ครอบครัวและเด็ก

เมื่อผ่านด่านแรกของการให้กำเนิดชีวิตมาได้ พ่อแม่บางคนอาจไม่เข้าใจว่า ของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติชิ้นนี้จะเติบโต และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่อันละเอียดอ่อน ยิ่งกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก

การเลี้ยงลูกให้เติบโตแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นทั้งคนดีและคนเก่งนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องโภชนาการ การให้การศึกษา จุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งก็คือ การพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ อุปนิสัยของลูก ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของพ่อ แม่นั่นเอง