KKU_INNOVATION(7)

 ผศ.ดร.กันยารัตน์ โลหะสุต ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้ "Link ความก้าวหน้า" ของผลงานที่จะมาแสดงในงานดังกล่าว "เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย" ปัจจุบันมีประมาณ ๒๐ กว่าผลงาน มากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีประมาณ ๑๐ ชิ้น ในการ "รวบรวบแสดงผลงานประจำปี ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ถึง ๒๗มกราคม ๒๕๔๙ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 

JJ