ทอฟฟี่ถั่ว

เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สวัสดีครับ 
           หลังจากที่เพื่อนๆได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 เพื่อนๆจะต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่นักเรียนสร้างให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกของทอฟฟี่ถั่ว ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท่านได้รับ    

2. ท่านควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร   

3. ท่านได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใช้ในการสร้างงาน  อะไรบ้าง  
          

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา  ตามความคิดจินตนาการของท่านคือ   

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  นักเรียนจะพฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทอฟฟี่ถั่วความเห็น (8)

กัญญาวีร์ เกิดศรี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

จากที่พวกเราไปศึกษากันมานะ  เค้าว่างานกลุ่มเราหรูสุดแล้ว  ตอบข้อคิดเลยละกัน

1. ข้อคิดคือ มีความอดทนในการทำงาน  ต้องรู้จักพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีความสามัคคีในการทำงาน

2.  คุณธรรมที่ได้คือความซื่อสัตย์ในการทำงาน และความยุติธรรม  เพราะที่เราไปศึกษากันมาต้องมีการแบ่งเงินที่เป็นผลกำไรด้วย เลยต้องมีความยุติธรรมและซื่อสัตย์

3.  เทคโนโลยีพื้นบ้าน ใช่เอาเทียนหอมมาอบทอฟฟี่ป่ะไม่แน่ใจ

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่น่าจะนำเอาเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตเพื่อคุณภาพกับปริมาณ

5.  เค้าจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น  แล้วเค้าก็จะติดต่อสถานที่ขายให้มากขึ้นด้วย

นายศักดิ์ศิพงษ์ เกษมุติ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

   ข้าพเจ้านายศักดิ์ศิพงษ์ เกษมุติได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่องทอฟฟี่ถั่ว URL คือ www.geocities.com/toffy_9999 โดยได้ลงไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านล่อมฟัก อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

   สิ่งที่ได้จากการทำโครงงานนี้ ข้อคิดในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน อีกทั้งต้องมีความยุติธรรม ในการกระจายรายได้ให้กับสมาชิก

   ข้าพเจ้าคิดว่าคุณธรรมที่ได้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นควรนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับบุคคลอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

   อกจากนั้นบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านในการสร้างงานคือ การอบทอฟฟี่ด้วยเทียนหอมที่ทำมาจากเกสรดอกไม้ ทำให้ทอฟฟี่มีกลิ่นหอมชวนรับประทานและเพิ่มความอร่อยอีกด้วย

   ามความคิดของข้าพเจ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพนี้คือ 1.เครื่องกวนทอฟฟี่อัตโนมัติ (เพื่อความรวดเร็วและประหยัดแรงงาน) 2.เครื่องหยอดลูกอมอัตโนมัติ (เพื่อให้ได้ทอฟฟี่ที่มีขนาดเท่ากันและรูปร่างสวยงาม)

   ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการนี้ ข้าพเจ้าจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยนำเสนอสินค้าสู่สากลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดลูกค้า ขยายตลาดการค้าให้กว้างจนทั่วโลก

นางสาวเสาวลักษณ์ ตงลิ้ม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำเวปไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นwww.geocities.com/toffy_9999ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งยังได้รับประโยชน์มากมาย  อาทิ เช่น  ข้อคิด หรือ คติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. ความพยายามเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ                       2.มีสติ สมาธิ และ ความอดทนในการทำงาน                      3.รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รักในงานที่ทำและสามัคคีกัน เพื่อนๆสามารถนำคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  อย่างเช่น การทำงานและการดำเนินชีวิตเราก็ควรมีสติ  มีสมาธิสามัคคีกัน และ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้อภัยซึ่งกันและกัน   การเรียนเราก็ควรมีความเพียรพยายาม  มีความอดทนเทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน  เช่น การอบทอฟฟี่ด้วยเทียนหอมที่ทำจากเกสรดอกไม้ทำให้ขนมที่ได้นั้นมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักณ์และชวนรับประทาน                                                        ตามความคิดของข้าพเจ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ถั่ว คือ ใช้เครื่องจักรมาช่วยในการผลิตและห่อบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตราฐานเท่ากัน             ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการทอฟฟี่ถั่ว ข้าพเจ้าจะทำแผนการณ์การตลาด โดยการมีการแนะนำสินค้า มีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง  หาได้ง่าย  ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตราฐาน  มีการขยายกลุ่มลูกค้าโดยการโฆษณา และ อาจใช้สื่อทางอิเล็คทอนิคร่วมด้วย  การทำบรรจุภัณฑ์ก็จะทำให้สวยงามสะดุดตาและสะดวกในการรับประทานมากขึ้นและอาจออกแบบรุปทรงของผลิตภัณฑ์ใหม่ จากทอฟฟี่รูปร่างสี่เหลี่ยม อาจทำเป็นรูปดาว รูป หัวใจ หรือรูปอื่นๆ :-)

        

นายศักดิ์ศิพงษ์ เกษมุติ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

   ข้าพเจ้านายศักดิ์ศิพงษ์ เกษมุติได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่องทอฟฟี่ถั่ว URL คือ www.geocities.com/toffy_9999 โดยได้ลงไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านล่อมฟัก อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

   สิ่งที่ได้จากการทำโครงงานนี้ ข้อคิดในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน อีกทั้งต้องมีความยุติธรรม ในการกระจายรายได้ให้กับสมาชิก

   ข้าพเจ้าคิดว่าคุณธรรมที่ได้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นควรนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับบุคคลอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

   อกจากนั้นบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านในการสร้างงานคือ การอบทอฟฟี่ด้วยเทียนหอมที่ทำมาจากเกสรดอกไม้ ทำให้ทอฟฟี่มีกลิ่นหอมชวนรับประทานและเพิ่มความอร่อยอีกด้วย

   ามความคิดของข้าพเจ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพนี้คือ 1.เครื่องกวนทอฟฟี่อัตโนมัติ (เพื่อความรวดเร็วและประหยัดแรงงาน) 2.เครื่องหยอดลูกอมอัตโนมัติ (เพื่อให้ได้ทอฟฟี่ที่มีขนาดเท่ากันและรูปร่างสวยงาม)

   ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการนี้ ข้าพเจ้าจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยนำเสนอสินค้าสู่สากลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดลูกค้า ขยายตลาดการค้าให้กว้างจนทั่วโลก

นางสาวอริสรา มากวงษ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
  หลังจากดิฉันได้ศึกษาข้อมูลจาก เว็บไซต์ เรื่องทอฟฟี่ถั่ว URL คือ www.geocities.com/toffy_9999 ได้ความรู้ดังนี้ข้อคิดในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน อีกทั้งต้องมีความยุติธรรม ในการกระจายรายได้ให้กับสมาชิก สามารถนำคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  อย่างเช่น การทำงานและการดำเนินชีวิตเราก็ควรมีสติ  มีสมาธิสามัคคีกัน และ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้อภัยซึ่งกันและกัน   เทคโนโลยีพื้นบ้าน ใช่เอาเทียนหอมมาอบทอฟฟี่ป่ะไม่แน่ใจ     ตามความคิดของข้าพเจ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ถั่ว คือ ใช้เครื่องจักรมาช่วยในการผลิตและห่อบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตราฐานเท่ากัน             ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการทอฟฟี่ถั่ว ข้าพเจ้าจะทำแผนการณ์การตลาด โดยการมีการแนะนำสินค้า มีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง  หาได้ง่าย  ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตราฐาน  มีการขยายกลุ่มลูกค้าโดยการโฆษณา และ อาจใช้สื่อทางอิเล็คทอนิคร่วมด้วย 
นายชวุฒิ มากมิ่ง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ...

ข้าพเจ้านายชวุฒิ  มากมิ่งได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่องทอฟฟี่ถั่วคือ www.geocities.com/toffy_9999 โดยไปศึกษาสัมภาษณ์ข้อมูลจากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านล่อมฟัก อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

   สิ่งที่ได้จากการทำโครงงานนี้ ข้อคิดในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การประกอบอาชีพอะไรก็ตามเราต้องมีความอดทน  ความขยันหมั่นเพียรต่องานที่ทำจึงจะประสบความสำเร็จ

   ข้าพเจ้าคิดว่าคุณธรรมที่ได้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นควรนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน คือการทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับบุคคลอื่นต้องอาศัยความสามัคคี  ความร่วมมือกันของสมาชิก

   อกจากนั้นบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านในการสร้างงานคือ การอบทอฟฟี่ด้วยเทียนหอมที่ทำมาจากเกสรดอกไม้ ทำให้ทอฟฟี่มีกลิ่นหอมชวนรับประทานและเพิ่มความอร่อยอีกด้วย

   ามความคิดของข้าพเจ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพนี้คือ การนำเครื่องกวนถั่ว  เครื่องบรรจุภัณท์  เพื่อความรวดเร็ว

   ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการนี้ ข้าพเจ้าจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยประชาสัมพันธ์สินค้าผลิดภัณท์ไปยังแหล่งชุมชนเพื่อขยายตลาด

ขอบคุณครับ....

ไม่รู้มีอะไรสำคัญนักหนา.......................
IP: xxx.7.240.22
เขียนเมื่อ 

เบื่อมาหาโครงงานก็ไม่พบที่กูทำ.......................

มีอะไรก็ไม่รู้

้ร่า่
IP: xxx.128.99.239
เขียนเมื่อ 

ทืสาสาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมบ้าบ้าบ้าบ้าบา้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้บาบ้าบ้าบ้าบ้บาบ้าบ้บาบ้าบ้บาบ้บาบ้บา้บาบ้บาบ้บ