ความเห็น 7389

มีดช่างทิน

น.ส.พิสุทธินี ประสิทธิกสิกรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำเว็บไซต์  ชื่อwww.geocities.com/knife_bstin  ข้อคิดที่ได้จากการทำเว็บไซต์นี้คือ  การจะทำงานสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จ คือ ต้องมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในงานของตนให้มากที่สุด  มีความอดทนและความพยายามในการผลิตชิ้นงาน       เพื่อนๆควรนำคุณธรรมที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันคือ  ให้มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่การเรียน  ตั้งใจเรียนให้มากที่สุด  มีความอดทน  พยายามอ่านหนังสือ เป็นต้น        เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้คือ  เครื่องมือที่ยังคงเป็นแบบพื้นบ้านอยู่  อาทิเช่น  ตะไบมีด         เทคโนโลยีสมัยใหม่ในจินตนาการของข้าพเจ้าที่น่าจะมีในการประกอบอาชีพคือ ที่ใช้คือ  เครื่องตีมีด เพราะจะทำให้ประหยัดเวลาได้มาก  ทันความต้องการของลูกค้า เป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า      ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ  ข้าพเจ้าจะพัฒนากิจการโดยการดูความต้องการของลูกค้า  ว่ามีความต้องการสินค้ารูปแบบใดมากที่สุด  และคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ประโยชน์  สร้างสรรค์รูปแบบสินค้าที่แปลกใหม่ไม่ซำใคร  ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและคงทน  มีการโฆษณาและนำเสนอสินค้าที่ดี  โดยการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ เป้นต้น