ความเห็น 10954

มีดช่างทิน

นาย จรัญ เมืองมั่น
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ำได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

-ต้องมีความอดทนต่อการทำงาน

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-คือการนำมาใช้เมื่อยามเรามีปัญหาหรือกำลังจะทำสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำงาน

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-ไม้

-เลื่อย

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-เลื่อยที่สามารถตัดเหล็กได้โดยไม่มีเสียง

-5.ถ้านักเรียนเ้ป็นเจ้าของกิจการที่ศึกษา นัำกเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-หมั่นปรับปรุงงานให้ทันสมัยเสมอ