สวัสดีค่ะ 
          
หลังจากที่เพื่อนๆได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 ที่กลุ่มของข้าพเจ้าจะต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกข้าวเกรียบว่าว ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
           1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
          
2. เพื่อนๆจะนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3. เทคโนโลนีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

          
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา  ตามความคิดจินตนาการของเพื่อนๆ  คือ
          
5. ถ้าเพื่อนๆเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  เพื่อนๆจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร
           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง