แกนหลักสำคัญของธรรมรัฐ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการเสริมสมรรถนะขององค์กร เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

     พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดแนวทางการบริหารราชการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการเสริมสมรรถนะขององค์กร เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีหลักสำคัญ 7 ประการ อาจจะถือได้ว่าเป็นหัวใจของการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล คือ

          1. ต้องปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

          2. ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และต้องบริหารแบบบูรณาการ

          3. ต้องมีประสิทธิภาพ และต้องบริหารให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใสตรวจสอบได้

          4. ต้องลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          5. ต้องมีการปรับปรุงภารกิจของราชการอยู่เสมอ

          6. ต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

          7. ต้องมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

     ลองมาดูมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ขององค์การตรง ๆ คือ

     มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

     อันนี้เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาในระยะแผนฯ 10 ที่ได้จากการสัมมนาของหน่วยงานวางแผนภาครัฐ 20 หน่วยงาน ประเด็นที่ 1 คือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้: พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของคนไทย เสริมสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาแก่คนไทย รวมทั้งการปฏิรูประบบการเรียนการสอน (บันทึกไว้แล้วที่ ทิศทางการพัฒนาในระยะแผนฯ 10) และผมขอต่อเองเพิ่มเข้าไปอีกว่า “โดยเน้นที่การมุ่งยกระดับศักดิ์ศรีของคน ของชาวบ้าน เคารพความรู้ในตัวคน และนำไปสู่การปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข” แบบสำเนามาจากที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวไว้ตอนงาน KM Forum II ครับ สำหรับรายละเอียดประเด็นนี้หาอ่านได้จากหนังสือที่ Link ... นี้เลยครับ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นำเสนอไว้แล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)