แผนการจัดการความรู้ กองโภชนาการ ปี2549

แผนการจัดการความรู้

โครงการ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ กองโภชนาการ

ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2549
******************

1. หลักการและเหตุผล

            สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ข้อ 7.1.3 ว่าให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กำหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน”
กองโภชนาการในฐานะส่วนราชการหนึ่งของกรมอนามัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า กองโภชนาการ
จะเป็นแกนนำ ในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน  โดยมีพันธกิจ คือ เป็นหน่วยงานหลัก (1) พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโภชนาการ (2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านโภชนาการ และ (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านโภชนาการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำโครงการการพัฒนาระบบบริหารความรู้ของกองโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้คนในองค์กรมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศในด้านโภชนาการ และคนในองค์กรสามารถเพิ่มพูนประสิทธิผลแห่งภารกิจของกองโภชนาการ บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กองโภชนาการ และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัยที่ได้กำหนดไว้ว่า  “กรมอนามัยจะเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ” ตลอดจนผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ 7.1.3 ของข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ
2.  เป้าประสงค์ (Goal)
            เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กองโภชนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning Organization)
3.      วัตถุประสงค์
3.1  จัดให้มีระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนางานตามภารกิจหน้าที่
และการพัฒนาระบบราชการ
            3.2  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวิชาการและฝ่ายบริหารธุรการของกองโภชนาการสามารถนำเอากระบวนการจัดการความรู้ไปสนับสนุนและประยุกต์ใช้ ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายภารกิจของกองโภชนาการ
3.2  เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ  ทั้ง
ภายในกองโภชนาการ หน่วยงานอื่น ๆ ภายในกรมอนามัย และภายนอกกรมอนามัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM1 nutritionความเห็น (3)

นนทลี
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
คุณสิงห์คะ ลานแลกปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมชุมชน ช่วยเข้าระบบไปอนุมัติให้ด้วยนะคะ
นนทลี
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 

ดีใจจัง ได้เจอกันที่ ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย แล้ว share ความรู้มาอีกเยอะๆ นะคะ

ปี2550 มีอะไรดีๆเล่าให้ฟ้งบ้างนะค่ะ