เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ (การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน) (6)

ถอดความรู้ 6 เดือน

เริ่มกิจกรรมของช่วงบ่าย เข้าสู่บรรยากาศของการถอดขุมความรู้ ว่าที่เราทำงานที่ผ่านมาทั้ง 6 เดือน ตอนนี้เราเดินมาถึงจุดไหนแล้ว เราเรียนรู้อะไรมาบ้างระหว่างเดินทาง และต่อไปข้างหน้าเราจะเดินไปในทิศทางใด

ซึ่งเราอาจจะแบ่งช่วงระยะเวลาของโครงการออกเป็น 3 ช่วงด้วยกันคือ

ช่วงที่ 1 ทุนเดิมที่แต่ละโครงการมีอยู่ หมายถึง ก่อนที่เราจะเริ่มทำโครงการนี้ เรามีอะไรอยู่บ้าง

ที่แต่ละโครงการมีอยู่ หมายถึง ก่อนที่เราจะเริ่มทำโครงการนี้ เรามีอะไรอยู่บ้าง

ช่วงที่ 2 ธง 6 เดือน เมื่อเราเดินถึงจุดนี้เราได้ “บทเรียน ความรู้” อะไรบ้าง ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างการเดินทางเราได้เก็บเกี่ยวอะไรไว้บ้าง ได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน

เมื่อเราเดินถึงจุดนี้เราได้ “บทเรียน ความรู้” อะไรบ้าง ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างการเดินทางเราได้เก็บเกี่ยวอะไรไว้บ้าง ได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน

ช่วงที่ 3 ธงระยะยาว (1 ปี) อีก 6 เดือนที่เหลือเราจะทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่วางเอาไว้

(1 ปี) อีก 6 เดือนที่เหลือเราจะทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่วางเอาไว้

แล้วเราก็ได้แบ่งกลุ่มย่อย ซึ่งได้กำหนดหัวข้อไว้ดังนี้

 • ทบทวน “ธง 6 เดือน” ของกลุ่ม
 • กระบวนการสร้างความชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมาย “ผลงาน”
 • แต่ละธง จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างไร
 • ธงแต่ละธง (กิจกรรมแต่ละกิจกรราม) เดินไปได้กี่เปอร์เซ็น
 • ธงที่ 1 ทำแล้ว……% ได้ผล……% เพราะ…………………..
 • ธงที่ 2 ทำแล้ว……% ได้ผล……% เพราะ…………………..
 • ธงที่ 3 ทำแล้ว……% ได้ผล……% เพราะ…………………..
 • มีอะไรที่เราจะต้องเร่าทำในช่วงเดือนที่เหลือ
 • เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเก็บข้อมูลที่ผ่านมา
 • เก็บข้อมูลเรื่องอะไร เก็บแค่ไหน เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์อะไร
 • เก็บกับใคร (กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย จำนวนตัวอย่าง)
 • เก็บอย่างไร

หลังจากนั้นก็ได้แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)