ข้าวเกรียบว่าว

เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สวัสดีค่ะ 
          
หลังจากที่เพื่อนๆได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 ที่กลุ่มของข้าพเจ้าจะต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกข้าวเกรียบว่าว ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
           1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
          
2. เพื่อนๆจะนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3. เทคโนโลนีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

          
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา  ตามความคิดจินตนาการของเพื่อนๆ  คือ
          
5. ถ้าเพื่อนๆเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  เพื่อนๆจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร
           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้าวเกรียบว่าวความเห็น (8)

นางสาววชีรา ฤทธิชัยนุวัฒน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1.  ข้อคิดที่ดิฉันได้จากการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  การที่เราจะทำงานสิ่งใด  เราต้องมีความมานะ  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  แล้วเราจะประสบความสำเร็จในงานนั้น

2.  คุณธรรมที่ได้ดิฉันจะนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการเรียน  เพราะเวลาเราอ่านหนังสือเราต้องใช้ความอดทนและขยัน  จะทำให้เราได้คะแนนสอบที่ดีๆ

3.  เทคโนโลยีพื้นฐานที่บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน  ก็คือ  ใช้ของที่เป็นพื้นบ้าน  ใช้มือทำ  ขยำส่วนผสม  ตำข้าวเหนียวเอง  โดยไม่ใช้เคื่องปั้นเคื่องผสม  เครื่องมือเทคโนโลยีใดอื่นเลย  ทำให้ได้รสชาติที่อร่อย

4.  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมาใช้พัฒนางานอาชีพ  ตามความคิดจินตนาการของดิฉัน คือ  จะทำเตาปิ้งข้าวเกรียบ  เพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน  เหมือนกันหมด  เมื่อนำมาบรรจุในซองจะได้เรียงกันสวยงาม

5.  ถ้าดิฉันได้เป็นเจ้าของกิจการข้าวเกรียบว่าว  ดิฉันจะพัฒนาให้มีรสชาติที่หลากหลาย  อาจจะมีข้าวเกรียบว่าวรสชาเขียว  มีการผสมของงา  ถั่ว  อัลมอลล์ เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น 

นางสาวจุฑากาญจน์ ฤกษ์ดี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1.  ความพากเพียร  ความขยัน  และความอดทนในการทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ  การมีอัธยาศัยที่ดีต่อบุคคลอื่น

2.  นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนของตนเอง  ที่ต้องใช้ความขยัน และความอดทนอย่างมาก และยังใช้ได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย

3.  ใช้วิธีการทำแบบดั้งเดิม  เช่น การตำข้าวเหนียวยังใช้ครกใบใหญ่ๆในการตำ

4.  เครื่องมือที่ช่วยในการตำข้าวเหนียวให้ได้ปริมาณมากและใช้เวลาน้อย

5.พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มรสชาติให้หลากหลาย  เพิ่มสีสัน  และคุณค่าทางอาหาร

IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

       หลังจากที่ดิฉันได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำให้ได้รับความรู้และข้อคิดมากมายจากบูคคลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการทำข้าวเกรียบว่าว  การทำเว็บไซต์และยังได้รู้จักการทำงานกันเป็นกลุ่มอีกด้วย  ข้อคิดที่ดิฉันได้จากการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  การที่เราจะทำงานสิ่งใด  เราต้องมีความมานะ  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  แล้วเราจะประสบความสำเร็จในงานนั้น

     คุณธรรมที่ได้ดิฉันจะนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการเรียน  เพราะเวลาเราอ่านหนังสือเราต้องใช้ความอดทนและขยัน  จะทำให้เราได้คะแนนสอบที่ดีๆ

     เทคโนโลยีพื้นฐานที่บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน  ก็คือ  ใช้ของที่เป็นพื้นบ้าน  ใช้มือทำ  ขยำส่วนผสม  ตำข้าวเหนียวเอง  โดยไม่ใช้เคื่องปั้นเครื่องผสม  เครื่องมือเทคโนโลยีใดอื่นเลย  ทำให้ได้รสชาติที่อร่อย

     เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมาใช้พัฒนางานอาชีพ  ตามความคิดจินตนาการของดิฉัน คือ  จะทำเตาปิ้งข้าวเกรียบ  เพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน  เหมือนกันหมด  เมื่อนำมาบรรจุในซองจะได้เรียงกันสวยงามและ

    ถ้าดิฉันได้เป็นเจ้าของกิจการข้าวเกรียบว่าว  ดิฉันจะพัฒนาให้มีรสชาติที่หลากหลาย  อาจจะมีข้าวเกรียบว่าวรสชาเขียว  มีการผสมของงา  ถั่ว  อัลมอลล์ เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น 

นางสาววชีรา ฤทธิชัยนุวัฒน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
     หลังจากที่ดิฉันได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำให้ได้รับความรู้และข้อคิดมากมายจากบูคคลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการทำข้าวเกรียบว่าว  การทำเว็บไซต์และยังได้รู้จักการทำงานกันเป็นกลุ่มอีกด้วย  ข้อคิดที่ดิฉันได้จากการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  การที่เราจะทำงานสิ่งใด  เราต้องมีความมานะ  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  แล้วเราจะประสบความสำเร็จในงานนั้น

     คุณธรรมที่ได้ดิฉันจะนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการเรียน  เพราะเวลาเราอ่านหนังสือเราต้องใช้ความอดทนและขยัน  จะทำให้เราได้คะแนนสอบที่ดีๆ

     เทคโนโลยีพื้นฐานที่บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน  ก็คือ  ใช้ของที่เป็นพื้นบ้าน  ใช้มือทำ  ขยำส่วนผสม  ตำข้าวเหนียวเอง  โดยไม่ใช้เคื่องปั้นเครื่องผสม  เครื่องมือเทคโนโลยีใดอื่นเลย  ทำให้ได้รสชาติที่อร่อย

     เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมาใช้พัฒนางานอาชีพ  ตามความคิดจินตนาการของดิฉัน คือ  จะทำเตาปิ้งข้าวเกรียบ  เพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน  เหมือนกันหมด  เมื่อนำมาบรรจุในซองจะได้เรียงกันสวยงามและ

    ถ้าดิฉันได้เป็นเจ้าของกิจการข้าวเกรียบว่าว  ดิฉันจะพัฒนาให้มีรสชาติที่หลากหลาย  อาจจะมีข้าวเกรียบว่าวรสชาเขียว  มีการผสมของงา  ถั่ว  อัลมอลล์ เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น 

นายสุทัศน์ ลือทุกสิ้น ม6/1 เลขที่ 14
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ข้าวเกรียบว่าวเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่คิดค้นมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนำมาทำเป็นขนมที่แสนอร่อยเอาไว้กินยามว่างได้ทุกเวลา เป็นขนมโบราณที่มีวิธีการทำดั่งเดิมเน้นความเป็นภูมิปัญญามาก ทุกอย่างบรรจงทำอย่างระเอียดเพื่อขนมออกมาอร่อย รสชาติเป็นธรรมชาติมากที่สุด ข้าวเกรียบว่าวเป็นขนมที่เป็นแผ่นบางๆ กรอบมาก กัดเข้าไปจะรู้สึกถึงรสหวานแบบนิดๆที่ซึมซาบเข้าไปในลำไส้ เมื่อทานเข้าไปคำแรกจะชวนให้กินต่ออย่างอร่อย เป็น

เป็นความรู้สึกที่บอกไมถูก

นางสาวจุฑากาญจน์ ฤกษ์ดี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

     หลังจากที่ได้ไปศึกษาหาข้อมูลในการทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  ทำให้ได้รับความรู้และข้อคิดมากมายจากบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ข้อคิดที่ได้ก็คือ   ความพากเพียร  ความขยัน  และความอดทนในการทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ  การมีอัธยาศัยที่ดีต่อบุคคลอื่น

      ข้อคิดที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนของตนเอง  ที่ต้องใช้ความขยัน และความอดทนอย่างมาก และยังใช้ได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย

     เทคโนโลยีพื้นบ้านใช้วิธีการทำแบบดั้งเดิม  เช่น การตำข้าวเหนียวยังใช้ครกใบใหญ่ๆในการตำ

     เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้คือเครื่องมือที่ช่วยในการตำข้าวเหนียวให้ได้ปริมาณมากและใช้เวลาน้อย

     และถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มรสชาติให้หลากหลาย  เพิ่มสีสัน  และคุณค่าทางอาหาร

นางสาวกนกพร ลิ้มอ่อง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

  ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้คือ ในการทำงานอะไรนั้นเราต้องมีใจรักในงานนั้นจริง ๆ ต้องมีความอดทน พยายามที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ได้เจอ

  คุณธรรมที่ดิฉันได้รับนี้ก็สามารถนำมาปรับใช้กับตัวดิฉันได้ในเรืองการเรียนที่ต้องมีความอดทน และก็พยายามในการอ่านหนังสือ ถ้าหากว่าตัวเองเรียนไม่รู้เรืองก็ต้องไม่ย่อท้อ

  เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ก็คือ ในการทำข้าวเกรียบว่าวจะต้องนำข้าวเหนียวมาตำในครกตำข้าวแบบโบราณ ใช้วัสดุที่เป็นของพื้นบ้าน เช่นพวกใบตอง

  เทคโนโลยีที่ดิฉันจะนำมาปรับปรุงผลิตภัฑ์ คือจะนำเครื่องที่สามารถบดข้าวเหนียวให้ละเอียดได้โดยที่ใช้เวลาน้อยและได้ครั้งละมากๆ

  ถ้าดิฉันได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองก็จะผลิตให้ข้าวเกรียบว่าวมีหลายรสชาติ เช่นรสใบเตย ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างที่แปลกใหม่ออกไป และก็จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากได้

หทัยรัตน์ มณีจร
IP: xxx.172.166.182
เขียนเมื่อ 

อยากดูตัวอย่างการทำข้าวเกรียบว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

วิธีการทำ-การสั่งซื้อวัตถุดิบ-ค่าใช้จ่าย-กลุ่มลูกค้า-ช่องทางการจำหน่าย-ระบบควบคุมคุณภาพ

การเก็บรักษา เป็นต้น

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

10206

เขียน

20 Dec 2005 @ 14:30
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:13
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก