระดาษสีตามแบบที่  2 มาติดจนครบ  5 แฉก  รอจนกาวแห้ง

7) ต่อรูปดาว  5 แฉก  กับกระดาษสีตามแบบที่  2  ไปเรื่อยๆ จะได้รูปทรงกลมสิบสองดาว