หลังจากที่ได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เรื่องปลาแรด  ส่วนในบล็อกนี้ขอเชิญชวนให้เพื่อนนักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่านมาบอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนๆ ได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้ 
    1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คืออะไร?
    2.ท่านควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
    3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคืออะไร?
    4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของท่านคือ?
    5.ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา ท่านจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร?
    6.ข้อคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแรด 
   *ในการแสดงความคิดเห็นกรุณาใช้คำที่สุภาพ*

เชิญขมเว็บไซต์ปลาแรด http://www.geocities.com/plarad_2005