คนเราในทุกวันมีการทำสิ่งต่างๆมากมายเราอาจไม่ทราบว่าบางสิ่งที่เราทำอาจเป็นอกุศลเราควรรู้ว่าในแต่ละวันเรามีระดับกุศลเท่าไรอยากให้ลองประเมินดู วิธีการประเมินง่ายๆข้อใดตอบว่าใช่ได้ 1 คะแนน ข้อใดไม่แน่ใจหรือตอบว่าไม่ใช่ให้ 0 คะแนน มี 10 ข้อๆละคะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนนดังนี้

1. กาย

 1.1 ทั้งวันเราไม่เคยฆ่าสัตว์

 1.2 ทั้งวันไม่เคยเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้

 1.3 วันนี้ไม่มีการประพฤติผิดในกาม

2. วาจา

 2.1 วันนี้ไม่เคยพูดเท็จ

 2.2 วันนี้ไม่เคยพูดส่อเสียด

 2.3 วันนี้ไม่เคยพูดหยาบ

 2.4 วันนี้ไม่เคยพูดเพ้อเจ้อ

3. ใจ

 3.1 วันนี้ไม่เคยโลภอยากได้ของเขา

 3.2 วันนี้ไม่เคยพยาบาทปองร้ายใคร

 3.3 วันนี้เราเห็นชอบตามคลองธรรมโดยไม่มีอคติ

 ถ้าได้คะแนนเป็นวันจะสะสมดูเป็นเดือนก็ได้ ดูคะแนนรายข้อด้วยถ้าข้อใดคะแนนต่ำก็รีบหาทางแก้ไขข้อนั้นก่อนครับ..เมื่อประเมินระยะหนึ่งและปรับแก้การกระทำทุกวันคะแนนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆครับ..