เริ่มต้นปีพุทธศักราช  2549  กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร กันด้วยเรื่องของบุคคลสำคัญที่ชาวชุมพรและคนทั่วประเทศไทยให้ความเคารพนับถือ  เพื่อนๆ พอจะนึกออกไหมค่ะว่าบุคคลสำคัญที่เรากำลังพูดถึงนี้คือใคร บุคคลท่านนี้เป็นเชื้อพระวงศ์ค่ะ  ทรงมีพระคุณูปการต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก  โดยทรงปรับปรุงกิจการทหารเรือให้เข้าขั้นมาตราฐานสากล  และทรงวางหลักสูตรรวมทั้งก่อตั้งโรงเรียนนายเรือ  นอกจากนั้นยังทรงพระปรีชาสามารถในด้านการแพทย์แผนไทย ศิลปะ  ดนตรี  และพระพุทธศาสนาและไสยศาสตร์อีกด้วยค่ะ  เกรินนำมาถึงตอนนี้เพื่อนๆ คงทราบแล้วใช่ไหมค่ะว่าบุคคลท่านนี้คือใคร
เฉลย
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ค่ะ


พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

พระประวัติ

     พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  (ต้นสกุลอาภากร)  เป็นพระเจ้าลูกยาเธอลำดับที่  28  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  พระนามเดิมว่า  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  ประสูติในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2423  ตรงกับวันอาทิตย์  แรม  3  ค่ำ  เดือนอ้าย  ปีมะโรง  จุลศักราช  1242  เวลา  15.57 น.  และเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์แรกในเจ้าจอมมารดาโหมด  ธิดาพระสุรวงศ์ไวยวัฒน์  (วร บุนนาค)  มีพระกนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดา  2  พระองค์  คือ  พระองค์เจ้าหญิงอรองค์อรรคยุพา (สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์)  และพระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์ 

    เมื่อยังทรงพระเยาว์ทรงได้รับการศึกษาขั้นแรกที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง  ต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ  และถือได้ว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  เป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์แรก  ที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาเกี่ยวกับวิชาการทหารเรือยังต่างประเทศ 

 ตำแหน่งหน้าที่ราชการ
แฟลคเลฟเตอร์แนล (นายธง)                                                               2443
รองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ                                         16   กันยายน  2444
ทำการในตำแหน่งผู้บัญชาการกรมเรือกลและป้อม               2   มีนาคม   2446
รองผู้บัญชาการกองรองผู้บัญชาการทหารเรือ                   25   ตุลาคม   2448
ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ                                     23   ธันวาคม  2453
เสด็จออกประจำการชั่วระยะหนึ่ง                                     14   เมษายน  2454
จเรทหารเรือ                                                                   1   สิงหาคม  2460
เสนาธิการทหารเรือ                                                       15   มกราคม  2460
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ                                            27   กันยายน  2461
รักษาการตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ                    13   ตุลาคม    2465
ทำการแทนเจ้ากรมยุทธโยธา                                         13   ธันวาคม  2465
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ                                               1   เมษายน   2465

     พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ทรงกราบบังคมลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 17เมษายน พ.ศ.2466 เพื่อรักษาพระองค์เนื่องจากพระองค์มีสุขภาพไม่สมบูรณ์  และประชวรพระโรคภายใน โดยเสด็จออกจากกรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  21  เมษายน พ.ศ.2466 และมาประทับอยู่ที่ด้านใต้ปากน้ำเมืองชุมพร (บริเวณที่พระองค์ตั้งพระทัยว่าจะทำสวน)  ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่จังหวัดชุมพรเกิดพระโรคไข้หวัดใหญ่เนื่องจากถูกฝน  ทรงประชวรอยู่  3  วัน  และสิ้นพระชนม์  ที่ตำบลหาดทรายรี  ในวันที่  19  พฤษภาคม  2466  สิริพระชนมายุได้  44  พรรษา
        วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.2466  เรือหลวงเจนทะเล  ได้อัญเชิญพระศพจากจังหวัดชุมพรมายังกรุงเทพฯ  และมาพักถ่ายพระศพลงสู่เรือหลวงพระร่วงที่บางนา  จากนั้นเรือหลวงพระร่วงได้นำพระศพเข้ามายังกรุงเทพฯ และมาประดิษฐานไว้ที่วังของพระองค์  (วังกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  หรือวังนางเลิ้ง) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานถึงวันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ.2466  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้อัญเชิญพระศพไปพระราชทานเพลิง  ณ  พระเมรุท้องสนามหลวง

   ชาวจังหวัดชุมพรมีความเคารพและศรัทธาในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เป็นอย่างมาก  รวมทั้งเชื่อว่า  พระวิญญาณของพระองค์ทรงสถิตอยู่  ณ  ตำหนักที่หาดทรายรี  ยามใดที่จังหวัดชุมพรประสบภัยพิบัติ  พระวิญญาณของพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครอง  และขจัดปัดเป่าให้ผ่านพ้นไป

คราวหน้าเรามาติดตามเรื่องพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในด้านต่างๆ กันต่อนะคะ

เอกสารอ้างอิง

- คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติฯ. เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์. ม.ป.ป.,ม.ป.ป.