มีดช่างทิน

เว็บไซต์ภูมิปัญยาท้องถิ่น

หลังจากที่เพื่อนๆได้จัดทำ โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 เพื่อนๆจะต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่สร้างให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนใน บล็อกของมีดช่างทิน  ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือผู้สนใจทุกท่าน บอกเล่าถึงสิ่งที่ได้รับ จากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
           1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูปัญญาท้องถิ่น คือ
          
2. เพื่อนๆควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3.เทคโนโลยีพื้นบ้านหรือเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่บุคคลเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างงาน คือ
           4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของเพื่อนๆ คือ
         
5. ถ้าเพื่อนๆเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา เพื่อนๆจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร
          6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการศึกษา เรื่อง มีดช่างทิน

เว็บไซต์มีดข่างทิน http://www.geocities.com/knife_bstin

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีดช่างทินความเห็น (15)

มนันยา กรรณิการ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

  1. ข้อคิดที่ได้จากการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ  ความเพียรพยายามและความอดทนจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 

  2. เราสามารถนำข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ในด้านการเรียนหากเรามีความขยันหมั่นเพียร  ความอดทนแล้ว  เราก็จะประสบผลสำเร็จในการเรียนอย่างแน่นอน 

  3. เทคโนโลยีที่เป็นพื้นบ้านคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตีมีด ซึ่งในการตีมีดจะต้องอาศัยความชำนาญและความอดทนอย่างมาก 

  4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพคือ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับตีมีด(หลอมเหล็กให้เป็นมีด) ซึ่งจะทำให้เป็นการทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการทำ และผลของงานก็ออกมามีคุณภาพไม่แพ้กับฝีมือของเจ้าของภูมิปัญญา

  5. ถ้าดิฉันได้เป็นเจ้าของกิจการดิฉันจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลาย และที่สำคัญต้องมีอายุการใช้งานยาวนานและมีคุณภาพ นอกจากนี้จะพัฒนาในด้านการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิต เพื่อคุณภาพที่ดีและประหยัดเวลาในการผลิตสินค้า

น.ส.พิสุทธินี ประสิทธิกสิกรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำเว็บไซต์  ชื่อwww.geocities.com/knife_bstin  ข้อคิดที่ได้จากการทำเว็บไซต์นี้คือ  การจะทำงานสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จ คือ ต้องมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในงานของตนให้มากที่สุด  มีความอดทนและความพยายามในการผลิตชิ้นงาน       เพื่อนๆควรนำคุณธรรมที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันคือ  ให้มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่การเรียน  ตั้งใจเรียนให้มากที่สุด  มีความอดทน  พยายามอ่านหนังสือ เป็นต้น        เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้คือ  เครื่องมือที่ยังคงเป็นแบบพื้นบ้านอยู่  อาทิเช่น  ตะไบมีด         เทคโนโลยีสมัยใหม่ในจินตนาการของข้าพเจ้าที่น่าจะมีในการประกอบอาชีพคือ ที่ใช้คือ  เครื่องตีมีด เพราะจะทำให้ประหยัดเวลาได้มาก  ทันความต้องการของลูกค้า เป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า      ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ  ข้าพเจ้าจะพัฒนากิจการโดยการดูความต้องการของลูกค้า  ว่ามีความต้องการสินค้ารูปแบบใดมากที่สุด  และคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ประโยชน์  สร้างสรรค์รูปแบบสินค้าที่แปลกใหม่ไม่ซำใคร  ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและคงทน  มีการโฆษณาและนำเสนอสินค้าที่ดี  โดยการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ เป้นต้น

นางสาวภัณฑิลา ยวนแหล
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เราได้จัดทำโครงงานเรื่องมีดช่างทิน  ซึ่งได้จัดทำในเว็บ  www.geocities.com/knife_bstin   ข้อคิดที่ได้จากการทำโครงงานคือความรู้ในการจัดทำเว็บไซต์  ความรู้ในเรื่องของการทำมีดรวมทั้งได้ข้อคิดจากการทำงานของผู้ประกอบการนั่นคือ  ความอดทน  กล่าวคือ  การจะทำสิ่งใดก็ตามขอแค่เรามีความอดทนและความขยันเราก็จะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ  โดยเราสามารถนำข้อคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนและการทำงานได้ 
   เทคโนโลยีพิ้นบ้าน  คือ  การตีมีด  ซึ่งต้องอาศัยวัสดุรวมทั้งอาศัยฝีมือและประสบการณ์ในการตีมีด
   เราคิดว่าจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการตีมีด  นั่นคือ  หุ่นยนต์  และเครื่องตีมีดที่ช่วยเพิ่มผลผลิตได้จำนวนมากและเพิ่มความละเอียดในการทำงาน
   และถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเราจะนำหุ่นยนต์และเครื่องจักรตีมีดมาใช้ในการผลิตเพิ่มเพิ่มจำนวนและรายได้ให้มากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งมีการโฆษณาให้มากขึ้น

อารีรัตน์ อุดมสารี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เราได้ฝึกความอดทนแลความพยายามในการทำงาน ความสามัคคีในหมู่คณะ การอยู่ร่วมกันและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมคนหมู่มาก  การตีมีด การทำงานแบบโบราณ อนาคตน่าจะมีเครื่องตีมีดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการบังคับและควบคุมงานโดยคอมพิวเตอร์  จากการทำงานตรงนี้ได้เรียนรู้การทำมีดที่หลากหลาย

นส.ปรวีร์ บุญทิม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดี!! ดิฉัน นส.ปรวีร์ บุญทิม ได้จัดทำเว็บไซต์ร่วมกับทีมงาน เรื่อง มีดช่างทิน มี URL ดังนี้ www.geocities.com/med_uthai

1.ข้อคิดในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

-ต้องมีความขยัน อดทน

-มีความคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-อดทน

-ขยัน

-ตั้งใจ

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหือเทคโนโลยีพื้นบ้าน คือ

-การทำมีดต้องใช้ความร้อนในการตีมีด และต้องใช้ฝีมือในการแกะสลักด้ามมีด

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้คือ 

ทำลายกราฟฟิคที่ด้ามมีด ให้มีความสวยงาม

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการจะพัฒนาให้ดีขึ้น โดย ดูความต้องการของลูกค้า และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต ให้เร็วขึ้น

นางสาวสรัญญา โรโต
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

  ดิฉันและเพื่อนได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่อง มีดช่างทิน มี URL คือ  www.geocities.com/tinknife_uthai  จากที่ได้ไปศึกษามาแล้วนั้น  
  ข้อคิดหรือคติในการทำงานของผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  ความอดทนและความขยัน  เพราะหากเรามีความอดทนและความขยันในการทำงานแล้ว  งานที่เราทำก็จะประสบความสำเร็จ
  คุณธรรมที่ได้นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยการอดทนในการทำงานต่างๆและขยันในการอ่านหนังสือ  ใฝ่หาความรู้  ขยันทำงาน
  เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ผู้เป็นบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้นั้น  คือ  การตีมีด  โดยต้องอาศัยฝีมือและความชำนาญในการทำอย่างมาก
  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพนี้ตามจินตนาการของดิฉันนั้นก็คือ  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประดิษฐ์เครื่องตีมีด  เพื่อลดการใช้แรงงานและเพิ่มปริมาณการผลิต
  ถ้าดิฉันเป็นเจ้าของกิจการ ดิฉันจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย
  ข้อคิดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง มีดช่างทิน  คือ  ได้ทราบถึงวัสดุ-อุปกรณ์และขั้นตอนการทำงานของเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ชวลิต ม่วงแป้น
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ำได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

-ต้องมีความอดทนต่อการทำงาน

-ต้องมีความคิดสร้างสรรค์

-ต้องรู้จักค่าของเงิน

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-คือการนำมาใช้เมื่อยามเรามีปัญหาหรือกำลังจะทำสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำงาน

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-ไม้

-กบใสไม้

-เลื่อย

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-เครืื่่่องตัดเหล็กสำเร็จรูปโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบโดยสามารถสั่งตัดได้เหมือนกับการพิมพ์งานทั่วไป

-น้ำยาที่สามารถทำให้เหล็กเงาตลอดเวลาไม่มีการหมองโดยใช้แค่ครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้จนกว่ามีดจะเสีย

5.ถ้านักเรียนเ้ป็นเจ้าของกิจการที่ศึกษา นัำกเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-จัดทำเว็ไซต์เป็นของต้วเองโดยเผยแพร่งานผลิตภัณฑ์ของเราเอง

-ต้องรู้จักคิดประดิษฐ์งานให้แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร

นางสาวปิยนุช ภาชนะปรีดา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาวปิยนุช ภาชนะปรีดา สร้างเว็บไซต์เรื่อง มีดช่างทินและได้รับความรู้ดังนี้
1.ข้อคิดเห็นหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีความขยันมุ่งมานะ มีความซื่อสัตย์ไม่คตโกง มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่
2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุคต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรคือ เมื่อเราท้ออะไรสักอย่างถ้าเราขยันซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นสักวันเราก็จะดีเอง
3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ การทำมีดต้องใช้ฝีมือความชำนาญในการทำมีดอย่างมาก
4เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ ทำให้การออกแบบมีดสวยงามและมีการออกแบบมีดได้หลายรูปแบบโดยการหลอมเหล็กที่ประหยัดเวลา กำลัง และผลก็ออกมาดีอีกด้วย
5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไรคือ จะทำให้มีดมีคุณภาพมากขึ้นและตกแต่งให้สวยงาม ทำเว็บไซต์เผยแพร่งานผลิตภัณฑ์และออกแบบหลายรูปแบบไม่ซ้ำกันใช้จ่ายอย่างประหยัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาทำให้มีดดีขึ้นไปอีก

 

นายนพชัย กาญะนะบัตร
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ผมนายนพชัย กาญธนะบัตร สร้างเว็บไซต์เรื่อง มีดช่างทินและได้รับความรุ้ดังนี้

1.ข้อคิหรืองคติในการทำงานของบุคคนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ต้องรู้จักในการนำมาเป้นทุน ต้องรุ้จักคิดสร้างประดฺษฐ์งานใหม่ๆต้องต้องมีความอดทนในการทำงาน

2.นักเรียนครนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-นำมาใช้ในเพื่อการทำงานโดยการคิดว่าจะทำอะไรโดย การทำงานตามแนวคิดที่ได้จาก ภูมิปัญญามาทำให้ดีขึ้น

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องใช้ในการใช้งาน คือ

-เลื่อย ไม้ มีด ตะใบ

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ครวนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-เครื่องตัดเหล็ก คอมพิวเตอร์ใช้ในการออกแบบ น้ำยาทำให้เหล็กเงา เครื่องชุบเหล็ก

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-หาแบบใหม่ๆมาประดิษฐ์เช่นแบบตามธรรมชาติเพื่อพัฒนาสินค้านำออกไปขาย ตั้งเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเผยแพร่สินค้า

 

                                                                                           

                                                                                            

นายชลธีร์ ตรีโลเกศ
IP: xxx.113.45.168
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้าได้ทำโครงงานเรื่องมีดจ่าตุ่ม ซึ่งได้จัดทำในเว็บ www.geocities.com/meeduthai ข้อคิดที่ได้จากการทำโครงงานชิ้นนี้คือได้ทราบถึงการทำเว็บไซด์ ได้รู้ถึงวิธีการทำมีดว่ากว่าจะได้มีดออกมาแต่ละเล่มนั้นต้องมีความอดทนมากน้อยเพียงใดและสิ่งสำคัญที่ได้จากการทำโครงงานชิ้นนี้คือถ้าเราทุกคนไม่มีความอดทน ความพยายามและความสามัคคีงานก็จะไม่สามรถออกมาได้ดีตามที่เราต้องการได้

นาย จรัญ เมืองมั่น
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ำได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

-ต้องมีความอดทนต่อการทำงาน

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-คือการนำมาใช้เมื่อยามเรามีปัญหาหรือกำลังจะทำสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำงาน

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-ไม้

-เลื่อย

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-เลื่อยที่สามารถตัดเหล็กได้โดยไม่มีเสียง

-5.ถ้านักเรียนเ้ป็นเจ้าของกิจการที่ศึกษา นัำกเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-หมั่นปรับปรุงงานให้ทันสมัยเสมอ

นายชลธีร์ ตรีโลเกศ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
ข้อคิดหรือคติในการทำงานของผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  ความอดทนและความขยัน  เพราะหากเรามีความอดทนและความขยันในการทำงานแล้ว  งานที่เราทำก็จะประสบความสำเร็จ
  คุณธรรมที่ได้นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยการอดทนในการทำงานต่างๆและขยันในการอ่านหนังสือ  ใฝ่หาความรู้  ขยันทำงาน
  เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ผู้เป็นบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้นั้น  คือ  การตีมีด  โดยต้องอาศัยฝีมือและความชำนาญในการทำอย่างมาก
  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพนี้ตามจินตนาการของดิฉันนั้นก็คือ  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประดิษฐ์เครื่องตีมีด  เพื่อลดการใช้แรงงานและเพิ่มปริมาณการผลิต
  ถ้าดิฉันเป็นเจ้าของกิจการ ดิฉันจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย
  ข้อคิดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง มีดช่างทิน  คือ  ได้ทราบถึงวัสดุ-อุปกรณ์และขั้นตอนการทำงานของเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
นายชลธีร์ ตรีโลเกศ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
ข้อคิดหรือคติในการทำงานของผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  ความอดทนและความขยัน  เพราะหากเรามีความอดทนและความขยันในการทำงานแล้ว  งานที่เราทำก็จะประสบความสำเร็จ
  คุณธรรมที่ได้นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยการอดทนในการทำงานต่างๆและขยันในการอ่านหนังสือ  ใฝ่หาความรู้  ขยันทำงาน
  เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ผู้เป็นบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้นั้น  คือ  การตีมีด  โดยต้องอาศัยฝีมือและความชำนาญในการทำอย่างมาก
  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพนี้ตามจินตนาการของดิฉันนั้นก็คือ  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประดิษฐ์เครื่องตีมีด  เพื่อลดการใช้แรงงานและเพิ่มปริมาณการผลิต
  ถ้ากระผมเป็นเจ้าของกิจการ กระผมจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย
  ข้อคิดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง มีดช่างทิน  คือ  ได้ทราบถึงวัสดุ-อุปกรณ์และขั้นตอนการทำงานของเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทิพย์สุดา ต๊กควรเฮง
IP: xxx.24.72.82
เขียนเมื่อ 
ดิฉันและเพื่อนได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่อง มีดช่างทิน มี URL คือ  www.geocities.com/tinknife_uthai  จากที่ได้ไปศึกษามาแล้วนั้น  
  ข้อคิดหรือคติในการทำงานของผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  ความอดทนและความขยัน  เพราะหากเรามีความอดทนและความขยันในการทำงานแล้ว  งานที่เราทำก็จะประสบความสำเร็จ
  คุณธรรมที่ได้นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยการอดทนในการทำงานต่างๆและขยันในการอ่านหนังสือ  ใฝ่หาความรู้  ขยันทำงาน
  เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ผู้เป็นบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้นั้น  คือ  การตีมีด  โดยต้องอาศัยฝีมือและความชำนาญในการทำอย่างมาก
  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพนี้ตามจินตนาการของดิฉันนั้นก็คือ  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประดิษฐ์เครื่องตีมีด  เพื่อลดการใช้แรงงานและเพิ่มปริมาณการผลิต
  ถ้าดิฉันเป็นเจ้าของกิจการ ดิฉันจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย
  ข้อคิดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง มีดช่างทิน  คือ  ได้ทราบถึงวัสดุ-อุปกรณ์และขั้นตอนการทำงานของเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
IP: xxx.172.30.57
เขียนเมื่อ 
กุคสวำคุ