ปลาแรด

ปลาประจำจังหวัดอุทัยธานี

    หลังจากที่ได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เรื่องปลาแรด  ส่วนในบล็อกนี้ขอเชิญชวนให้เพื่อนนักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่านมาบอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนๆ ได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้ 
    1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คืออะไร?
    2.ท่านควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
    3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคืออะไร?
    4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของท่านคือ?
    5.ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา ท่านจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร?
    6.ข้อคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแรด 
   *ในการแสดงความคิดเห็นกรุณาใช้คำที่สุภาพ*

เชิญขมเว็บไซต์ปลาแรด http://www.geocities.com/plarad_2005

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปลาแรดความเห็น (20)

วนิษชา พูลทอง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้าได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เรื่องปลาแรด
1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ
    - มีความตั้งใจ  อดทน  ในงานที่ตนทำ 
    - มีความขยันหมั่นเพียร  พัฒนาชิ้นงานของตนอยู่สมำเสมอ
    - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพ
2. คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดย
    - ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสวงหาความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ
3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ
    - เลี้ยงปลาในกระชังนำจืด ให้อาหารประเภทรำละเอียด และพืชผักต่าง ๆ
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของท่านคือ
    - ควรนำที่กรองน้ำมาติดตั้งเพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
5. ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ  ข้าพเจ้าจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยวิธี
    - การนำผลิตภัณฑ์ของตนมาประกอบอาหารให้หลากหลายและเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี เช่น ปลาแรดนึ่งมะนาว ต้มยำปลาแรด ยำปลาแรด เป็นต้น

วาเลนไทม์ ฉิมพาลี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

     ฉันได้จัดทำโครงงานเว็บไวต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่องปลาแรด  

      โดยมีคติในการทำงานคือ ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน และมีความสามัคคี   

คุณธรรมที่ได้จากการทำงานและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันคือ ตั้งใจและนำความรู้ที่ได้มาศึกษาต่อให้กับตนเอง  

      เทคโนโลยีพื้นฐานที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญานำมาใช้ในการสร้างงานคือ เลี้ยงปลาในกระชังขนาดใหญ่ ให้อาหารจำพวกผักและรำละเอียด  

      เทคโนโนยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพที่ศึกษาคือ นำที่กรองน้ำมาติดตั้งใหสะดวกในการเปลี่ยนน้ำ  

      เราควรนำผลผลิตของตนออกจำหน่ายและบอกถึงข้อดีของสินค้าด้วย และควรนำเรื่องที่ศึกษามาเผยเเพร่ให้คนรุ่นหลังได้รู้ต่อไป

น.ส.ปิยนุช อยู่รอง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

    ดิฉันได้ศึกษาจัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  โดยมีข้อคิดและคติในการทำงาน คือ ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน และมีความสามัคคีกัน  คุณธรรมที่ได้จากการทำงานและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อ และฝึกความตั้งใจและความขยันให้กับตนเอง  เทคโนโลยีพื้นฐานที่บุคคลที่เป็ฯภูมิปัญญานำมาใช้ในการสร้างงาน คือ ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านที่ว่างงานมีงานทำ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาในการสร้างงาน คือ ควรบรรจุซองที่ทันสมัยและดูมีราคามากขึ้น การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือนำขนมกงนี้ไปส่งขายออกนอกประเทศ ข้อคิดเห็นอื๋นที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องขนมกง คือ เราควรศึกษาหาข้อมูลให้มากกว่าเดิม

น.ส. กาญจนา ฟักเขียว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้าได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เรื่องปลาแรด                                                 1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

    -ตั้งใจทำงาน  สามัคคี ในงานที่ทำ

    -มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภันฑ์ของตนให้มีคุณภาพ

    -มีความขยันหมั่นเพียร  สม่ำเสมอ

2.คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดย

    -มีความขยันหมั่นเพียร  สามัคคีกันในกลุ่ม ตั้งใจทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หาความรู้

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

     -เลี้ยงปลาในกระชัง และให้อาหาร

     -เลี้ยงในสระแล้วให้พืชผักเป็นอาหาร

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของข้าพเจ้าคือ

      -ควรทำสระเลี้ยงปลาโดยนำเทคโนโลยีมาทำสระเลี้ยงปลาแบบถ่ายน้ำได้โดยอัตโนมัติและให้อาหารปลาอัตโนมัติ

5.ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา ข้าพเจ้าจะพัฒนาขึ้นให้ได้ดีโดย

      -นำผลิตภัณฑ์ของตนมาเป็นของฝากของจังหวัดอุทัยานีโดยวิธีต่างๆจนได้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี

6.ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องปลาแรด

      -บอกสถานที่จะได้ไปศึกษาอย่างละเอียด

นายสุกฤษฏิ์ เจติย์ภัทรนาท
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้าได้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับปลาเเรดขึ้นเพื่อทำการศึกษาการเลี้ยงอย่างถูกต้องข้อคิดที่ได้คือทำให้เราคิดได้เกี่ยวกับค่าของเงินเเละการทำงานร่วมกันเเม้ว่าจะเหนื่อยเเค่ไหนเราก้อสามารถผ่านไปได้คุณธรรมที่ได้คือทำให้เรามีความรับผิดชอบในงานที่ได้มาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปคือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะต้องซื้อเพิ่มทำให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเเละเทคโนโลยีที่ผมคิดจะนำมาใช้ใหม่คือเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติซึ่งจะทำให้การทำรายได้อย่างง่ายดายเพิ่มขึ้นอีกมากโดยที่เสียค่าใช้เพียงนิดเดียว

นายอรรถพล รุกขชาติ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะทุกๆคน

ดิฉันได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ได้ศึษาเรื่องปลาแรด                                                 1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

    -ตั้งใจทำงาน  สามัคคี ในงานที่ทำ

    -มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภันฑ์ของตนให้มีคุณภาพ

    -มีความขยันหมั่นเพียร  สม่ำเสมอ

    -มีความอดทนต่องานที่ตนเองทำ

    -พัฒนาชิ้นงานอยู่เสมอ

2.คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดย

    -มีความขยันหมั่นเพียร  สามัคคีกันในกลุ่ม ตั้งใจทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หาความรู้ นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาให้ดีกว่าเดิม

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

     -เลี้ยงปลาในกระชังน้ำจืด และให้อาหารประเภทรำละเอียด

     -ให้พืชผักเป็นอาหารเหมาะแก่อายุของปลา

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของข้าพเจ้าคือ

      -ควรนำเครื่องกรองน้ำมาบำบัดน้ำเสีย เพื่อจะได้น้ำที่สะอาดขึ้น  และกระชังปลาเราควรใช้มอเตอร์ที่ติดสายพานมาผูกกับกระชังปลา  เราจะได้ไม่เปลืองแรงงานคนยกกระชังปลาขึ้นมา

5.ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา ข้าพเจ้าจะพัฒนาขึ้นให้ได้ดีโดย

      -อาจมีบ่อปลาที่แบ่งแยกตามอายุปลา  หรือเลี้ยงเป็นรุ่นๆ เพื่อจะได้พันธุ์ที่ดี 

      -มีเครื่องบำบัดน้ำเสีย

      -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในการที่จะพัฒนาชิ้นงานออกมาสู่ตลาด

6.ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องปลาแรด

      -บอกรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา

      -บอกสถานที่จะได้ไปศึกษาอย่างละเอียด

      -บอกชื่อของคนเลี้ยงและที่อยู่ปัจจุบันอย่างชัดเจน

ธรรมชาติ ศรีทิพย์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้าได้ทำโครงงานเวบไซต์เรื่อง ปลาแรด
ได้ข้อคิดคือ ความอดทน คือการอดทนในการเลี้ยงปลาแรด เพราะว่าการเลี้ยงปลาแรดใช้ระยะเวลานาน กว่าจะได้ปลาที่ตามท้องตลาดต้องการ คุณธรรมที่ได้คือ ความอดทน สามารถนำมาใช้กับการเรียน การอ่านหนังสือ หรือหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เทคโนโลยีพื้นฐานที่นำมาใช้ คือการเลี้ยงปลาในกระชังและการสร้างบ่อดิน เทคโนโลยีในจินตนาการคือ การอยากใช้เครื่องให้อาหารปลา จะทำให้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก ถ้าได้เป็นเจ้าของกิจการ จะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การวิจัย การบันทึกการเลี้ยง การเก็บข้อมูลการเลี้ยง ข้อคิดที่มีประโยชน์ในการศึกษาเรื่อง ปลาแรด คือการศึกษาจากสถานที่จริง จะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้เห็นปลาแรดจริงๆด้วย

น.ส.กนกวรรณ จิตตาพินิจมาศ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1.    ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 

พยายามทำให้ดีที่สุด เพราะงานของเราคือความสุขของผู้บริโภค  อุปสรรคก็มีแต่ก็ต้องค่อยๆแก้ไข้กันไป

2.    น.ร.ควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดย

ถ้าเราคิดจะทำอะไรแล้วก็ควรทำให้ดีที่สุดถ้าเราใส่ใจกับงานที่เราทำแล้วผลที่ออกมาขะดีไปด้วยเสมอ และก็จะไม่ท้อกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาเพราะปัญหาทุกปัญหาต้องมีทางแก้

3.    เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

การเลี้ยงปลาในกระชังปลา และการเลี้ยงอาหารเม็ดสำเร็จรูป

4.     เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของข้าพเจ้าคือ

เครื่องยกกระชังปลา เพราะแทนที่จะยกกระชังปลาด้วยแรงจากคน ก็เปลี่ยนเป็น เครื่องจักรแทน เพื่อลดปัญหาเรื่องภาระกำลังคน

5.      ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา ข้าพเจ้าจะพัฒนาขึ้นให้ได้ดีโดย

สร้างผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างรายได้ เพราะผลิตภัณฑ์ปลาที่มาจากปลาแรดในปัจจุบันมีน้อย เช่น การทำขนมเคกจากปลาแรด ข้าวเกรียบปลาแรด หนังปลาแรดทอดกรอบ และการนำมาปรุงอาหารให้หลากหลายกว่าเดิม

6.       ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องปลาแรด

มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อคุยถึงปัญหาต่างๆ และช่วยกันแก้ไขปัญหา และมีการศึกพัฒนาการเลี้ยงปลาแรดอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่เกิดความล้าหลัง

ศุภวัฒน์ นาคช่วย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ปลาแรดข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ มีความพยายาม และมั่นคงต่ออาชีพที่ทำ

คุณธรรมที่ได้รับจาการทำงาน คือ ต้องตั้งใจ มีความพยายาม เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ  การเลี้ยงปลาในบ่อดินจะทำให้รสชาดปลาหวานอร่อย เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การผลิตเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ แบบตั้งเวลาได้ เพื่อประหยัดแรง         การพัฒนากิจการ คือ จะส่งเสริมในการโปรโมตสินค้าปลาแรดในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความรู้จักในกลุ่มคนในจำนวนมาก        ข้อคิดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงานคือ ความพยายามในการทำงานจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน  ซึ่งผมและสมาชิกในกลุ่มได้จัดทำเว็บไซต์ กรรไกรตัดกิ่ง ซึ่งมี URL คือ

www.geocities.com/uthai_fish

 

สิดาพร แนวทัศน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

- ข้อคิดหรือคติในการทำงานของคุณลุงสมบัติ  พลูสวัสดิ์
   คือท่านใช้ความอดทนในการเลี้ยงปลาแรดเป็นอย่างสูง  เพราะท่านประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าปลาเป็นโรค  แต่ท่านก็สามารถผ่านอุปสรรค์เหล่านั้นมาได้จนประสบผลสำเร็จ
- ดิฉันนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
   คือการอดทนต่ออุปสรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อนจะได้พบกับวันที่สดใส
-  เทคโนโลยีพื้นฐาน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน
  คือการใช้โทรศัพท์ในการโทรสั่งปลาแรดและอาหารปลาแล้วให้ทางร้านนำมาส่ง  และใช้ในการจำหน่ายปลา
-เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพ  ตามจินตนาการ
  คือวิธีการจำหน่ายจะให้ผู้สั่งซื้อปลาทางอีเมล์และโทรศัพท์  โดยทางเราจะจัดทำเว็บไซต์ขึ้นและบริการจัดส่งให้ถึงที่
-ถ้าดิฉันเป็นเจ้าของกิจการจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดย
  คือการจัดทำเว็บไซต์ให้ผู้อื่นได้รับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาของเรา  และมีเบอร์โทรและอีเมล์ไว้ให้ติดต่อ
-ข้อคิดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง ปลาแรด
 คือการเลี้ยงปลาแรดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการและใช้ระยะเวลา  ต้องเอาใจใส่ในด้านอื่นๆให้สมบูรณ์
  และอดทนกับปัญหาต่างๆ

นางสาวละไม ทวิทา
IP: xxx.113.45.164
เขียนเมื่อ 

   ข้าพเจ้าได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีเรื่อง  ปลาแรด

1.  ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าได้ไปสืบค้นข้อมูลมา คือ
   - ในการจะทำสิ่งใดต้องมีความอดทนต่องานที่ทำ  อย่างเช่นอาชีพการเลี้ยงปลาของคุณลุงสมบัติที่ข้าพเจ้าได้ไปสอบถามข้อมูลมา  คุณลุงสมบัติต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากในการเลี้ยงปลาจนกว่าปลาจะโตมาได้และมีคุณภาพดีอย่างปัจจุบันและไม่ค่อยเป็นโรค คุณลุงต้องทุ่มเทเอาใจใส่กับการเลี้ยงปลา ถ้ามิฉะนั้นก็คงจะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเลย

2. ข้าพเจ้านำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน คือ
   - นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่างๆ คือ เราต้องมีความอดทนต่อการทำงานต่างๆงานถึงจะออกมามีคุณภาพดีดังที่เราต้องการ ในเรื่องของการเรียนเราก็ต้องใช้ความอดทนต่อต้านความง่วงในขณะเวลาเรียนเพราะมิฉะนั้นเราก็จะเรียนไม่รู้เรื่อง

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ
   - การทำกระชังเลี้ยงปลาโดยการนำไม้ไผ่มาต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมตามขนาดของกระชังที่ต้องการ แล้วจากนั้นก็นำตาข่ายมาขึงกับไม้ไผ่ที่ทำไว้ กระชังเลี้ยงปลานั้นควรมีถังรองรับอยู่ข้างใต้ด้วยเพื่อการลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำ

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาแรด ตามความคิดจินตนาการของข้าพเจ้า คือ
   - การใช้คอมพิวตอร์เข้ามาช่วย เช่นในส่วนของการจำหน่ายเราก็จัดทำเว็บไซต์ปลาแรดของเราเพื่อเผยแผ่ให้คนทั่วไปรู้จักและมาซื้อปลาแรดของเรา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมการให้อาหารและการดูแลในด้านต่างๆได้ด้วย

5. ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการการเลี้ยงปลาแรด ข้าพเจ้าจะพัฒนาให้ดีขึ้น คือ
   - เพิ่มจำนวนปลาในการเลี้ยงโดยการเพาะพันธุ์ปลาขึ้นมาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการเลี้ยงปลาแรดและใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของปลาแรดที่เราเลี้ยงด้วย

6. ข้อมูลอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง ปลาแรด
   - การจะเลี้ยงปลาแรดให้ได้ขนาดตามต้องการของตลาดและให้ปลาแรดนั้นมีคุณภาพดี ควรเอาใจใส่ดูแลปลาอยู่ตลอด อย่าปล่อยปะละเลย และให้อาหารให้ตรงเวลาให้ในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากหรือน้อยจนเกินไป


นาย ดิษพล วัฒนธัญกรรม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

กระผมได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เรื่องปลาแรด

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ
   
มีความตั้งใจในการประกอบอาชีพของตนเองและไม่ย่อท้อ     

    - มีความขยันหมั่นเพียร     

   - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพ

2. คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดย
    
- ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสวงหาความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ
    - เลี้ยงปลาในกระชังนำจืด ให้อาหารประเภทรำละเอียด และพืชผักต่าง ๆ

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของท่านคือ
    
- ควรนำที่กรองน้ำมาติดตั้งเพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำ

5. ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ  ข้าพเจ้าจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยวิธี
   
- การนำผลิตภัณฑ์ของตนมาประกอบอาหารให้หลากหลายและเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี เช่น ปลาแรดนึ่งมะนาว ต้มยำปลาแรด ยำปลาแรด เป็นต้น

พัชรี มณีจันทร์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้่องถิ่น คือ

-ต้องมีการอดทนตต่อการทำงาน

-ต้องรู้จักค่าของเงิน

-มีความเป็นไทยโดยสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้

2.นักเีรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-มีความเพียรพยายาม

-มีความอดทนต่อหน้าที่

-มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุุคคลที่เ้ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-เลี้ยงอาหารปลาแรด โดยดัดแปลฃนำลำมาต้ม เพื่อปลาจะได้กินอาหารมากขึ้น และทำให้ปลาตัวใหญ่

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-การเพาะพันธุ์อาจจะนำปลาแรดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแยกเลี้ยงให้โตเต็มวัยและเลี้ยงอาหารให้อุดมสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงนำไปผสมพันธ์เพื่อพ่อพันธุ์จะได้แข็งแรงออกไข่ได้มาก

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่ี่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นไ้ด้อย่างไร

-จะบริหารงานเป็นแบบคลอบคลุมและดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่เป็นทุนเืพื่อจะได้กำไรมากขึ้นกว่าเดิม

น.ส.สุนิสา แตงโสภา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาว สุนิสา แตงโสภา สร้างเว็บไซต์เรื่อง ปลาแรดและได้รับความรู้ดังนี้
1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ในผลงานของตนให้มีคุณภาพที่ดี
2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
มีความอดทนตั้งใจทำงานของตนมีความรับผิดชอบมีความคิดที่แปลกใหม่รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภมฺปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ
ให้อาหารปลาประเภทรำละเอียดและพืชผักและนำปลามาเลี้ยงในกระชังนำจืด
4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ
ควรนำที่กรองนำมาติดตั้งเพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยนถ่ายนำง่ายขึ้นและสะอาด
5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร
จะนำผลิตภัณฑ์ของตนนำมาประกอบเป็นอาหารที่หลากหลายและเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานีและเป็นของฝากเช่นปลาแรดนึ่งมะนาว ปลาแรด3รส ต้มยำปลาแรด ปลาแรดราดพริก
ปลาแรดทอด

 

จตุรงค์ นิธุรัมย์ 6/2
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

สวัสดีทุกท่าน กระผมได้ทำเว็บไซด์เรื่องปลาแรด การเลี้ยงปลาแรดต้องเอาใจใส่ดูแลปลาเป็นอย่างดีได้อาหารที่ดี และต้องได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีด้วย ทำให้ผมได้ข้อคิดคือความอดทนและความขยันหมั่นเพียร เว็บไซด์เว็บนี้คงเป็นประโยชน์มากเกี่ยวเก็บภูมิปัญญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี แลใช้โทคโลยีพื้นบ้านธรรมดาเลย ไม้ได้ลงทุนมากมายแต่ได้ผลกำไรคืนมาอย่างมากมาย และยังเป็นอาหารที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดอุทัยธานีต่อไปด้วย

น.ส.มาริษา ม่วงสกุล
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้่องถิ่น คือ

-ต้องมีการอดทนตต่อการทำงาน

-ต้องรู้จักค่าของเงิน

-มีความเป็นไทยโดยสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้

2.นักเีรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-มีความเพียรพยายาม

-มีความอดทนต่อหน้าที่

-มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุุคคลที่เ้ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-เลี้ยงอาหารปลาแรด โดยดัดแปลฃนำลำมาต้ม เพื่อปลาจะได้กินอาหารมากขึ้น และทำให้ปลาตัวใหญ่

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-การเพาะพันธุ์อาจจะนำปลาแรดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแยกเลี้ยงให้โตเต็มวัยและเลี้ยงอาหารให้อุดมสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงนำไปผสมพันธ์เพื่อพ่อพันธุ์จะได้แข็งแรงออกไข่ได้มาก

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่ี่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นไ้ด้อย่างไร

-จะบริหารงานเป็นแบบคลอบคลุมและดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่เป็นทุนเืพื่อจะได้กำไรมากขึ้นกว่าเดิม

นางสาวกฤตินี ไตรพิบูลย์สุข
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้่องถิ่น คือ

-ต้องมีการอดทนตต่อการทำงาน

-ต้องรู้จักค่าของเงิน

-มีความเป็นไทยโดยสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้

2.นักเีรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-มีความเพียรพยายาม

-มีความอดทนต่อหน้าที่

-มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุุคคลที่เ้ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-เลี้ยงอาหารปลาแรด โดยดัดแปลฃนำลำมาต้ม เพื่อปลาจะได้กินอาหารมากขึ้น และทำให้ปลาตัวใหญ่

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-การเพาะพันธุ์อาจจะนำปลาแรดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแยกเลี้ยงให้โตเต็มวัยและเลี้ยงอาหารให้อุดมสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงนำไปผสมพันธ์เพื่อพ่อพันธุ์จะได้แข็งแรงออกไข่ได้มาก

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่ี่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นไ้ด้อย่างไร

-จะบริหารงานเป็นแบบคลอบคลุมและดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่เป็นทุนเืพื่อจะได้กำไรมากขึ้นกว่าเดิม

ชัยรัตน์ ลิขิตวศินพงศ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

กระผมได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เรื่องปลาแรด

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ
   
มีความตั้งใจในการประกอบอาชีพของตนเองและไม่ย่อท้อ     

    - มีความขยันหมั่นเพียร     

   - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพ

2. คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดย
    
- ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสวงหาความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ
    - เลี้ยงปลาในกระชังนำจืด ให้อาหารประเภทรำละเอียด และพืชผักต่าง ๆ

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของท่านคือ
    
- ควรนำที่กรองน้ำมาติดตั้งเพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำ

5. ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ  ข้าพเจ้าจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยวิธี
   
- การนำผลิตภัณฑ์ของตนมาประกอบอาหารให้หลากหลายและเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี เช่น ปลาแรดนึ่งมะนาว ต้มยำปลาแรด ยำปลาแรด เป็นต้น

พิทักษ์ชัย สมจาย
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
       สวัสดีครับ ผมนายพิทักษ์ชัย สมจาย นักเรียนชั้น ม.6/2 ได้ทำโครงงานเรื่องปลาแรดโดยมีนายสุกฤษฏิ์   เจย์ติภัทรนาท เป็นสมาชิกในกลุ่ม เราได้มีการออกไปศึกษาจากสถานที่จริง จากชาวบ้านที่ได้อาชีพเลี้ยงปลาแรดไว้จำหน่ายและเราได้ไปถ่ายจากวัดท่าซุงซึ่งมีปลาแรดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ เราใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะได้ภาพปลาแรดที่สวยงาม เราใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ที่นั้นซึ่งก็คุ้มค่ากับภาพที่เราได้มาประกอบการอธิบายประวัติความเป็นมาของปลาแรดและการเลี้ยง ส่วนข้อมูลเราก็ได้หาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ตด้วยเพื่อที่จะมาผสมรวมกับข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่ไปหามา ดังนั้นถ้าเวบไซต์ของเรามีความบกพร่องประการใดหรือเพื่อนๆ มีข้อเสนอแนะติชมอย่างไรเกี่ยวกับเวบไซต์เรา เพื่อนๆ สามารถติชมมาทางอีเมล์ของเราได้ หรือติชมผ่านทางหน้าก็ได้ แล้วเราจะปรับปรุงข้อมูลและเวบไซต์ของเราให้ดีที่สุด URLของเราก็คือ www.geocities.com/uthaifish05  อย่าลืมนะครับช่วยติชมมาเพื่อความสวยงามของเวบไซต์เพื่อที่จะให้คนอื่นได้ชื่นชมในความสามารถของนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
นิษฐา เลิศศุภฤกษ์กุล
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1.    ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 

พยายามทำให้ดีที่สุด เพราะงานของเราคือความสุขของผู้บริโภค  อุปสรรคก็มีบ้างก็ค่อย ๆ แก้ไขปัญหาทีละนิด

2.    น.ร.ควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดย

ถ้าเราคิดจะทำอะไรแล้วก็ควรทำให้ดีที่สุดถ้าเราใส่ใจกับงานที่เราทำแล้วผลที่ออกมาจะดีไปด้วย และก็จะไม่ท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข

3.    เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

การเลี้ยงปลาในกระชังปลา และการเลี้ยงอาหารเม็ดสำเร็จรูป

4.     เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของข้าพเจ้าคือ

เครื่องยกกระชังปลา เพราะแทนที่จะยกกระชังปลาด้วยแรงจากคน ก็เปลี่ยนเป็น เครื่องจักรแทน เพื่อลดปัญหาเรื่องภาระกำลังคน

5.      ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา ข้าพเจ้าจะพัฒนาขึ้นให้ได้ดีโดย

สร้างผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างรายได้ เพราะผลิตภัณฑ์ปลาที่มาจากปลาแรดในปัจจุบันมีน้อย เช่น การทำขนมเคกจากปลาแรด ข้าวเกรียบปลาแรด หนังปลาแรดทอดกรอบ และการนำมาปรุงอาหารให้หลากหลายกว่าเดิม

6.       ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องปลาแรด

มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อคุยถึงปัญหาต่างๆ และช่วยกันแก้ไขปัญหา และมีการศึกพัฒนาการเลี้ยงปลาแรดอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่เกิดความล้าหลัง